dr Iwona Rzeszutek

 

Tel./Phone: +48178518578

e-mail: irzeszutek@ur.edu.pl

pok./room 320, B1, A0

ORCID 0000-0001-6016-868X

 • Orzęski
 • Rearanżacje genomowe
 • Genetyka molekularna
 • Ciliates
 • Genomic rearrangements
 • Molecular genetics

 

 1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

 1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

 1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Potocki L, Lewinska A, Klukowska-Rötzler J, Bielak-Zmijewska A, Grabowska W, Rzeszutek I, Kaminska P, Roga E, Bugno-Poniewierska M, Słota E, Mählmann K, Koch C, Wnuk M. Sarcoid - derived fibroblasts: links between genomic instability, energy metabolism and senescence, Biochimie, 2013, 97, 163-172

2

Lewińska A, Jarosz P, Czech J, Rzeszutek I, Bielak-Zmijewska A, Grabowska W, Wnuk M. Capsaicin-induced genotoxic stress does not promote apoptosis in A549 human lung and DU145 prostate cancer cells, Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen., 2015, 779, 23-34

3

Lewińska A, Siwak J, Rzeszutek I, Wnuk M. Diosmin induces genotoxicity and apoptosis in DU145 prostate cancer cell line, Toxicol In Vitro, 2015, 29, 417-425, doi: 10.1016/j.tiv.2014.12.005

4

Górska M, Kuban-Jankowska A, Żmijewski M, Marino Gammazza A, Cappello F, Wnuk M, Gorzynik M, Rzeszutek I, Daca A, Lewińska A, Woźniak M. DNA strand breaks induced by nuclear hijacking of neuronal NOS as an anti-cancer effect of 2-methoxyestradiol, Oncotarget, 2015, 6, 15449-63

5

Górska M, Żmijewski MA, Kuban-Jankowska A, Wnuk M, Rzeszutek I, Woźniak M. Neuronal Nitric Oxide Synthase-Mediated Genotoxicity of 2-Methoxyestradiol in Hippocampal HT22 Cell Line, Mol Neurobiol., 2016, 53, 5030-5040

6

Allen SE, Hug I, Pabian S, Rzeszutek I, Hoehener C, Nowacki M. Circular Concatemers of Ultra-Short DNA Segments Produce Regulatory RNAs, Cell, 2017, 9, 168, 990-999, doi: 10.1016/j.cell.2017.02.020

7

Rzeszutek I, Maurer-Alcalá XX, Nowacki M. Programmed genome rearrangements in ciliates, Cell Mol Life Sci., 2020, 77, 4615-4629, doi: 10.1007/s00018-020-03555-2

8

Rzeszutek I, Singh A. Small RNAs, Big Diseases, Int J Mol Sci., 2020, 21, 5699, doi: 10.3390/ijms21165699

9

Rzeszutek I, Betlej G. The Role of Small Noncoding RNA in DNA Double-Strand Break Repair, Int J Mol Sci., 2020, 21, 8039, doi: 10.3390/ijms21218039

10

Kulpa-Greszta M, Wnuk M, Tomaszewska A, Adamczyk-Grochala J, Dziedzic A, Rzeszutek I, Zarychta B, Błoniarz D, Lewińska A, Pązik R. Synergic Temperature Effect of Star-like Monodisperse Iron Oxide Nanoparticles and Their Related Responses in Normal and Cancer Cells, J Phys Chem B., 2022, 126, 8515-8531, doi: 10.1021/acs.jpcb.2c06061

11

Betlej G, Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Rzeszutek I, Wnuk M. Deficiency of TRDMT1 impairs exogenous RNA-based response and promotes retrotransposon activity during long-term culture of osteosarcoma cells, Toxicol In Vitro., 2022, 80, 105323, doi: 0.1016/j.tiv.2022.105323

12

Rzeszutek I, Swart EC, Pabian-Jewuła S, Russo A, Nowacki M. Early developmental, meiosis-specific proteins - Spo11, Msh4-1, and Msh5 - affect subsequent genome reorganization in Paramecium tetraurelia, Biochim Biophys Acta Mol Cell Res., 2022, 1869, 119239, doi: 10.1016/j.bbamcr.2022.119239,

