dr Daniel Broda

 

Tel./Phone: +48178518753

  e-mail: dbroda@ur.edu.pl

  pok./room 322, B1, A0

ORCID 0000-0003-0876-6951

 • Biotechnologia mikrobiologiczna

 • Biotechnologia analityczna

 • Proteomika

 • Nanobiotechnologia

 • Microbial biotechnology
 • Analytical biotechnology
 • Proteomics
 • Nanobiotechnology

 

 1. Wykaz autorskich artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych lub międzynarodowych / List of original scientific articles published in national journals or international

 

brak

 

 1. Wykaz autorskich monografii naukowych / List of author's scientific monographs

 

brak

 

 1. Wykaz współautorskich artykułów naukowych / List of co-authored scientific papers

1

Borcz A, Wiacek M, Zajac A, Broda D, Zubrzycki IZ. The Short Review on Protein Markers in Sport and Fitness Exercises, Journal of Human Kinetics, 2006,16, 121‐138

2

Smutok O, Broda D, Smutok H, Dmytruk K, Gonchar M. Chromate-reducing activity of Hansenula polymorpha recombinant cells over-producing flavocytochrome b2, Chemosphere , 2011, 83, 449–454

3

Deręgowska A, Depciuch J, Wojnarowska R, Polit J, Broda D, Nechai H, Gonchar M, Sheregii EM. Study of Optical Properties of a Glutathione Capped Gold Nanoparticles using Linker (MHDA) by Fourier Transform Infra Red Spectroscopy and Surface Enhanced Raman Scattering, World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013,73

4

Wojnarowska R, Polit J, Broda D, Gonchar M, Sheregii EM. Gold nanoparticles like a matrix for covalent immobilization of cholesterol oxidase – Application for biosensing”, Archives of Metallurgy and Materials. 2015, 60, 2289-2296, doi: 10.1515/amm-2015-0376

5

Wojnarowska R, Polit J, Broda D, Gonchar M, Sheregii EM. Surface enhanced Raman scattering as a probe of cholesterol oxidase enzyme, Appl., V, 106, 103701, doi: 10.1063/1.4914499

6

Romerowicz-Misielak M, Koziorowska A, Kusak O, Górka A, Broda D, Waszkiewicz EM, Koziorowski M. Carbon monoxide modulates melatonin synthesis in porcine pineal cells in vitro: a preliminary study, journal of biological regulators & homeostatic agents, 2018,32, 6

7

Stompor M, Broda D, Bajek-Bil A. Dihydrochalcones: Methods of Acquisition and Pharmacological Properties—A First Systematic Review, Molecules, 2019, 24, 4468, doi:10.3390/molecules24244468

8

Szpyrka E, Broda D, Oklejewicz B, Podbielska M, Słowik-Borowiec M, Jagusztyn B, Chrzanowski G, Kus-Liskiewicz M, Duda M, Żuczek J, Wnuk M, Lewińska A. A Non-Vector Approach to Increase Lipid Levels in the Microalga Planktochlorella nurekis, Molecules, 2020, 25, 270. doi:10.3390/molecules25020270

9

Kavetskyy T, Smutok O, Demkiv O, Maťko I, Švajdlenková H, Šauša O, Novák I, Berek D, Čechová K, Pecz M, Nykolaishyn-Dytso O, Wojnarowska-Nowak R, Broda D, Gonchar M, Zgardzińska B. Microporous carbon fibers as electroconductive immobilization matrixes: Effect of their structure on operational parameters of laccase-based amperometric biosensor, 2020, 109, 110570

10

Demkiv O, Gayda GZ, Broda D, Gonchar M. Extracellular laccase from Monilinia fructicola: isolation, primary characterization and application, Cell Biol Int ,2020, 1-13, doi: 10.1002/cbin.11316

11

Kozioł K, Broda D, Romerowicz-Misielak M, Nowak S, Koziorowski M. Melatonin concentration in peripheral blood and melatonin receptors (MT1 and MT2) in the testis and epididymis of male roe deer during active spermatogenesis, Theriogenology, 2020, 149, 25-37 doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.03.025

12

Słowik-Borowiec M, Potocki L, Oklejewicz B, Broda D, Podbielska M, Szpyrka E. Preparation of vitamin k2 mk-7 in a process of fermentation of different seeds and cereals by bacteria bacillus subtilis. sciendo. Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 2021, XXV, doi:10.2478/aucft-2021-0009

 

