Strategia rozwoju instytutu

 

 

Załącznik do uchwały nr 99/03/2022
Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych
z dnia 24 marca 2022 r.

 

Strategia Rozwoju Dyscypliny Nauki Biologiczne obejmująca lata 2021-2030

 

Preambuła

Instytut Biologii i Biotechnologii (IBB) powstał w wyniku głębokiego przekształcenia struktur organizacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim we wrześniu 2019 jako odpowiedź na wyzwania reformy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) reprezentując dyscyplinę nauki biologiczne.

Jako jednostka o charakterze naukowym, znajduje się w strukturach Kolegium Nauk Przyrodniczych i obok innych instytutów stanowi jego trzon. Powołanie IBB nastąpiło poprzez połączenie Wydziału Biotechnologii oraz części Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Od samego początku istnienia, instytut jest silnie zorientowany na dbałość o jakość prowadzonych badań naukowych oraz na  zindywidualizowane kształcenie studentów i doktorantów. Pomimo, iż IBB jest jednostką monodyscyplinową, działającą w zakresie nauk biologicznych, to w swojej strukturze może pochwalić się równoległym funkcjonowaniem naukowców reprezentujących nauki weterynaryjne, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa oraz zootechnika, a więc realizuje badania o silnie interdyscyplinarnym charakterze.

IBB ma pionową strukturę, w której wydzielone są dwie samodzielne jednostki: Katedra Biotechnologii oraz Katedra Biologii. W obu katedrach działalność naukowa zorganizowana jest wokół zespołów badawczych, których nadrzędną rolą jest rozwój dyscypliny w kontekście nauki, pozyskiwania szeroko rozumianej współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz dbałość o atrakcyjną ofertę dydaktyczną dla studentów studiów prowadzonych na trzech stopniach kształcenia.

W IBB obecnie zatrudnionych jest trzech profesorów, 15 doktorów habilitowanych, 23 doktorów oraz 18 magistrów. O potencjale naukowym IBB świadczy fakt, że jednostka posiada kategorię naukową A. Polityka w zakresie badań jest oparta na otwartości, transparentności, elastyczności oraz współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. Siłę IBB stanowi doświadczona i kompetentna kadra, nowoczesna infrastruktura badawczo-dydaktyczna i silna integracja całego środowiska.

Do dyscypliny nauki biologiczne przypisane są dwa kierunki studiów: biologia i biotechnologia, a kształcenie odbywa się na I i II stopniu. Możliwe jest też kształcenie na trzecim stopniu, w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. IBB może pochwalić się wysoką jakością kształcenia, która odzwierciedlona jest poprzez liczne stypendia MEiN, wyjazdy naukowe studentów do liczących się międzynarodowych jednostek naukowych, publikacje z udziałem studentów. Wymiernym jej potwierdzeniem są wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uniwersytet Rzeszowski posiada w dyscyplinie nauki biologiczne uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego, a przewody i postępowania w tym zakresie prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o decyzje Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne będącej integralną częścią IBB.

Strategia rozwoju dyscypliny nauki biologiczne jest dokumentem wewnętrznym Instytutu Biologii i Biotechnologii i stanowi mapę drogową wytyczającą główne kierunki działalności związanych z realizacją tematów strategicznych. Obejmuje ona lata 2021-2030 i jest zgodna z opracowaną strategią rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Kolegium Nauk Przyrodniczych.

 

Misja

Naszą misją jest dążenie do doskonałości naukowej, osiągnięcie rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, ukierunkowanie na wielowymiarowy rozwój, przepływ wiedzy z zakresu nauk biologicznych z naciskiem na interdyscyplinarność w oparciu o badania naukowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz nowoczesny proces kształcenia.

 

Wizja

Osiągnięcie przez IBB w dyscyplinie nauk biologicznych rozpoznawalności na świecie opartej o innowacyjne badania naukowe o wysokim potencjale komercjalizacyjnym i oddziaływaniu społecznym dostarczającym kompetentnej i doskonale wykształconej kadry specjalistów w zakresie biologii i biotechnologii. Otwieranie nowych interdyscyplinarnych obszarów badawczych integrujących zespoły badawcze oraz tworzenie klastrów z gospodarczymi partnerami zewnętrznymi w oparciu o nauki eksperymentalne, których osią są nauki biologiczne. Dążenie do silnego umiędzynarodowienia poprzez skoordynowane działania w kierunku poszerzania współpracy z ekspertami zagranicznymi z radą naukową dyscypliny i zwiększenie ich wpływu na wielowymiarowe kształtowanie polityki naukowej.

