Strategia rozwoju Instytutu Biotechnologii / Development strategy of the Institute of Biotechnology

Strategia Rozwoju Instytutu Biotechnologii reprezentującego dyscyplinę biotechnologia na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmująca lata 2023-2030

Preambuła

Instytut Biotechnologii (IBiotech) powstał w wyniku przekształcenia struktur organizacyjnych w Uniwersytecie Rzeszowskim w marcu 2023 reprezentując obecnie dyscyplinę biotechnologia.

Jako jednostka o charakterze naukowo-badawczym, znajduje się w strukturach Kolegium Nauk Przyrodniczych i obok innych instytutów stanowi jego trzon, w obrębie którego prowadzony jest też proces kształcenia. Od samego początku istnienia, Instytut jest silnie zorientowany na dbałość o jakość prowadzonych badań naukowych oraz na zindywidualizowane kształcenie studentów i doktorantów. Pomimo, iż Instytut Biotechnologii jest jednostką jednodyscyplinową, działającą w zakresie dyscypliny biotechnologia, to w swojej strukturze może szczycić się równoległym funkcjonowaniem naukowców reprezentujących biotechnologię, nauki weterynaryjne, biologiczne, chemiczne, inżynierię materiałową oraz zootechnikę, a więc realizuje badania o silnie interdyscyplinarnym charakterze.

Działalność naukowa zorganizowana jest wokół zespołów badawczych, których nadrzędną rolą jest rozwój dyscypliny w kontekście rozwoju badań naukowych, pozyskiwania szeroko rozumianej współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz dbałości o atrakcyjną ofertę dydaktyczną dla studentów studiów prowadzonych na trzech stopniach kształcenia.

W IBiotech obecnie zatrudnionych jest dwóch profesorów, 6 doktorów habilitowanych, 9 doktorów oraz 12 magistrów. O potencjale naukowym IBiotech świadczy fakt, że jednostka posiada kategorię naukową B+. Polityka w zakresie badań naukowych jest oparta na otwartości, transparentności, elastyczności oraz współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. Siłę IBiotech stanowi doświadczona i kompetentna kadra, nowoczesna infrastruktura badawczo-dydaktyczna i silna integracja całego środowiska.

Do dyscypliny biotechnologia przypisany jest kierunek biotechnologia, a kształcenie odbywa się na I i II stopniu. Możliwe jest też kształcenie na trzecim stopniu, w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu

Rzeszowskiego. IBiotech może pochwalić się wysoką jakością kształcenia, która odzwierciedlona jest poprzez liczne stypendia MEiN, wyjazdy naukowe studentów do znanych międzynarodowych jednostek naukowych, publikacje z udziałem studentów i ich współpraca w realizacji projektów badawczych. Ponadto studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych i pasji w kołach naukowych, czego wymiernym rezultatem jest powstanie browaru uniwersyteckiego „UwaRzone”. Potwierdzeniem jakości kształcenia na kierunku są wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uniwersytet Rzeszowski posiada w dyscyplinie biotechnologia uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego, a przewody i postępowania w tym zakresie prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o decyzje Rady Naukowej Dyscypliny Biotechnologia będącej integralną częścią IBiotech.

Strategia rozwoju dyscypliny biotechnologia jest dokumentem wewnętrznym Instytutu Biotechnologii i stanowi mapę drogową wytyczającą główne kierunki działalności związanych z realizacją tematów strategicznych. Obejmuje ona lata 2023-2030 i jest zgodna z opracowaną strategią rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Misja

Misją IBiotech jest dążenie do doskonałości naukowej, osiągnięcie rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, ukierunkowanie na wielowymiarowy rozwój, przepływ wiedzy z zakresu biotechnologii z naciskiem na interdyscyplinarność w oparciu o badania naukowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz nowoczesny proces kształcenia.

Wizja

· Osiągnięcie przez IBiotech rozpoznawalności w kraju i na świecie jako jednostki realizującej innowacyjne badania naukowe o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i oddziaływaniu społecznym dostarczającym kompetentnej i doskonale wykształconej kadry specjalistów w zakresie biotechnologii.

