dr Leszek Potocki

 

Tel./Phone: +48178518578

e-mail: lpotocki@ur.edu.pl

pok./room 320, B1, A0

ORCID 0000-0002-2842-6877

 • Diagnostyka in situ wirusów
 • Toksykologia molekularna
 • In situ diagnostics of viruses
 • Molecular toxicology

 

 1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

 1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

 1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Potocki L, Bugno-Poniewierska M, Tischner M, Wnuk M. Application of IGF2 – Specific Identifier Probe for Cytogenetic Study of Somatic and Sperm Cells in Horses. Folia Biologica (Kraków), 2011, 59, 147-149

2

Potocki L, Lewińska A, Klukowska-Rötzler J, Bugno-Poniewierska M, Koch C, Mählmann K, Janda J, Wnuk M. DNA hypomethylation and oxidative stress-mediated increase in genomic instability in equine sarcoid-derived fibroblasts, Biochimie, 2012, 94, 2013-2024

3

Inglot P, Lewińska A, Potocki L, Oklejewicz B, Tabęcka-Łonczyńska A, Koziorowski M, Bugno-Poniewierska M, Bartosz G, Wnuk M. Cadmium-induced changes in genomic DNA-methylation status increase aneuploidy events in a pig Robertsonian translocation model, Mutat Res., 2012, 747, 182-189

4

Bugno-Poniewierska M, Potocki L, Błądek B, Pawlina K, Wnuk M, Pietras M, Słota E. The use of primed in situ synthesis (PRINS) to analyze nucleolar organizer regions (NORs) and telomeric DNA sequences in the domestic chicken genome, Folia Biol, 2013, 61, 149-153

5

Bugno-Poniewierska M, Wroński M, Potocki L, Pawlina K, Wnuk M, Jeżewska-Witkowska G, Słota E. The Polymorphism of Cytogenetic Markers in the Farm and Wild-Living Raccoon Dog (Nyctereutes Procyonoides), Annals of Animal Science, 2013, 13, 701-713

6

Bugno-Poniewierska M, Sołek P, Potocki L, Pawlina K, Wnuk M, Jeżewska-Witkowska G, Słota E. Polymorphism of cytogenetic markers in wild and farm red fox (Vulpes vulpes) populations, Folia Biol, 2013, 61, 155-163

7

Potocki L, Lewińska A, Klukowska-Rötzler J, Bielak-Żmijewska A, Grabowska W, Rzeszutek I, Kamińska P, Roga E, Bugno-Poniewierska M, Słota E, Mählmann K, Koch C, Wnuk M. Sarcoid-derived fibroblasts: Links between genomic instability, energy metabolism and senescence, Biochimie, 2014, 97, 163-172

8

Bugno-Poniewierska M, Sołek P, Wroński M, Potocki L, Jeżewska-Witkowska G, Wnuk M. Genome organization and DNA methylation patterns of B chromosomes in the red fox and Chinese raccoon dogs, Hereditas, 151, 169-176

9

Bugno-Poniewierska M, Słota B, Pawlina K, Potocki L, Gurgul A, Słota E, Klukowska-Rötzler J. Gene Mapping as a Method for Verifying Sequence Localization Based on Interspecific Chromosome Painting (ZOO-FISH), Folia Biologica, 2014, 62, 17-21, doi: 10.3409/fb62_1.17

10

Wnuk M, Lewińśka A, Gurgul A, Ząbek T, Potocki L, Oklejewicz B,  Bugno-Poniewierska M, Węgrzyn M, Słota E. Changes in DNA methylation patterns and repetitive sequences in blood lymphocytes of aged horses, AGE, 2014, 36, 31-48

11

Adamczyk J, Deręgowska A, Potocki L, Kuna E, Kapłan J, Pabian S, Kwiatkowska A, Lewińska A, Wnuk M. Relationships between rDNA, Nop1 and Sir complex in biotechnologically relevant distillery yeasts, Archives of Microbiology, 2016, 198, 715-723

12

Bugno-Poniewierska M, Staroń B, Potocki L, Gurgul A, Wnuk M. Identification of Unbalanced Aberrations in the Genome of Equine Sarcoid Cells Using CGH Technique, Annals of Animal Science, 2016, 16, 79-85

13

Adamczyk J, Deręgowska A, Skoneczny M, Skoneczna A, Natkanska U, Kwiatkowska A, Rawska E, Potocki L, Kuna E, Panek A, Lewińska A, Wnuk M. Copy number variations of genes involved in stress responses reflect the redox state and DNA damage in brewing yeasts, Cell Stress and Chaperones, 2016, 21, 849-864

14

Adamczyk J, Deręgowska A, Skoneczny M, Skoneczna A, Kwiatkowska A, Potocki L, Rawska E, Pabian S, Kapłan J, Lewińska A, Wnuk M. Adaptive response to chronic mild ethanol stress involves ROS, sirtuins and changes in chromosome dosage in wine yeasts, Oncotarget, 2016, 7, 29958-29976, doi: 10.18632/oncotarget.8673

