dr Maria Romerowicz-Misielak

 

Tel./Phone: +48178518785

e-mail: mromerowicz@ur.edu.pl

pok./room W2

ORCID 0000-0003-2101-7365

 • Cykl okołodobowy
 • Neuroendokrynologia
 • Fizjologia zwierząt
 • Circadian cycle
 • Neuroendocrinology
 • Animal physiology

 

 

 1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

 1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

 1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Romerowicz-Misielak M, Koziorowski M. The gonadotropins subunits, GnRH and GnRH receptor gene expression and role of carbon monoxide in seasonal breeding animals, Annals of Animals Science, 2012 12, 15-23

2

Gilun P, Stefanczyk-Krzymowska S, Romerowicz-Misielak M, Tabęcka-Łonczyłska A, Przekop F, Koziorowski M. Carbon monoxide-mediated humoral pathway for the transmission of light signal to the hypothalamus, J Physiol Pharmacol., 2013, 64, 761-772

3

Romerowicz-Misielak M, Kusak O, Koziorowska A, Przekop F, Koziorowski M. The influence of carbon monoxide on the secretion of melatonin by pinealocytes measured in vitro, J Biol Regul Homeost Agents, 2015, 29, 289-295

4

Romerowicz-Misielak M, Oren DA, Sowa-Kućma M, Tabęcka-Łonczyńska A, Gilun P, Stefańczyk-Krzymowska S, Koziorowski M. Changes in melatonin synthesis parameters after carbon monoxide concentration increase in the cavernous sinus, J Physiol Pharmacol., 2015, 66, 505-514

5

Romerowicz-Misielak M, Tabęcka-Łonczyńska A, Kozioł K, Gilun P, Stefańczyk-Krzymowska S, Och W, Koziorowski M. Changes in gonadotropin-releasing hormone and gonadotropin-releasing hormone receptor gene expression after an increase in carbon monoxide concentration in the cavernous sinus of male wild boar and pig crossbread, J Physiol Pharmacol., 2016, 67, 431-442

6

Koziorowska A, Pasiud E, Fila M, Romerowicz-Misielak M. The impact of electromagnetic field at a frequency of 50 Hz and a magnetic induction of 2.5 mT on viability of pineal cells in vitro, J Biol Regul Homeost Agents, 2016, 30, 1067-1072

7

Koziorowska A, Romerowicz-Misielak M, Filipek A, Koziorowski M. Electromagnetic fields with frequencies of 5, 60 and 120 Hz affect the cell cycle and viability of human fibroblast BJ in vitro, J Biol Regul Homeost Agents., 2017, 31, 725-730

8

Mytych J, Romerowicz-Misielak M, Koziorowski M. 2017 Long-term culture with lipopolysaccharide induces dose-dependent cytostatic and cytotoxic effects in THP-1 monocytes, Toxicol In Vitro, 2017, 42, doi: 10.1016/j.tiv.2017.03.009

9

Oren DA, Duda M, Kozioł K, Romerowicz-Misielak M, Koziorowska A, Sołek P, Nowak S, Kulpa M, Koziorowski M. Retinal venous blood carbon monoxide response to bright light in male pigs: A preliminary study, J Photochem Photobiol B., 2017, 168, 12-15, doi: 10.1016/j.jphotobiol.2017.01.016

10

Wojnarowska-Nowak R, Polit J, Zięba A, Stolyarchuk ID, Nowak S, Romerowicz-Misielak M, Sheregii EM. Colloidal quantum dots conjugated with human serum albumin - interactions and bioimaging properties, Opro-Electronics Review, 2017, 25, 137-147

11

Stolyarchuk ID, Wojnarowska-Nowak R, Polit J, Sheregii E, Nowak S, Romerowicz-Misielak M. CdTe quantum dots and their bioconjugate with human serum albumin for fluorescence imaging, Physics and Chemistry of Solidstate, 2017, 18, 166-172

12

Koziorowska A, Sołek P, Majchrowicz L, Romerowicz-Misielak M. The impact of electromagnetic field with frequency of 50 Hz on metabolic activity of cells in vitro, Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93, 161-164

13

Mytych J, Romerowicz-Misielak M, Koziorowski M. Klotho protects human monocytes from LPS-induced immune impairment associated with immunosenescent-like phenotype, Mol Cell Endocrinol, 2018, 470, 1-13, doi: 10.1016/j.mce.2017.05.003

