Projekt Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych / Center for Applied Biotechnology and Basic Sciences project

 

Celem ogólnym projektu jest stworzenie korzystnych warunków dla nawiązywania bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi, a także rozwój i dyfuzja przedsięwzięć innowacyjnych, niezbędnych do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Poprzez realizację projektu Beneficjent dąży do osiągnięcia następujących celów szczegółowych (bezpośrednich):

 • Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych współpracujących z Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii, Wydziałem Biologiczno – Rolniczym oraz Wydziałem Matematyczno – Przyrodniczym,
 • Zwiększenie liczby publikacji naukowych przygotowanych przez pracowników Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii
 • Organizacja w ramach powoływanego Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych konferencji / konsultacji / spotkań, adresowanych do przedsiębiorców i dotyczących obszaru biotechnologii
 • Intensyfikacja współpracy Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii, Wydziału Biologiczno – Rolniczego oraz Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 • Zwiększenie liczby etatów pracowniczych na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii w ramach powoływanego Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 • Propagowanie wiedzy w obszarze biotechnologii wśród podmiotów gospodarczych, poprzez szeroką promocję powoływanego Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
 • Kształcenie specjalistów zdolnych do implementacji do gospodarki wyników badań prowadzonych przez środowisko naukowe, w kluczowych dziedzinach dla rozwoju biotechnologii, takich jak: biotechnologia molekularna, biotechnologia żywności, biotechnologia roślin, inżyniera biomedyczna, biotechnologia analityczna

 

W Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych są realizowane takie działania jak:

 • prace badawcze oraz aplikacyjne w dziedzinie biotechnologii zwierząt, roślin, żywności, medycyny oraz ochrony środowiska
 • wdrażanie nauk podstawowych w opracowywanie technologii wykorzystujących systemy biologiczne
 • współpraca z sektorem gospodarczym oraz innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • kształcenie specjalistów z zakresu Biotechnologii, zdolnych do wdrażania innowacyjnych rozwiązań do gospodarki

 

Długofalowym efektem działalności Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w województwie podkarpackim ma być:

 • Wzmocnienie innowacyjnych firm i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw innowacyjnych
 • Wzmocnienie stałej współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a gospodarką
 • Wzmocnienie i rozwój kultury innowacyjnej mieszkańców regionu

 

 

The general objective of the project is to create favorable conditions for the establishment of close cooperation between science and economic entities, as well as the development and diffusion of innovative projects, necessary to increase the competitiveness of the economy and build a knowledge-based society.

 

Through the implementation of the project, the Beneficiary aims to achieve the following specific (direct) objectives:

 • To increase the number of business entities cooperating with the Intersite Faculty of Biotechnology, the Faculty of Biological and Agricultural Sciences and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
 • Increase in the number of scientific publications prepared by the employees of the Intersite Faculty of Biotechnology
 • Organization of conferences/consultations/meetings, within the framework of the established Center for Applied Biotechnology and Basic Sciences, addressed to entrepreneurs and concerning the area of biotechnology
 • Intensification of the cooperation of the Foreign Faculty of Biotechnology, the Faculty of Biology and Agriculture and the Faculty of Mathematics and Natural Sciences with domestic and foreign scientific centers.
 • To increase the number of full-time staff positions at the Foreign Faculty of Biotechnology within the framework of the established Center for Applied Biotechnology and Basic Sciences
 • Promoting knowledge in the field of biotechnology among business entities, through extensive promotion of the established Center for Applied Biotechnology and Basic Sciences
 • To train specialists capable of implementing into the economy the results of research conducted by the scientific community, in key areas for the development of biotechnology, such as molecular biotechnology, food biotechnology, plant biotechnology, biomedical engineering, analytical biotechnology

 

The Center for Applied Biotechnology and Basic Sciences carries out such activities as:

 • research and application work in the fields of animal, plant, food, medical and environmental biotechnology
 • implementation of basic sciences in the development of technologies using biological systems
 • cooperation with the economic sector and other domestic and foreign scientific centers
 • training specialists in Biotechnology, capable of implementing innovative solutions into the economy

 

The long-term effect of the Center for Applied Biotechnology and Basic Sciences in the Podkarpackie Province is to be:

 • Strengthening innovative companies and stimulating the emergence of new innovative enterprises
 • Strengthen permanent cooperation between the research and development sector and the economy
 • Strengthen and develop the innovative culture of the region's residents