 1. Wykaz współautorskich monografii naukowych oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie;

1

Smutok O, Gayda G, Dmytruk K, Klepach H, Nisnevitch M, Sibirny A, Puchalski C, Broda D, Schuhmann W, Gonchar M, Sibirny V. Amperometric Biosensors for Lactate, Alcohols, and Glycerol Assays in Clinical Diagnostics, In: Biosensors for Health, Environment and Biosecurity, InTech., 2011, ISBN 978-953-307-328-6

2

Sibirny W, Smutok O, Klepach H, Gayda G, Dmytruk K, Broda D, Gonchar M. Alcohol-selective amperometric biosensors based on natural and mutated alcohol oxidases, w książce: Nowoczesne metody analizy surowców rolniczych, pod red.: Puchalski Cz, Bartosz G, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, ISBN 978-83-933173-4-9

3

Nechai H, Broda D, Gonchar M. Effect of sodium selenate and selenite on the yeast Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous). In: Living Organisms and Bioanalytical Approaches for Detoxification and Monitoring of Toxic Compoundsm, Rzeszow University, 2015, 205-214, ISBN 978-83-7667-203-8

 

 1. Wykaz wystąpień na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie (WZ) i wykładów plenarnych (WP), wystąpienie ustne (WU) / List of presentations at national or international scientific or artistic conferences, specifying presented invited lectures (WZ) and plenary lectures (WP), oral presentation (WU).

 

brak

 

 1. Wykaz udziałów w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionych funkcji / List of participations in the organizing and scientific committees of national or international conferences, stating the functions held

 

brak

 

 1. Wykaz uczestnictwa w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów / List of participation in the work of research teams carrying out projects financed through domestic or foreign competitions, with a breakdown into completed and ongoing projects and including information on the function performed in the work of the teams

 

Tytuł projektu, organizacja fundująca, okres trwania

Funkcja

1.

Poszukiwanie szczepów pleśni zdolnych do syntezy oksydazy glicerolowej oraz charakterystyka enzymum, NCN, 2018-2019

kierownik

2.

Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach RPO WP Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, 2013-2015

wykonawca

3.

Opracowanie i dyfuzja do biogospodarki innowacyjnej masy algowej. NCBiR, 2018

wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje o innych aktywnościach naukowych / Additional information about other scientific activities

8.1. Patenty i zgłoszenia patentowe / Patents and patent applications

 

Nr patentu

Autorzy, tytuł patentu, data przyznania

1

236542

Oklejewicz B, Jagusztyn B, Broda D, Kuna E, Potocki L, Lewińska A, Kus-Liśkiewicz M, Adamczyk-Grochala J, Szpyrka E, Podbielska M, Stawarczyk K, Kozioł K, Karbarz M, Koziorowski M, Duda M, Żuczek J, Wnuk M, Metoda bezwektorowej modyfikacji eukariotycznych glonów jednokomórkowych za pomocą mieszaniny kolchicyny i cytochalazyny B w kierunku zwiększenia wielkości komórek ,2018

2

240001

Żuczek J, Potocki L, Oklejewicz B, Kuna E, Szpyrka E, Podbielska M, Broda D, Chrzanowski G, Wojtuń A, Karbarz M, Koziorowski M, Duda M, Wnuk M. Sposób wytworzenia naturalnego biokompozytu z jednokomórkowych mikroalg z rodzaju Planktochlorella sp. jako modulatora wzrostu mikroorganizmów przy wykorzystaniu zjawiska fotoprogramowania metabolizmu, 18.06.2021

3

P.440407

Broda D., Szpyrka E., Kuna E., Jagusztyn B., Słowik-Borowiec M. Nowy szczep mikroalg Parachlorella kessleri DB1 zdolny do wydajnej produkcji niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz beta-glukanów

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych / Achievements in the training of scientific personnel

1. pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego / Serving as a thesis supervisor of persons who have received a doctoral degree or have an open doctoral dissertation, indicating the name, title of the dissertation, the unit that conferred the degree or in which the doctoral dissertation was opened, the year the degree was conferred or the doctoral dissertation opened

 

brak

 

2. pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora / Serving as a reviewer of doctoral dissertations and in proceedings for the award of the degree of doctor habilitated or the title of professor

 

brak

 

Inne osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz aktywności naukowe / Other significant scientific, organizational achievements and scientific activities

 • wyróżniony poster (III miejsce za treść merytoryczną), Jarosz P, Bocer T, Górka A, Broda D. Analityczne metody badania oksydacyjnych uszkodzeń DNA, VII Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej, 2012 r

 

Członkostwo i pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych towarzystwach i organizacjach naukowych / Memberships and positions held in national and international scientific societies and organizations

 

brak