Konstruowanie szczepów drożdży zdolnych do wydajnej wysokotemperaturowej fermentacji glukozy oraz ksylozy

Konstruowanie szczepów drożdży zdolnych do wydajnej wysokotemperaturowej fermentacji glukozy oraz ksylozy

Nazwa: Konstruowanie szczepów drożdży zdolnych do wydajnej wysokotemperaturowej fermentacji glukozy oraz ksylozy

Construction of the yeast strains capable of efficient high-temperature glucose and xylose fermentation

Numer umowy: 06/UR/1/DG/PCI/2019

Kwota dofinansowania: 151 709,18 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 03.2020 - 08.2020

Kierownik projektu: dr Justyna Ruchała

Opis projektu: Projekt zakłada wykorzystanie hybrydy termotolerancyjnego szczepu S. cerevisiae izolowanego w Izraelu, z przemysłowym szczepem nie będącym termotolerancyjnym. Uzyskana hybryda ma zalety obu szczepów rodzicielskich, gdyż rośnie i fermentuje w temperaturze do 40oC a wydajność produkcji etanolu jest zbliżona do zaobserwowanego u szczepu przemysłowego. Przyszłość bioenergetyki odnawialnej zależy jednak od uzyskania wydajnych szczepów drożdży zdolnych do fermentacji alkoholowej hydrolizatów suchej biomasy roślinnej (lignocelulozy). Zaplanowano również selekcję mutantów O. polymorpha zdolnych do gromadzenia zwieszonych ilości etanolu z ksylozy poprzez uzyskanie mutantów z obfitym wzrostem na L-arabinozie.

This project plans to use the hybrid of thermotolerant strain S. cerevisiae isolated in Israel, with industrial non-thermotolerant strain of this species. The hybrid possesses advantages of both parental strains, namely, growth and fermentation up to 40oC with ethanol productivity closed to that in the industrial strain. The future of renewable bioenergetics however depends on the strains capable of efficient fermentation of the hydrolyzates of dry plant biomass (lignocellulose). It is also planned to select the mutants of O. polymorpha producing elevated amounts of ethanol from xylose due to construction of the mutants with robust growth on L-arabinose.