15

Schwarzbacherová V, Wnuk M, Lewińska A, Potocki L, Żebrowski J, Koziorowski M, Holečková B, Šiviková K, Dianovský J. Evaluation of cytotoxic and genotoxic activity of fungicide formulation Tango® Super in bovine lymphocytes, Environmental Pollution, 2017, 220, 255-263

16

Potocki L, Depciuch J, Kuna E, Worek M, Lewinska A, Wnuk M. FTIR and Raman Spectroscopy-Based Biochemical Profiling Reflects Genomic Diversity of Clinical Candida Isolates That May Be Useful for Diagnosis and Targeted Therapy of Candidiasis, International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20, 988, doi: https://doi.org/10.3390/ijms20040988

17

Potocki L, Kuna E, Filip K, Kasprzyk B, Lewinska A, Wnuk M. Activation of transposable elements and genetic instability during long-term culture of the human fungal pathogen Candida albicans, Biogerontology, 2019, 20, 457-474

18

Potocki L, Baran A, Oklejewicz B, Szpyrka E, Podbielska M, Schwarzbacherová V. Synthetic Pesticides Used in Agricultural Production Promote Genetic Instability and Metabolic Variability in Candida spp., Genes, 2020, 11, 848, https://doi.org/10.3390/genes11080848

19

Betlej G, Bator E, Oklejewicz B, Potocki L, Górka A, Słowik-Borowiec M, Czarny W, Domka W, Kwiatkowska A. Long-Term Adaption to High Osmotic Stress as a Tool for Improving Enological Characteristics in Industrial Wine Yeast, Genes, 2020, 11, 576, doi: https://doi.org/10.3390/genes11050576

20

Piechowicz B, Sudoł M, Grodzicki P, Podbielska M, Szpyrka E, Zwolak A, Potocki L. The dynamics of pyrethroid residues and Cyp P450 gene expression in insects depends on the circadian clock, Environmental Research, 2021, 194, 110701

21

Słowik-Borowiec M, Potocki L, Oklejewicz B, Broda D, Podbielska M, Szpyrka E. Preparation of Vitamin K2 Mk-7 in a Process of Fermentation of Different Seeds and Cereals by Bacteria, Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology, 2021, 25, 93-104

22

Potocki L, Oklejewicz B, Kuna E, Szpyrka E, Duda M, Żuczek J. Application of Green Algal Planktochlorella nurekis Biomasses to Modulate Growth of Selected Microbial Species, Molecules, 2021, 26, 4038, doi: https://doi.org/10.3390/molecules26134038

23

Potocki L, Karbarz M, Adamczyk-Grochala J, Kasprzyk I, Pawlina-Tyszko K, Lewińska A, Wnuk M. Silver birch pollen-derived microRNAs promote NF-κB-mediated inflammation in human lung cells, Science of The Total Environment, 2021, 800, 149531

24

Piechowicz B, Kobielska M, Koziorowska A, Podbielska M, Szpyrka E, Pieniążek M, Potocki L. Dynamics of λ-cyhalothrin disappearance and expression of selected P450 genes in bees depending on the ambient temperature, Open Chemistry, 2021, 19, 1, 1242-1249, doi: https://doi.org/10.1515/chem-2021-0104

25

Żurek N, Pycia K, Pawłowska A, Potocki L, Kapusta IT. Chemical Profiling, Bioactive Properties, and Anticancer and Antimicrobial Potential of Juglans regia L. Leaves, Molecules, 2023, 28, 1989, doi: https://doi.org/10.3390/molecules28041989

 

 1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

 1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

brak

 

 1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held
 

Nazwa konferencji, miejsce, data

Funkcja

1

1st Polish Yeast Conference, Rzeszów, 22-24.06.2022

Członek komitetu organizacyjnego

 

 1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Cytogenetyczna analiza mieszańców lisa polarnego (Alopex logopus) i lisa pospolitego (Vulpes vulpes) ze szczególnym uwzględnieniem rearanżacji chromosomowych oraz chromosomów B w komórkach somatycznych oraz w kompleksach synaptonemalnych, KBN, 2011-2013

Wykonawca

2

Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 2014-2015

Wykonawca

3

Opracowanie i dyfuzja do biogospodarki innowacyjnej masy algowej, NCBiR, 2018-2019

Wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

Nr patentu

Autorzy, tytuł patentu, data przyznania

1

236542

Oklejewicz B, Jagusztyn B, Broda D, Kuna E, Potocki L, Lewińska A, Kus-Liśkiewicz M, Adamczyk-Grochala J, Szpyrka E, Podbielska M, Stawarczyk K, Kozioł K, Karbarz M, Koziorowski M, Duda M, Żuczek J, Wnuk M. Metoda bezwektorowej modyfikacji eukariotycznych glonów jednokomórkowych za pomocą mieszaniny kolchicyny i cytochalazyny B w kierunku zwiększenia wielkości komórek, 14.09.2020

