dr inż. Dominika Błoniarz

 

Tel./Phone: +48178518620

e-mail: dbloniarz@ur.edu.pl

pok./room 81, B2, A0

ORCID 0000-0003-0965-3537

 

  1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

  1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

  1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Sołek P, Majchrowicz L, Błoniarz D, Krotoszyńska E, Koziorowski M. Pulsed or continuous electromagnetic field induce p53/p21-mediated apoptotic signalling pathway in mouse spermatogenic cells in vitro and thus may affect male fertility, Toxicology, 2017, 382, 84-92, doi: 10.1016/j.tox.2017.03.015

2

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Olszówka J, Kulpa-Greszta M, Litwinienko G, Tomaszewska A, Wnuk M, Pązik R. AMPK-mediated senolytic and senostatic activity of quercetin surface functionalized Fe3O4 nanoparticles during oxidant-induced senescence in human fibroblasts, Redox Biol., 2020, 28, 101337, doi: 10.1016/j.redox.2019.101337

3

Lewińska A, Sodagam L, Błoniarz D, Siems K, Wnuk M, Rattan SIS. Plant-Derived Molecules α-Boswellic Acid Acetate, Praeruptorin-A, and Salvianolic Acid-B Have Age-Related Differential Effects in Young and Senescent Human Fibroblasts In Vitro, Molecules, 2020, 25, 141, doi: 10.3390/molecules25010141

4

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Horeczy B, Żurek S, Kurowicki A, Woloszczuk-Gebicka B, Widenka K, Wnuk M. Remifentanil preconditioning protects against hypoxia-induced senescence and necroptosis in human cardiac myocytes in vitro, Aging, 2020, 12, 13924-13938, doi: 10.18632/aging.103604

5

Błoniarz D, Adamczyk-Grochala J, Lewińska A, Wnuk M. The lack of functional DNMT2/TRDMT1 gene modulates cancer cell responses during drug-induced senescence, Aging, 2021, 13, 15833-15874, doi: 10.18632/aging.203203

6

Betlej G, Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Rzeszutek I, Wnuk M. Deficiency of TRDMT1 impairs exogenous RNA-based response and promotes retrotransposon activity during long-term culture of osteosarcoma cells, Toxicol In Vitro, 2022, 80, 105323, doi: 10.1016/j.tiv.2022.105323

7

Betlej G, Ząbek T, Lewińska A, Błoniarz D, Rzeszutek I, Wnuk M. RNA 5-methylcytosine status is associated with DNMT2/TRDMT1 nuclear localization in osteosarcoma cell lines, J Bone Oncol, 2022, 36, 100448, doi: 10.1016/j.jbo.2022.100448

8

Lewińska A, Wróbel K, Błoniarz D, Adamczyk-Grochala J, Wołowiec S, Wnuk M. Lapatinib- and fulvestrant-PAMAM dendrimer conjugates promote apoptosis in chemotherapy-induced senescent breast cancer cells with different receptor status, Biomater Adv, 2022, 140, 213047, doi: 10.1016/j.bioadv.2022.213047

9

Lewińska A, Przybylski P, Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Litwinienko G, Wnuk M. Senolysis-Based Elimination of Chemotherapy-Induced Senescent Breast Cancer Cells by Quercetin Derivative with Blocked Hydroxy Groups, Cancers, 2022, 14, 605, doi: 10.3390/cancers14030605

10

Kulpa-Greszta M, Wnuk M, Tomaszewska A, Adamczyk-Grochala J, Dziedzic A, Rzeszutek I, Zarychta B, Błoniarz D, Lewińska A, Pązik R. Synergic Temperature Effect of Star-like Monodisperse Iron Oxide Nanoparticles and Their Related Responses in Normal and Cancer Cells, J Phys Chem B, 2022, 126, 8515-8531, doi: 10.1021/acs.jpcb.2c06061

11

Zych B, Górka A, Myszka A, Błoniarz D, Siekierzyńska A, Błaż W. Status of Oxidative Stress during Low-Risk Labour: Preliminary Data, Int J Environ Res Public Health, 2022, 20, 157, doi: 10.3390/ijerph20010157

112

Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Zielińska K, Lewińska A, Wnuk M. DNMT2/TRDMT1 gene knockout compromises doxorubicin-induced unfolded protein response and sensitizes cancer cells to ER stress-induced apoptosis, Apoptosis, 2023, 28, 166-185, doi: 10.1007/s10495-022-01779-0

13

Betlej G, Błoniarz D, Lewińska A, Wnuk M. Non-targeting siRNA-mediated responses are associated with apoptosis in chemotherapy-induced senescent skin cancer cells, Chem Biol Interact, 2023, 369, 110254, doi: 10.1016/j.cbi.2022.110254

 

  1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

  1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

1

Błoniarz D, Adamczyk-Grochala J, Lewińska A, Wnuk M. Azacytidine promotes a senolytic effect in cancer cells with DNMT2/TRDMT1 gene knockout during chemotherapy-induced senescence, 8th Aging Research and Drug Discovery Meeting, 30.09-03.10.2021, Kopenhaga, Dania

 

 

  1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

  1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem, NCN, 2022-2026

Wykonawca

2

Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne, NCN, 2022-2026

Wykonawca

3

Senolityczna nanoplatforma do identyfikacji i eliminowania komórek Zombie nowotworów skóry. mERA.NET 2023-2026

Wykonawca

 

  1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

brak

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 

brak

 

Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

brak