14

Koziorowska A, Waszkiewicz EM, Romerowicz-Misielak M, Zglejc-Waszak K, Franczak A. Extremely low-frequency electromagnetic field (EMF) generates alterations in the synthesis and secretion of oestradiol-17β (E2) in uterine tissues: An in vitro study, Theriogenology, 2018, 110, 86-95, doi: 10.1016/j.theriogenology

15

Romerowicz-Misielak M, Koziorowska A, Kusak O, Górka A, Broda D, Waszkiewicz EM, Koziorowski M. Carbon monoxide modulates melatonin synthesis in porcine pineal Cells in vitro: a preliminary study, J Biol Regul Homeost Agents, 2018, 32, 1479-1483

16

Koziorowska A, Romerowicz-Misielak M, Sołek P, Koziorowski M. Extremely low frequency variable electromagnetic fields affect cancer and noncancerous cells in vitro differently: Preliminary study, Electromagn Biol Med., 2018, 37, 35-42, doi: 10.1080/15368378.2017.1408021

17

Koziorowska A, Kozioł K, Gniady S, Romerowicz-Misielak M. An electromagnetic field with a frequency of 50 Hz and a megnetic induction of 2.5 mT affects spermatogonia moouse cells (Gc-1 spg line), Przegląd Elektrotechniczny, 2018, 94, 132-135.

18

Koziorowska A, Kozioł K, Hajduga E, Romerowicz-Misielak M. Electromagnetic field as an environmental factor affecting mcf-7 cell line in vitro, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 95, 5-8

19

Romerowicz-Misielak M, Kozioł K, Nowak S, Lewińska A, Koziorowski M. Altered dynamics in the circadian oscillation of clock genes in serum-shocked NIH-3T3 cells by the treatment of GYY4137 or AOAA, Arch Biochem Biophys., 2020, 680,108237, doi: 10.1016/j.abb.2019.108237

20

Nowak S, Romerowicz-Misielak M, Kozioł K, Koziorowski M. The seasonal changes of the heme oxygenase in the retina pig, Exp Eye Res., 2020, 190, 107870, doi: 10.1016/j.exer.2019.107870

21

Kozioł K, Broda D, Romerowicz-Misielak M, Nowak S, Koziorowski M. Melatonin concentration in peripheral blood and melatonin receptors (MT1 and MT2) in the testis and epididymis of male roe deer during active spermatogenesis, Theriogenology, 2020, 149, 25-37, doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.03.025

22

Romerowicz-Misielak M, Kozioł K, Nowak S, Koziorowski M. Altered circadian dynamics of Per2 after cystathionine-β-synthase and/or cystathionine-γ-lyase pharmacological inhibition in serum-shocked NIH-3T3 cells, Arch Biochem Biophys., 2021, 697, 108713, doi: 10.1016/j.abb.2020.108713

23

Nowak S, Gilun P, Kozioł K, Romerowicz-Misielak M, Koziorowska-Gilun M, Wąsowska B. Carbon Monoxide (CO) as a Retinal Regulator of Heme Oxygenases -1, and -2 (HO's) Expression, Biomedicines, 2022, 10, 358, doi: 10.3390/biomedicines10020358

 

 1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

 1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

1

Romerowicz-Misielak M, Koziorowski M. Expression analysis of gonadotropin anterior pituitary genes after increase in the carbon monoxide concentration in the cavernous sinus of the perihypophyseal vascular complex, III Zimowa Szkoła TBR. Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych, 30.01-1.02.2013, Zakopane, Polska

WU

2

Romerowicz-Misielak M. Changes in GnRH and GnRH-R genes expression after carbon monoxide increase in the cavernous sinus. The First International Meeting "Mechanisms of Seasonal Changes in the Brain and in Reproduction, 22.04.2015, Werynia, Polska

WU

 

 1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

Nazwa konferencji, miejsce, data

Funkcja

1

VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 7-11.09.2011

Członek komitetu organizacyjnego

 

 1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Czy informacja o zmianach oświetlenia w środowisku naturalnym może być przenoszona drogą humoralną (fototransdukcja humoralna) z siatkówki oka do ośrodkowego układu nerwowego?, NCN, 2007 – 2010

Wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

brak

 

8.2. Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej i jednostka

Rok

1

mgr Jennifer Mytych

Poszukiwanie nowych właściwości białka klotho w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

2017

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

8.3. Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 

brak

 

8.4. Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

Członkostwo

Funkcja

1

Towarzystwo Biologii Rozrodu

Członek

2

The Endocrine Society (2013-2014)

Członek