2

240001

Żuczek J, Potocki L, Oklejewicz B, Kuna E, Szpyrka E, Podbielska M, Broda D, Chrzanowski G, Wojtuń A, Karbarz M, Koziorowski M, Duda M, Wnuk M. Sposób wytworzenia naturalnego biokompozytu z jednokomórkowych mikroalg z rodzaju Planktochlorella sp. jako modulatora wzrostu mikroorganizmów przy wykorzystaniu zjawiska fotoreprogramowania metabolizmu, 18.06.2021

3

435191

Potocki L, Worek M, Oklejewicz B, Baran A. Kompozycja bakteriofagów specyficzna wobec bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli, zastosowanie kompozycji bakteriofagów do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli oraz zastosowanie kompozycji bakteriofagów jako czynnika biokontroli, 23.11.2021

4

P.443565

M. Kus-Liśkiewicz, L. Potocki, B. Jagusztyn, J.Milan, Sposób otrzymywania nanokompozytu na bazie polisacharydu – chitozanu, nankompozyt otrzymany sposobem oraz zastosowanie nanokompozytu (data zgłoszenia 2023-01-25)

5

P.441040

. Zadrąg-Tęcza R., Durak R., Ruchała J., Szpyrka E., Maślanka R., Potocki L., Kus-Liśkiewicz M., Chrzanowski G., Wnuk M. Szczep drożdży niekonwencjonalnych Aureobasidium pullulans URC2 zdolny do wydajnej produkcji kwasu linolowego w standardowej pożywce typu YPD (data zgłoszenia 26-04-2022)

6

P.442387

Potocki L., Baran A., Oklejewicz B., Worek M., Martynowski D., Pawlik K., Kujawa D.Nowe szczepy bakteriofagów specyficzne wobec bakterii z gatunku Klebsiella pneumoniae i ich zastosowanie do wytwarzania preparatów zwalczających infekcje bakteryjne (data zgłoszenia 28-09-2022)

7

P.442951

Durak R., Zadrąg-Tęcza R., Szpyrka E., Potocki L ., Mytych M., Ciak B. Nowy szczep drożdży Debaryomyces hansenii i jego zastosowanie do produkcji oleamidu (data zgłoszenia 25-11-2022)

 

8.2. Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej i jednostka

Rok

1

mgr Ewelina Kuna

Rola nieenzymatycznych potranslacyjnych modyfikacji białek w promowaniu chromosomowej niestabilności Candida albicans, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS w Lublinie

2020

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

8.3. Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 • Prowadzenie zajęć z mikrobiologii w ramach MUR (Mały Uniwersytet Rzeszowski)-2013 r., 2015 r.
 • Uzyskanie nagrody Laur studentów za działalność dydaktyczną-2013 r.
 • Prowadzenie zajęć z mikrobiologii „Wszędobylskie mikroorganizmy” w ramach Klasy Akademickiej-2013, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022 r.
 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnej na kierunku Biotechnologia Uniwersytetu Rzeszowskiego, członek-2009 r., przewodniczący-2015, 2016 r.
 • Koordynator zadania- utworzenie specjalności Biotechnologia molekularna i modyfikacji programów studiów w projekcie POKL 4.1.1 „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy-01.09.2009-30.06.2011
 • Prowadzenie zajęć z przedmiotu Mikrobiologia z wirusologią, Mikrobiologia ogólna w ramach studiów podyplomowych „Nauczanie biologii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” organizowanych przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” pod auspicjami Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, 2013, 2014 oraz 2017-ćwiczenia laboratoryjne oraz wykłady.
 • Udział w przygotowywaniu programu przedmiotów na nowo opracowanym kierunku Biologia farmaceutyczna-2017 r.
 • Opiekun praktyk studenckich w projekcie dydaktycznym „Staże szansą na zatrudnienie” POWR.03.01.00-00-S211/17-2018 r.
 • Członek Rady programowej na kierunku Biotechnologia 2019-2020 r.
 • udział w letniej szkole mikrobiologicznej FEMS SUMMER SCHOOL on Microbiology Education, 15-20 wrzesień 2019 Grecja
 • Opieka naukowa nad Aleksandrą Baran- stypendystą Ministra Edukacji Naukowej za znaczące osiągnięcia naukowe -2021
 • Szkolenie świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnoscią dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego; w ramach projektu “Przyjazny nurt” -rozwój dostępności UR, współfinansowany z środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- 2021 r.
 • Noc biologów-prowadzenie warsztatów pt. „Świat mikroorganizmów” 2021, 2022 r.
 • Promotor/Recenzent prac inżynierskich/magisterskich na kierunku Biologia i Biotechnologia

 

8.4. Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

Członkostwo

Funkcja

1

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

członek