Konstruowanie wydajnych producentów ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce u drożdży Candida famata

Konstruowanie wydajnych producentów ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce u drożdży Candida famata

Nazwa: Konstruowanie wydajnych producentów ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce u drożdży Candida famata

Construction of efficient producers of riboflavin (vitamin B2) on lignocellulose hydrolysates and whey in Candida famata yeast

Numer umowy:

Kwota dofinansowania: 464 779,60 zł

Źródło finansowania: PCI

Okres realizacji: 02.2022 - 07.2022

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

Opis projektu: Celem niniejszego projektu jest konstruowanie szczepów drożdży flawinogennych Candida famata zdolnych do bardziej wydajnego wzrostu oraz produkcji ryboflawiny (witamina B2) na hydrolizatach lignocelulozy oraz serwatce. W tym celu zostaną wykorzystane metody inżynierii metabolicznej oraz oryginalne sposoby selekcji klasycznej. Dla uzyskania wydajnych producentów ryboflawiny z hydrolizatów lignocelulozy zostaną sklonowane i nadeksprymowane geny początkowych etapów metabolizmu ksylozy XYL1, XYL2, XYL3, szlaku pentozofosforanowego TAL1, TKL1 oraz fermentacji alkoholowej PDC1, ADH1, a także będą selekcjonowane mutanty oporne na inhibitory hydrolizatów. By ulepszyć wzrost i produkcję ryboflawiny na serwatce kwaśnej, zostaną otrzymane mutanty oporne na hamowanie wzrostu poprzez wysokie stężenie serwatki. Dodatkowo zostaną nadeksprymowane geny LAC4, LAC12 oraz SEF1 kodujące odpowiednio beta-galaktozydazę, permeazę beta-galaktozydów oraz aktywator transkrypcji.

The goal of the current proposal is construction of the strains of the flavinogenic yeast Candida famata with more robust growth and efficient riboflavin (vitamin B2) synthesis on whey and lignocellulosic hydrolysates. To get such strains, the methods of metabolic engineering and the original approaches of the classic selection will be used. To improve riboflavin production from lignocellulosic hydrolysates, the following genes will be cloned and overexpressed: XYL1, XYL2, XYL3 of initial steps of xylose metabolism, TAL1, TKL1 of pentose phosphate pathway and PDC1, ADH1 of alcoholic fermentation. Additionally, the mutants tolerant to hydrolysate inhibitors will be isolated. Growth and riboflavin production on the acid whey will be improved due to mutant selection resistant to inhibitors of the concentrated whey. Additionally, the genes LAC4, LAC12 and SEF1 coding for beta-galactosidase, beta-galactoside permease and transcription activator, respectively, will be overexpressed.