Pracownicy /Staff

 

Imię i nazwisko

Name and surname

Zainteresowania Academic interests
 

Kadra naukowo-dydaktyczna

Scientific and teaching staff

Znamirowska A.jpg [92.62 KB]

dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof UR /Associate Professor

Kierownik Zakładu Technologii Mleczarstwa /Head of Department of Dairy Technology

telefon/phone:                   +48(17) 785 49 61/49 03

aznamirowska@ur.edu.pl          

pokój/room 208          budynek/building D10 lub/or pokój/room 250  budynek/building D9         

ul. Ćwiklińskiej 2D/                   2D Cwiklinskiej St.                      35-601 Rzeszów

 • właściwości fizyko-chemiczne, cytologiczne i mikrobiologia mleka różnych gatunków zwierząt w zależności od rasy, czynników fizjologicznych i środowiskowych;
 • wpływ dodatku polisacharydów i kultur probiotycznych na cechy reologiczne i jakość mikrobiologiczną produktów mleczarskich
 • innowacyjne mleka fermentowane z dodatkiem związków bioaktywnych
 • wykorzystanie serwatki do produkcji napojów funkcjonalnych;
 • zastosowanie probiotyków, prebiotyków, miroelementów i witamin w produkcji lodów mlecznych.
 • physicochemical, cytological and microbiological properties of milk from different animal species based on breed, physiological and environmental factors;
 • effect of polysaccharides and probiotic cultures addition on rheological properties and microbiological quality of dairy products;
 • innovative fermented milk with bioactive compounds;
 • utilization of whey in functional beverages production;
 • application of probiotics, prebiotics, microelements and vitamins in ice cream production;

Kalicka D..jpg [39.90 KB]

dr inż. Dorota Kalicka /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                         +48(17) 785 49 05

dkalicka@ur.edu.pl

pokój/room 5               budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/                   2D Cwiklinskiej St.                  35-601 Rzeszów

 • wpływ substancji słodzących na proces fermentacji i przeżywalność mikroflory jogurtowej i probiotycznej oraz trwałość i cechy sensoryczne produktów mleczarskich;
 • wpływ wyciągów roślinnych na proces koagulacji mleka i dojrzewanie serów;
 • analiza jakości ekologicznego mleka i ekologicznych produktów mleczarskich;
 • effect of sweeteners on the fermentation process and survival of yoghurt and probiotic microflora and the stability and sensory characteristics of dairy products;
 • effect of botanical extracts on milk coagulation and cheese ripening;
 • analysis of the quality of organic milk and organic dairy products;

 

dr inż. Magdalena Buniowska-Olejnik /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 49 02

mbuniowska@ur.edu.pl

pokój/room 202           budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/                  2D Cwiklinskiej St.                   35-601 Rzeszów

 • wykorzystanie modeli przewodu pokarmowego in vitro do badań nad biodostępnością składników odżywczych;
 • ocena zawartości i potencjalnej biodostępności składników mineralnych w żywności;
 • ocena biodostępności wybranych związków bioaktywnych na każdym etapie symulowanego trawienia i charakterystyka ich właściwości odżywczych;
 • wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych;
 • żywność funkcjonalna;
 • use of in vitro gastrointestinal models for nutrient bioavailability studies;
 • evaluation of the level and potential bioavailability of minerals in foods;
 • evaluation of bioavailability of selected bioactive compounds at each stage of simulated digestion and characterization of their nutritional properties;
 • use of sensory analysis methods in the evaluation of food products;
 • functional foods;

Szajnar K..jpg [224.37 KB]

dr inż. Katarzyna Szajnar /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                         +48(17) 785 49 61/49 03

kszajnar@ur.edu.pl

pokój/room 208           budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/                  2D Cwiklinskiej St.                      35-601 Rzeszów

 • fortyfikacja mleka fermentowanego związkami mineralnymi;
 • wykorzystanie błonników w produkcji napojów funkcjonalnych;
 • wpływ zastosowanych kultur starterowych na jakość mleka fermentowanego;
 • przeżywalność bakterii, analiza sensoryczna w mleku fermentowanym przez monokultury probiotyczne;
 • fortification of fermented milk with mineral compounds;
 • use of dietary fibers in the production of functional beverages;
 • effect of applied starter cultures on fermented milk quality;
 • bacterial viability and sensory analysis in milk fermented by probiotic monocultures;

Pawlos M..jpg [85.88 KB]

dr inż. Małgorzata Pawlos /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                            +48(17) 785 49 61/49 03

mpawlos@ur.edu.pl

pokój/room 5                 budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/                    2D Cwiklinskiej St.                     35-601 Rzeszów

 • czynniki kształtujące jakość mleka surowego pozyskanego od różnych gatunków zwierząt;
 • wykorzystanie związków mineralnych w produkcji serów i mleka fermentowanego;
 • opracowanie technologii produkcji funkcjonalnych produktów mlecznych z mleka koziego i owczego;
 • żywność ekologiczna i tradycyjna;
 • factors affecting the quality of raw milk from different animal species;
 • use of mineral compounds in the manufacture of cheese and fermented milk;
 • developing technologies for the manufacture of functional dairy products from goat's and sheep's milk;
 • organic and traditional foods;

 O Petrusha.jpg [271.98 KB]

dr inż. Oksana Petrusha   /Eng. Ph.D.

telefon/phone:                            +48(17) 785 49 02

opetrusha@ur.edu.pl

pokój/room 202                 budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/                    2D Cwiklinskiej St.                     35-601 Rzeszów

 

 • jakość i bezpieczeństwо produktów mlecznych;

 • badanie i identyfikacja składników w produktach mleczarskich;

 • ocena produktów żywnościowych z wykorzystaniem systemu analizy cyfrowych obrazów próbek.

 • quality and safety of dairy products;

 • testing and identification of ingredients in dairy products;

 • evaluation of food products using a system for analyzing digital images of samples.

Pracownik techniczny

Technical staff

Kowalczyk M..jpg [79.57 KB]

mgr inż. Magdalena Kowalczyk /Eng. M.Sc.

telefon/phone:                           +48(17) 785 49 03

ztmlecz@ur.edu.pl

mkowalczyk@ur.edu.pl

pokój/room 1 lub/or 202           budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/                   2D Cwiklinskiej St.              35-601 Rzeszów

 • przeżywalność bakterii probiotycznych w czasie przechowywania lodów i mleka fermentowanego;
 • zastosowanie prebiotyków w produkcji lodów z mleka różnych gatunków zwierząt;

 

 • survival of probiotic bacteria during storage of ice cream and fermented milk;
 • application of prebiotics in the production of ice cream from milk of different animal species;

Doktoranci

Ph.D. Students

 

mgr inż. Kamil Szopa/Eng. M.Sc.

telefon/phone:                           +48(17)

pokój/room         budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/                   2D Cwiklinskiej St.              35-601 Rzeszów