mgr Anna Tomaszewska

 

Tel./Phone: +48178518563, kom. 607310190

e-mail: atomaszewska@ur.edu.pl

pok./room 209, B3, A0

ORCID 0000-0003-2548-0568

 

  1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

  1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

  1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Olszówka J, Kulpa-Greszta M, Litwinienko G, Tomaszewska A, Wnuk M, Pązik R. AMPK-mediated senolytic and senostatic activity of quercetin surface functionalized Fe3O4 nanoparticles during oxidant-induced senescence in human fibroblasts, Redox Biology, 2020, 28, 101337

2

Pązik R, Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Kulpa-Greszta M, Kłoda P, Tomaszewska A, Dziedzic A, Litwinienko G, Noga M, Sikora D, Wnuk M. Energy Conversion and Biocompatibility of Surface Functionalized Magnetite Nanoparticles with Phosphonic Moieties, J. Phys. Chem. B, 2020, 124, 4931-4948

3

Bulavinets T, Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Kus-Liśkiewicz M, Bielatowicz G, Yaremchuk I, Barylyak A, Bobitski Y, Pązik R. Efficient NIR energy conversion of plasmonic silver nanostructures fabricated with the laser-assisted synthetic approach for endodontic applications, RSC Adv., 2020, 10, 38861-38872

4

Zachanowicz E, Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Gazińska M, Marędziak M, Marycz K, Pązik R. Multifunctional Properties of Binary Polyrhodanine Manganese Ferrite Nanohybrids—From the Energy Converters to Biological Activity, Polymers, 2020, 12, 2934

5

Kulpa-Greszta M, Pązik R, Kłoda P, Tomaszewska A, Zachanowicz E, Pałka K, Ginalska G, Belcarz A. Efficient non-contact heat generation on flexible, ternary hydroxyapatite/curdlan/nanomagnetite hybrids for temperature controlled processes, Materials Science and Engineering: C, 2021, 118, 111360

6

Kisała J, Tomaszewska A, Pogocki D. 4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol) Photocatalytic Debromination on Nano- and Micro-Particles Fe3O4 Surface, Journal of Photocatalysis, 2020, 1, 61-66

7

Marycz K, Turlej E, Kornicka-Garbowska K, Zachanowicz E, Tomaszewska A, Kulpa-Greszta M, Pązik R. Co0.5Mn0.5Fe2O4@PMMA Nanoparticles Promotes Preosteoblast Differentiation through Activation of OPN-BGLAP2-DMP1 Axis and Modulates Osteoclastogenesis under Magnetic Field Conditions, Materials, 2021, 14, 5010

8

Antoniak M, Pązik R, Bazylińska U, Wiwatowski K, Tomaszewska A, Kulpa-Greszta M, Adamczyk-Grochala J, Wnuk M, Mackowski S, Lewinska A, Nyk M. Multimodal polymer encapsulated CdSe/Fe3O4 nanoplatform with improved biocompatibility for two-photon and temperature stimulated bioapplications, Materials Science and Engineering C, 2021, 127, 112224

8

Kisała J, Tomaszewska A, Kolek P. Non-stoichiometric magnetite as catalyst for the photocatalytic degradation of phenol and 2,6-dibromo-4-methylphenol – a new approach in water treatment, Beilstein J. Nanotechnol., 2022, 13, 1531-1540

9

Kisała J, Tomaszewska A, Barylyak A, Balawejder M, Bobytskyy Y. Photocatalytic Degradation of 4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol) on Magnetite Catalysts vs. Ozonolysis Method: Process Efficiency and Toxicity Assessment of Disinfection By-Products, Int. J. Mol. Sci., 2022, 23, 3438

10

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Dziedzic A, Pązik R. Rapid hot-injection as a tool for control of magnetic nanoparticle size and morphology, RSC Advances, 2021, 11, 20708-20719, doi: 10.1039/D1RA02977K

11

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Zachanowicz E, Krzemiński P, Pązik R. Contactless and synergic heat generation using AMF and laser radiation within 1st and 2nd optical biological window on PMMA covered cobalt-manganese ferrite hybrid particles, Journal of Alloys and Compounds, 2022, 898, 162840

12

Marycz K, Kowalczuk A, Turlej E, Zachanowicz E, Tomaszewska A, Kulpa-Greszta M, Kępska M, Steczkiewicz Z, Pązik R. Impact of Polyrhodanine Manganese Ferrite Binary Nanohybrids (PRHD@MnFe2O4) on Osteoblasts and Osteoclasts Activities–A Key Factor in Osteoporosis Treatment, Materials, 2022, 15, 3990

13

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Zachanowicz E, Krzemiński P, Pązik R. Contactless and synergic heat generation using AMF and laser radiation within 1st and 2nd optical biological window on PMMA covered cobalt-manganese ferrite hybrid particles, Journal of Alloys and Compounds, 2022, 898, 162840

14

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Michalicha A, Sikora D, Dziedzic A, Wojnarowska-Nowak R, Belcarz A, Robert P. Alternating magnetic field and NIR energy conversion on magneto-plasmonic Fe3O4@APTES–Ag heterostructures with SERS detection capability and antimicrobial activity, RSC Advances, 2022, 12, 27396-27410, doi: 10.1039/D2RA05207E

15

Kulpa-Greszta M, Wnuk M, Tomaszewska A, Adamczyk-Grochala J, Dziedzic A, Rzeszutek I, Zarychta B, Błoniarz D, Lewińska A, Pązik R. Synergic Temperature Effect of Star-like Monodisperse Iron Oxide Nanoparticles and Their Related Responses in Normal and Cancer Cells, The Journal of Physical Chemistry B, 2022, 126, 42, 8515-8531, doi: 10.1021/acs.jpcb.2c06061

16

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Dziedzic A, Rzeszutek, Pązik R. Heat generation on Fe3O4@SiO2@Au core-shell structures using the synergy of an alternating magnetic field and NIR laser light within Ist biological optical window, Materials Today Communications, 2023, 35, 105513, doi: 10.1016/j.mtcomm.2023.105513

17

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Dziedzic A, Pązik R. Temperature effects induced by NIR photostimulation within Ist and IInd optical biological windows of seed-mediated multi-shell nanoferrites, Dalton Trans., 2023, 52, 2580, doi: 10.1016/j.mtcomm.2023.105513

 

  1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

  1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

1

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Sikora D, Dziedzic A, Wojnarowska-Nowak R, Pązik R. Multimodal Fe3O4@SiO2-NH2-Ag nanocomposites as a tool for contactless temperature stimulated processes, International Sol-Gel Conference, 24-29.07.2022, Lyon, Francja

WP

2

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Dziedzic A, Pązik R. Contactless energy conversion on multimodal Fe3O4@SiO2-NH2-Au nanoparticles, PANIC Summer School 2022, 30.05-03.06.2022, Wrocław, Polska

WP

 

  1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

  1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

brak

 

  1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

Nr patentu

Autorzy, tytuł patentu, data przyznania

1

237985

Belcarz A, Ginalska G, Pązik R, Tomaszewska A, Kulpa-Greszta M, Kłoda P. Magnetyczny kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania magnetycznego kompozytu bioaktywnego, 8.01.2020

2

P.442689

Pązik R, Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Zachanowicz E. Trósjkładnikowy kompozyt bioaktywny do bezkontaktowego generowania ciepła pod wpływem zmiennego pola magnetycznego i podczerwieni, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie (data zgłoszenia 30.10.2022)

 

8.2. Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

8.3. Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 

brak

 

8.4. Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

brak