O Instytucie

Instytut Inżynierii Materiałowej (IIM) jest jednostką organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołanego decyzją JM Rektora UR, od 1  września 2021r. Struktura Instytutu Inżynierii Materiałowej została utworzona na bazie istniejących jednostek w Kolegium Nauk Przyrodniczych: Centrum Dydaktyczne Nauk Techniczno-Przyrodniczych oraz Centrum Dydaktyczno - Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN).

Zapleczem badawczym IIM są centra badawcze: CDNMiN i Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT) oraz wybrane laboratoria Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej UR. W szczególności są to: Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu, Laboratorium Inżynierii Wytwarzania, Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych.

W IIM prowadzone są badania naukowe w obszarach związanych z inżynierią materiałową, głównym nurtami współczesnej nauki o materiałach oraz z dyscyplinami pokrewnymi. Specyfiką badań prowadzonych jest ich ukierunkowanie na związki między nanostrukturą, mikrostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych w różnych sektorach przemysłu oraz w medycynie.

Działalność naukowa pracowników związana jest z badaniami materiałów pod kątem ich właściwości fizycznych, chemicznych, elektrycznych, statycznych i innych. Oprócz badań nad istniejącymi materiałami prowadzone są również prace nad otrzymywaniem nowych materiałów w oparciu o metody MBI oraz PVD.

Obecnie Instytut zatrudnia 6 profesorów UR (posiadających stopień dr hab.) 18  adiunktów (ze stopniem doktora), 3 asystentów (ze stopniem magistra) oraz 11 pracowników inżynieryjno-technicznych i 1 pracownika administracyjnego.

Instytut IM tworzą 4 jednostki:

  • Centrum Naukowo-Dydaktyczne Mikroelektroniki i Nanotechnologii
  • Centrum Innowacyjnych Technologii
  • Katedra Materiałów Funkcjonalnych
  • Zakład Mechatroniki i Automatyki

Kształcenie w Instytucie obejmuje kierunki:

  • Inżynieria Materiałowa – studia stacjonarne I i II stopnia
  • Mechatronika – studia stacjonarne I i II stopnia
  • Mechatronika – studia niestacjonarne I i II stopnia

Liczba studentów w Instytucie w roku akademickim 2021/2022 wynosi (dane 16.11.2021) na wszystkich formach studiów 343 w tym na studiach stacjonarnych  - 256, niestacjonarnych – 87.

Badania realizowane w Instytucie IM finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych  ukierunkowane są na współpracę z ośrodkami badawczymi, biznesem oraz przemysłem. Instytut IM współpracuje z różnymi  Uczelniami w kraju i za  granicą oraz różnymi przedsiębiorstwami wśród których ważne miejsce stanowią zakłady stowarzyszone w Dolinie lotniczej

Pracownicy Instytutu biorą udział w licznych konferencjach, sympozjach programach, kampaniach akcjach i imprezach upowszechniających naukę.