Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów / European Credit Transfer System

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
Podstawowe cechy

 

Co to jest system punktowy?
System punktowy to system umożliwiający opisanie w usystematyzowany sposób programu kształcenia poprzez przyporządkowanie punktów do jego części składowych. W systemach szkolnictwa wyższego punkty można zdefiniować na podstawie różnych parametrów, jak na przykład nakład pracy studenta, efekty kształcenia i godziny zajęć ("kontaktu
z nauczycielem").

Co to jest ECTS?
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) jest systemem koncentrującym się na studencie i opartym na nakładzie pracy, jakiego wymaga od studenta osiągnięcie celów programu, przy czym te cele powinny najlepiej być określone w postaci efektów kształcenia, jakie należy osiągnąć, oraz kompetencji, jakie należy zdobyć.

Dlaczego warto wprowadzić ECTS?
Dzięki ECTS programy studiów stają się czytelne i łatwo porównywalne dla wszystkich studentów, zarówno miejscowych, jak i zagranicznych. ECTS ułatwia mobilność i uznawanie studiów dla celów kontynuowania nauki. ECTS ułatwia również uczelniom opracowywanie struktury programów studiów oraz ich rewidowanie czy korygowanie. ECTS można stosować w ramach różnych programów i niezależnie od trybu prowadzenia studiów. ECTS podnosi atrakcyjność studiów w Europie dla studentów z innych kontynentów.

Jakie są podstawowe cechy ECTS?

 • Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów dziennych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom. Nakład pracy studenta studiów dziennych w Europie wynosi przeważnie około 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy.
 • Punkty w ECTS można uzyskać dopiero po zakończeniu wymaganej pracy i odpowiedniej ocenie osiągniętych efektów kształcenia. Efekty kształcenia to zestawy kompetencji, określające, co student będzie wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po zakończeniu procesu kształcenia niezależnie od tego, jak długo trwa ten proces.
 • Nakład pracy studenta w ECTS obejmuje czas, jakiego wymaga zakończenie wszystkich zaplanowanych w procesie kształcenia zajęć, takich jak na przykład uczęszczanie na wykłady, udział w seminariach, samodzielna nauka, przygotowanie projektów, egzaminy itd.
 • Punkty przyporządkowuje się wszystkim edukacyjnym komponentom programu studiów (takim jak moduły, cykle zajęć z poszczególnych przedmiotów, praktyki, praca dyplomowa/rozprawa), a odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga osiągnięcie konkretnych celów lub efektów kształcenia w ramach każdego komponentu,
  w odniesieniu do łącznego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku studiów.
 • Wyniki studenta w nauce dokumentuje się w postaci ocen wystawianych zgodnie ze skalą obowiązującą w danej uczelni lub w danym kraju. Modelową praktyką jest podawanie również oceny ECTS, w szczególności w przypadku transferu punktów. Skala ocen ECTS opiera się na rankingu studentów, sporządzonym na podstawie danych statystycznych. Dane statystyczne o wynikach studentów w nauce są w związku z tym wstępnym warunkiem stosowania systemu ocen ECTS. Studentom, którzy otrzymali oceny pozytywne według skali obowiązującej w danej uczelni, oceny ECTS "przydziela się"
  w następujący sposób:
  A - dla najlepszych 10%
  B - dla następnych 25%
  C - dla kolejnych 30%
  D - dla kolejnych 25%
  E - dla kolejnych 10%.
  Dla studentów, którzy nie uzyskali ocen pozytywnych, wprowadzono dwie oceny, FX i F. FX oznacza "niedostateczny - uzyskanie zaliczenia wymaga uzupełnienia pewnych braków", a F oznacza "niedostateczny - uzyskanie zaliczenia wymaga uzupełnienia istotnych braków". Podawanie procentu studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia/ocen pozytywnych, w Wykazie zaliczeń ECTS nie jest obowiązkowe.

Jakie są podstawowe dokumenty ECTS?

 • Pakiet informacyjny/Katalog studiów uczelni należy opublikować w dwóch językach (lub wyłącznie w języku angielskim w przypadku programów prowadzonych w tym języku) w sieci i/lub w wersji drukowanej, w postaci jednej lub kilku broszur. Pakiet informacyjny/Katalog studiów musi zawierać pozycje wymienione na liście załączonej do niniejszego dokumentu, włącznie z informacjami dla studentów przyjeżdżających z zagranicy.
 • Porozumienie o programie zajęć zawiera listę zajęć/cykli zajęć, na które ma uczęszczać student, wraz z liczbą punktów ECTS, które zostaną przyznane za każde zajęcia. Ta lista musi zostać uzgodniona przez studenta i odpowiedni organ danej władz uczelni.
  W przypadku transferu punktów Porozumienie o programie zajęć musi zostać uzgodnione przez studenta i dwie uczelnie, wysyłającą i przyjmującą, przed wyjazdem studenta i zaktualizowane bezpośrednio po wprowadzeniu zmian.
 • W Wykazie zaliczeń odnotowuje się wyniki studenta w nauce, podając listę zajęć, na które uczęszczał student, uzyskane punkty ECTS, punkty uzyskane w ramach uczelnianego lub krajowego systemu punktowego (jeśli taki system istnieje), oceny wystawione według skali obowiązującej w danej uczelni i, ewentualnie, oceny ECTS.
  W przypadku transferu punktów Wykaz zaliczeń wydaje obowiązkowo uczelnia macierzysta dla wyjeżdżających studentów przed ich wyjazdem, a uczelnia przyjmująca - dla powracających do swej uczelni studentów po zakończeniu przez nich okresu studiów.

Dodatkowe informacje o systemie ECTS dostępne są na stronie Komisji Europejskiej  Wspieranie kształcenia i szkolenia w Europie i poza jej granicami