· Otwieranie nowych interdyscyplinarnych obszarów badawczych integrujących zespoły badawcze oraz tworzenie klastrów z gospodarczymi partnerami zewnętrznymi w oparciu o nauki eksperymentalne. Dążenie do silnego umiędzynarodowienia IBiotech poprzez skoordynowane działania w kierunku poszerzania współpracy z partnerami i ekspertami zewnętrznymi oraz z radą naukową IBiotech, mających wpływ na wielowymiarowe kształtowanie polityki naukowej.

· Realizacja wieloletniej koncepcji RESMEDITHERA polegającej na stworzeniu wiodącego ośrodka badań nad opracowaniem nowych technologii i rozwiązań dla teranostyki skupiającej i integrującej potencjał naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz partnerów zewnętrznych.

Cele strategiczne i działania:

1. Obszar nauki:

1.1. Uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej w procesie ewaluacji jednostek naukowych.

1.2. Rozwijanie interdyscyplinarnych obszarów badawczych i projektów wysokiego ryzyka.

1.3. Umiędzynarodowienie badań poprzez budowanie współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie.

1.4. Wzmocnienie wizerunku IBiotech poprzez wprowadzanie do rady ekspertów zagranicznych oraz zatrudnianie profesorów wizytujących.

1.5. Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe i o charakterze badawczo-rozwojowym.

1.6. Wsparcie rozwoju kadry będącej na początku ścieżki rozwoju zawodowego oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

1.7. Kształtowanie etyki zawodowej i promowanie postaw uczciwości i odpowiedzialności związanych z prowadzeniem badań naukowych.

1.8. Wzmocnienie integracji zespołów badawczych poprzez realizację wspólnych inicjatyw naukowych.

1.9. Zintensyfikowanie procesu włączania studentów w prace badawcze.

1.10. Rozbudowa laboratoriów badawczych i inwestycje w infrastrukturę badawczą.

2. Obszar kształcenia:

2.1. Kształtowanie postaw etycznych wśród studentów.

2.2. Zwiększenie oferty praktyk i staży studenckich umożliwiających kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

2.3. Poprawa efektywności dydaktycznej poprzez prowadzenie indywidualizacji nauczania.

2.4 Zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów kierunków prowadzonych w IBiotech i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych.

2.5. Zwiększenie międzynarodowego charakteru kształcenia poprzez wprowadzenie przedmiotów nauczanych w języku angielskim.

2.6. Utrzymanie bezpośredniej współpracy z absolwentami.

2.7. Podnoszenie kompetencji studentów oraz zwiększenie rozpoznawalności absolwentów biotechnologii na rynku pracy.

2.8. Ukierunkowanie procesu kształcenia na potrzeby współczesnej nauki, technologii oraz runku pracy.

2.9. Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich.

2.10. Realizacja treści dydaktycznych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

3. Obszar otoczenia społeczno-gospodarczego

3.1. Wzmocnienie współpracy z gospodarką w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii, produktów i usług.

3.2. Świadczenie i zwiększanie oferty profesjonalnych usług dla podmiotów zewnętrznych.

3.3. Wzmocnienie transferu badań naukowych i prac rozwojowych w kierunku ich komercjalizacji.

3.4. Intensyfikacja działań włączających ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego do wspólnych projektów.

3.5. Budowanie i utrzymywanie sieci kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

3.6. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych (modyfikacja sylwetki absolwenta) w gospodarce i przygotowanie odpowiednich form kształcenia/szkolenia studentów.

3.7. Włączenie podmiotów zewnętrznych do opiniowania harmonogramów kształcenia.

3.8. Wzmocnienie udziału kadry akademickiej w komisjach zawodowych, panelach dyskusyjnych, radach społeczno-gospodarczych.

Monitorowanie realizacji strategii rozwoju IBiotech i dyscypliny biotechnologia będzie odbywać się w ramach Rady Dyscypliny, która zobowiązana jest do wprowadzania zmian oraz korekt przedstawionych założeń w zależności od zachodzącej dynamiki zmian i uwarunkowań zewnętrznych tak aby zapewnić jej odpowiednią elastyczność i możliwość wykonania.