Realizacja wieloletniej koncepcji RESMEDITHERA, której trzon stanowią nauki biologicznej, polegającej na stworzeniu wiodącego ośrodka badań nad opracowaniem nowych technologii i rozwiązań dla teranostyki skupiającej i integrującej potencjał naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz partnerów zewnętrznych.

 

Cele strategiczne i działania:

  1. Obszar nauki:

1.1. Uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej w procesie ewaluacji jednostek naukowych.

1.2. Rozwijanie interdyscyplinarnych obszarów badawczych i projektów wysokiego ryzyka.

1.3. Umiędzynarodowienie badań poprzez budowanie współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie.

1.4. Wzmocnienie wizerunku IBB i uprawianej dyscypliny nauk biologicznych poprzez wprowadzanie do rady ekspertów zagranicznych oraz zatrudnianie profesorów wizytujących.

1.5. Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe i o charakterze badawczo-rozwojowym.

1.6. Wsparcie rozwoju kadry będącej na początku ścieżki rozwoju zawodowego oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

1.7. Kształtowanie etyki zawodowej i promowanie postaw uczciwości i odpowiedzialności związanych z prowadzeniem badań naukowych.

1.8. Wzmocnienie integracji zespołów badawczych poprzez realizację wspólnych inicjatyw naukowych.

1.9. Zintensyfikowanie procesu włączania studentów w prace badawcze.

1.10. Rozbudowa laboratoriów badawczych i inwestycje w infrastrukturę badawczą.

 

  1. Obszar kształcenia:

2.1. Kształtowanie postaw etycznych wśród studentów.

2.2. Zwiększenie oferty praktyk i staży studenckich umożliwiających kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

2.3. Poprawa efektywności dydaktycznej poprzez prowadzenie indywidualizacji nauczania.

2.4 Zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych.

2.5. Zwiększenie międzynarodowego charakteru kształcenia poprzez wprowadzenie przedmiotów nauczanych w języku angielskim.

2.6. Utrzymanie bezpośredniej współpracy z absolwentami.

2.7. Podnoszenie kompetencji studentów oraz zwiększenie rozpoznawalności absolwentów biologii i biotechnologii na rynku pracy.

2.8. Ukierunkowanie procesu kształcenia na potrzeby współczesnej nauki, technologii oraz runku pracy.

2.9. Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich.

2.10. Realizacja treści dydaktycznych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

3.Obszar otoczenia społeczno-gospodarczego

3.1. Wzmocnienie współpracy z gospodarką w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii, produktów i usług.

3.2. Świadczenie i zwiększanie oferty profesjonalnych usług dla podmiotów zewnętrznych.

3.3. Wzmocnienie transferu badań naukowych i prac rozwojowych w kierunku ich komercjalizacji.

3.4. Intensyfikacja działań włączających ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego do wspólnych projektów.

3.5. Budowanie i utrzymywanie sieci kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

3.6. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych (modyfikacja sylwetki absolwenta) w gospodarce i przygotowanie odpowiednich form kształcenia/szkolenia studentów.

3.7. Włączenie podmiotów zewnętrznych do opiniowania harmonogramów kształcenia.

3.8. Wzmocnienie udziału kadry akademickiej w komisjach zawodowych, panelach dyskusyjnych, radach społeczno-gospodarczych.

 

Monitorowanie realizacji strategii rozwoju dyscypliny nauki biologiczne będzie odbywać się w ramach Rady Dyscypliny, która zobowiązana jest do wprowadzania zmian oraz korekt przedstawionych założeń w zależności od zachodzącej dynamiki zmian i uwarunkowań zewnętrznych tak aby zapewnić jej odpowiednią elastyczność i możliwość wykonania.