Historia ICMK

Można stwierdzić, że historia Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego (ICMK) rozpoczęła się w 2011 roku złożeniem przez Uniwersytet Rzeszowski wniosku o projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (projekt RPOWP). Po uzyskaniu finansowania, dzięki pozyskanym środkom, został wybudowany  nowoczesny budynek przy ulicy Pigonia 1 w Rzeszowie, w którym obecnie mieści się ICMK. Z tego samego projektu RPOWP, budynek został wyposażony w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i badawczy. Realizacja projektu została zakończona końcem 2014 roku. Na bazie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji ww. projektu RPOWP,  dnia 28 listopada 2013 roku Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwałą nr 229/11/2013 powołał nową jednostkę organizacyjną na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym o nazwie Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego.

Koordynatorem merytorycznym wspomnianego wyżej projektu RPOWP, zarówno na etapie opracowywania wniosku o projekt, jak i jego realizacji jest dr hab. prof. UR Tadeusz Kwater, który od początku działał przy wsparciu osób z kierowanego przez siebie Zakładu Elektrotechniki i Informatyki (ZEII)  wchodzącego w skład struktury byłego (do reorganizacji Wydziału w dniu 1 listopada 2013 r.) Instytutu Techniki. Zarówno prof. Kwater jak i pracownicy byłego ZEII byli pracownikami ICMK do października 2014 roku.

Dnia 27 marca 2014 roku Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwałą nr 298/03/2014 pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o powołanie dra hab. prof. UR Jana Bazana na Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego. Prof. Bazan był wcześniej pracownikiem  Instytutu Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR, gdzie do 1 listopada 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora, a po reorganizacji Wydziału, tj. od listopada 2013 r. do marca 2014 r., był kierownikiem Katedry Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. W celu wzmocnienia kadrowego ICMK, dnia 1 kwietnia z Katedry Informatyki do ICMK przeszło jeszcze 10 pracowników. 

W listopadzie 2014 roku ze składu ICMK wydzielono na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR Katedrę Inżynierii Komputerowej, do której z ICMK przeszło 8 pracowników.

Od grudnia 2014 roku funkcję Zastępcy Dyrektora ICMK pełnił dr inż. Przemysław Pardel. Po jego odejściu do firmy Google funkcję Zastępcy Dyrektora ICMK od października 2016 roku pełnią dr Wojciech Rząsa i dr inż. Michał Kępski (z-ca Dyrektora ds. technicznych).

Od 1 października 2019 r., w związku z reorganizacją Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab.  prof. UR Jan G. Bazan objął funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki, natomiast na jego miejsce został powołany dr Lech Zaręba, który pełni obowiązki Dyrektora ICMK. 

W ICMK jest obecnie zatrudnionych 16 naukowców specjalizujących się w zakresie informatyki technicznej, w tym 2 ze stopniem doktora habilitowanego, 11 doktorów, 3 magistrów oraz 2 pracowników technicznych.