13

Betlej G, Ząbek T, Lewińska A, Błoniarz D, Rzeszutek I, Wnuk M. RNA 5-methylcytosine status is associated with DNMT2/TRDMT1 nuclear localization in osteosarcoma cell lines, J Bone Oncol., 2022, 30, 36, 100448, doi: 10.1016/j.jbo.2022.100448

14

Kulpa-Greszta M, Tomaszewska A, Dziedzic A, Rzeszutek I, Pązik R. Heat generation on Fe3O4@SiO2@Au core-shell structures using the sunergy of an alternating magnetic field and NIR laser light within Ist biological optical window, Mater. Today. Commun., 2023, 35, 105513, https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105513

15

Hudecki A, Rzeszutek I, Lewińska A, Warski T, Baranowska-Korczyc A, Wojnarowska-Nowak R, Betlej G, Deręgowska A, Hudecki J, Łyko-Morawska D, Likus W, Moskal A, Krzemiński P, Cieślak M, Kęsik-Brodacka M, Kolano-Burian A, Wnuk M. Electrospun fiber-based micro- and nano-system for delivery of high concentrated quercetin to cancer cells. Biomater Adv. 2023 Oct;153:213582. doi: 10.1016/j.bioadv.2023.213582.

 

 1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

 1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

Autorzy, tytuł wystąpienia, dane konferencji

Typ wykładu

1

Rzeszutek I. Euplotes crassus - a new model for investigating development – specific small RNA – mediated genome reorganization, Conference on Ciliate Molecular Biology, 10-16.07.2015, Camerino, Włochy

WU

2

Rzeszutek I. A novel function of Spo11, Msh4-1 and Msh5 during genome reorganization process in Paramecium tetraurelia? Ciliate Molecular Biology Conferene, 17-22.07.2018, Waszyngton, USA

WU

3

Rzeszutek I. A new role of germline specific proteins Spo11, Msh4-1 and Msh5 during genome reorganization in Paramecium tetraurelia, 11th Central European Genome Stability and Dynamics (CEGSD), 23-24.03.2021

WU

4

Rzeszutek I, Swart E, Nowacki M. Small RNAs in genome reorganisation in Euplotes crassus, 5th BEFRI A.B.C.D Retreat, 07-08.05.2015, Kandersteg, Szwajcaria

 

5

Rzeszutek I, Swart E, Nowacki M. Investigating the function of Spo11, Msh4 and Msh5 in the genome reorganization process in Paramecium tetraurelia, 6th EU-US Conference on Repair of Endogenous DNA Damage, 24-28.09.2017, Udine, Włochy

 

6

Rzeszutek I, Swart E, Nowacki M. Investigating the function of Spo11, Msh4 and Msh5 in the genome reorganization process in Paramecium tetraurelia. GDRE meeting, 03-06.10.2017, Nohfelden, Niemcy

 

 

 1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

 1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

New genetic tools for marine microeukaryotes, Gordon and Betty Moore Foundation, 2015-2018

Wykonawca

2

Mechanism of small noncoding RNAs in Dieseases, National Center of Competence in Research (NCCR) RNA and Disease, 2014-2018

Wykonawca

3

Understanding Epigenetic Mechanisms of developmental Genome Rearrangements, Swiss National Science Foundation (SNF), 2014

Wykonawca

4

Mechanisms of RNA-guided genome editing in eukaryotes, European Research Council (ERC) Consolidator Grant, 2016-2021

Wykonawca

5

Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek na pozakomórkowe i egzogenne RNA, NCN, 2022-2026

Wykonawca

6

Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem, NCN, 2022-2026

Wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

Nr patentu

Autorzy, tytuł patentu, data przyznania

1

P.442574

Hudecki A, Kolano-Burian A, Rzeszutek I, Betlej G, Lewinska A, Wnuk M, Sposób otrzymywania włókniny bioaktywnej do zastosowania w materiale opatrunkowym o działaniu przeciwnowotworowym, 18.10.20022

 

8.2. Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

8.3. Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 

brak

 

8.4. Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

brak