dr inż. Kamila Filip

 

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: kafilip@ur.edu.pl

pok./room 117, D10

ORCID 0000-0002-3462-3594

 

  1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

  1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

  1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Potocki L, Kuna E, Filip K, Kasprzyk B, Lewinska A, Wnuk M. Activation of transposable elements and genetic instability during long-term culture of the human fungal pathogen Candida albicans, Biogerontology, 2019, 20, 457-474

2

Filip K, Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Marino Gammazza A, Cappello F, Lauricella M, Wnuk M. 5-Azacytidine Inhibits the Activation of Senescence Program and Promotes Cytotoxic Autophagy during Trdmt1-Mediated Oxidative Stress Response in Insulinoma β-TC-6 Cells, Cells, 2022, 11, 1213

3

Noori L, Filip K, et al. Contribution of Extracellular Vesicles and Molecular Chaperones in Age-Related Neurodegenerative Disorders of the CNS, International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24, 927

 

  1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie / List of co-authored scientific monographs and participation in collective studies realized in co-authorship

 

brak

 

  1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

brak

 

  1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

  1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1

Konstruowanie oraz właściwości rekombinowanych drożdżowych szczepów produkujących bakteryjne antybiotyki rozeoflawinę oraz aminoryboflawinę, NCN, 2022-2025

Wykonawca

 

8. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

brak

 

8.2. Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

8.3. Inne istotne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 

brak

 

8.4. Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

brak