Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii

dr Michał Marchewka - Dyrektor Centrum
tel.: 17 851 86 71
tel.: 17 851 86 77
e-mail: marmi@ur.edu.pl
pok. 305, B3, budynek A0
pok. 313, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzenie badań w zakresie struktur niskowymiarowych na bazie związków III-V i II-VI. W przypadku związków III-V są to prace związane z wytwarzaniem elementów aktywnych optycznie w zakresie podczerwieni od 3 do 15µm. W przypadku struktur II-VI jest to realizacja zadań związanych z stanami topologicznymi w związkach mieszanych HgCdTe.

dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR
tel.: 17 851 86 64
e-mail: pociask@ur.edu.pl
pok. 214, B1, budynek A0
pok. 303, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Procesy ewolucji struktury defektowej w tellurkach kadmowo-rtęciowych indukowane trawieniem jonowym. Aplikacyjne stosowanie nowej metody badania struktury defektowej HgCdTe wykorzystującej niskoenergetyczne trawienie jonowe do modyfikowania właściwości HgCdTe, która umożliwia badanie i analizę relaksacji parametrów elektrycznych HgCdTe. Badania foto- i termo- konwersji promieniowania elektromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych i naturalnych. Aplikacyjne stosowanie metody badania własności optycznych nanostrukturyzowanych pokryć ochronnych elementów fotowoltaicznych. Transport ciepła przez różnego rodzaju materiały termoizolacyjne - badania w zastosowaniu m.in. dla przemysłu fotowoltaicznego oraz lotniczego.

dr inż. Ewa Bobko
tel.: 17 851 86 82
e-mail: baranewa@ur.edu.pl
pok. 318, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania struktur za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SEM, Nanopeparatyka i nanolitografia struktur (fotolitografia oraz litografia elektronowa).

dr Dariusz Płoch
tel.: 17 851 86 77
e-mail: dploch@ur.edu.pl
pok. 313, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Oddziaływanie elektron-fonon w półprzewodnikowych strukturach i kryształach. Obserwacje rezonansu magnetofononowego w podwójnych studniach kwantowych na bazie InGaAs/InAlAs. Wykorzystanie silnych impulsowych pól magnetycznych w badaniach zjawisk galwanomagnetycznych. Wytwarzanie struktur niskowymiarowych - bramki kwantowe. Wytwarzanie drutów kwantowych na bazie podwójnych studni kwantowych metodą nanolitografii elektronowej. Wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w inżynierii materiałowej.

dr inż. Iwona Rogalska
tel.: 17 851 86 79
e-mail: iwrogalska@ur.edu.pl
pok. 315, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania związane są z technologią wzrostu struktur półprzewodnikowych na bazie związków AIIIBV metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE). Koncentrują się one przede wszystkim na wytworzeniu i scharakteryzowaniu materiału półprzewodnikowego InSb pod kątem zastosowań w detektorach działających w zakresie 3-5µm. Ponadto trwają prace nad zaprojektowaniem i wytworzeniem struktury supersieci II rodzaju InAs/GaSb na podłożach GaSb.

dr inż.  Kamil Szmuc
tel.: 17 851 87 43
e-mail: kszmuc@ur.edu.pl
pok. 101, B1, budynek A0
pok. 207, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

- otrzymywanie nanocząstek metali szlachetnych do zastosowań katalitycznych,

- syntezy nanoobiektów z kontrolą kształtu,

- funkcjonalizowanie nanokompozytów o właściwościach biobójczych,

- analizy z wykorzystaniem SEM i S/TEM, FTIR i pomiary elektrochemiczne,

- wykorzystanie spektroskopii i mikroskopii (FPA) w podczerwieni w diagnostyce medycznej i ocenie skuteczności procesu leczenia,

dr Renata Wojnarowska-Nowak
tel.: 17 851 86 76
e-mail: rwojnar@ur.edu.pl
pok. 310, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania naukowe skupiają się wokół: - materiałów o właściwościach plazmonicznych pozwalających na efektywne generowanie efektu SERS (ang. Surface Enhanced Raman Scattering) i możliwości zastosowania w biosensorach optycznych; wytwarzania bionanokompleksów na bazie nanocząstek złota i wybranych cząstek biologicznych oraz określeniu ich właściwości;
- analizy właściwości nanomateriałów (min. nanocząstek metalicznych, nanomateriałów wytwarzanych metodą MBE, półprzewodnikowych kropek kwantowych) z wykorzystaniem metod spektroskopowych - spektroskopia Ramana, spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), fotoluminescencja, spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-VIS
- wykorzystania metod spektroskopowych w badaniach obiektów biologicznych.

dr Małgorzata Trzyna-Sowa
tel.: 17 851 86 82
e-mail: malgorzata.trzyna@gmail.com
pok. 318, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania składu szerokiej gamy materiałów metodą TOF SIMS (Spektrometria Mas Jonów Wtórnych z Analizą Czasu Przelotu).

mgr inż. Paweł Śliż
tel.: 17 851 86 78
tel.: 17 851 86 42
e-mail: psliz@ur.edu.pl
pok. 314, B3, budynek A0
pok. 16, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Pomiary właściwości magnetotransportowych w półprzewodnikach w niskich i ultraniskich temperaturach w silnych polach magnetycznych.

Tworzenie systemów kontrolno-pomiarowych, oraz narzędzi do analizy danych pomiarowych w środowisku programistycznym LabVIEW oraz języku Python.

mgr Kinga Maś
tel.: 17 851 86 70
e-mail: kmas@ur.edu.pl
pok. 306, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Dawid Jarosz

 

mgr inż. Jakub Grendysa
tel.: 17 851 86 79
e-mail: grendysa@ur.edu.pl
pok. 315, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Piotr Krzemiński
tel.: 17 851 86 83
e-mail: pkrzeminski@ur.edu.pl
pok. 319, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Anna Juś

tel.: 17 851 86 83
e-mail: ajus@ur.edu.pl
pok. 319, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Marta Ruszała
tel.: 17 851 86 83
e-mail: mruszala@ur.edu.pl
pok. 319, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów