Ekoinnowacyjna metoda przygotowania próbek do analizy pozostałości pestycydów i WWA

Ekoinnowacyjna metoda przygotowania próbek do analizy pozostałości pestycydów i WWA

Nazwa: Ekoinnowacyjna metoda przygotowania próbek do analizy pozostałości pestycydów i WWA

Eco-innovative method of sample preparation for analysis of pesticide residues and PAHs

Numer umowy: 07/UR/1/DG/PCI/2019

Kwota dofinansowania: 118 410 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 03.01.2020 - 31.06.2020

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie metody przygotowania próbek do analizy pozostałości pestycydów i/lub WWA techniką chromatografii gazowej i/lub spektrometrii mas w materiale roślinnym i glebie. Proponowane rozwiązanie polega na modyfikacji metody PN–EN 15662:2008. Zaproponowana procedura badawcza spełnia wymagania stawiane metodom analitycznym: umożliwia analizę związków (pestycydów i WWA) należących do różnych grup chemicznych, w szerokim zakresie matryc, zarówno pochodzenia roślinnego jaki i gleby, obniża koszty analiz i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska. Ze względu na swoją uniwersalność będzie mogła znaleźć zastosowanie w laboratoriach zajmujących się monitorowaniem zanieczyszczeń środowiska oraz żywności.

The aim of the project is to develop a method of samples preparation for pesticide residue analysis and /or PAH by gas chromatography and /or mass spectrometry in plant material and soil. The proposed solution involves modification of the method PN-EN 15662: 2008. The developed procedure meet the requirements for analytical methods: it enables the analysis of compounds (pesticides and PAHs) belonging to various chemical groups, in a wide range of matrices, both of plant and soil origin, reduces the costs of analyzes and at the same time increases safety for human health and the environment. Due to its versatility, it will be able to be used in laboratories dealing with monitoring of environmental pollution and food.