Publikacje pracowników

2020

Sokołowicz Z., Dykiel M., Topczewska J., Krawczyk , Augustyńska-Prejsnar A., 2020. The Effect of the Type of Non-Caged Housing System, Genotype and Age on the Behaviour of Laying Hens. Animals, 10(12), 2450, doi: 10.3390/ani10122450.

Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., Hanus P., Ormian M., Kačániová M., 2020. Quality and Safety of Marinating Breast Muscles of Hens from Organic Farming after the Laying Period with Buttermilk and Whey. Animals, 10(12), 2393, doi: 10.3390/ani10122393.

Topczewska J., Kwater T., 2020. Forecasting the Utility Value of Hucul Horses by Means of Artificial Intelligence. Sustainability, 12(19), 7989, doi: 10.3390/su12197989.

Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2020. Effect of the addition of oat and wheat fiber on the quality of poultry burgers®. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 30(2), 22-26.

Krupa W., Topczewska J., Ormian M., Lechowska J., 2020. Żywność funkcjonalna pochodzenia zwierzęcego. W: Gajdek G., Puchalski Cz. (red.) Postęp w naukach rolniczych i produkcji żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 61-69. ISBN 978-83-7996-801-5

Tobiasz-Salach R., Augustyńska-Prejsnar A., 2020. Response of spring barley to foliar fertilization with Cu and Mn. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura, 19(1), 29-39, doi: 10.37660/aspagr.2020.19.1.4.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Lechowska J., 2020. Ocena wybranych cech jakości kulinarnej tuszek kurcząt rzeźnych z towarowego i ekologicznego systemu utrzymania. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 30(1), 68-73.

 

 2019

Sokołowicz Z., Dykiel M., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A., 2019. Effect of layer genotype on physical characteristics and nutritive value of organic eggs. CyTA-Journal of Food, 17(1), 11-19, doi: 10.1080/19476337.2018.1541480.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Kluz M.I., Sokołowicz Z., 2019. Effect of using acid whey for marinating chicken breast muscles in organic production. Emirates Journal of Food and Agriculture, 31(4), 281-287, doi: 10.9755/ejfa.2019.v31.i4.1940.

Dykiel M., Sokołowicz Z., 2019. Wpływ dostępu do zielonego wybiegu na jakość jaj spożywczych. Herbalism, 1, 111-118.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Hanus P., Kluz M.I., Sokołowicz Z., Rudy M., 2019. Effects of Marinating Breast Muscles of Slaughter Pheasants with Acid Whey, Buttermilk, and Lemon Juice on Quality Parameters and Product Safety. Journal of Food Quality, Article ID 5313496 (8s.), doi: 10.1155/2019/5313496.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., Kosiński K., 2019. Ocena wybranych cech jakości tuszek i mięsa bażantów rzeźnych odchowywanych w wolierach z dostępem i bez dostępu do zielonego wybiegu. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 29(1), 65-68.

Sokołowicz Z., Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2019. Wpływ wysokiej temperatury w czasie odchowu na jakość mięsa kurcząt brojlerów. W: Augustyńska-Prejsnar A., Puchalski Cz. (red.) Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 68-78. ISBN 978-83-7996-706-3

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., Rogowska A., 2019. Effect of marinating broiler chicken meat with acid whey on product quality and consumer acceptance. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 26(1), 125-136, doi: 10.15193/zntj/2019/118/278.

Skibińska N., Augustyńska-Prejsnar A., 2019. Cechy fizykochemiczne i sensoryczne mięsa kurcząt brojlerów poddanych procesowi marynowania i pieczenia. W: Grabek-Lejko D., Sowa P. (red.) Człowiek - żywność - środowisko. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, tom 2, Rzeszów, 159-168. ISBN 978-83-7996-745-2

Siek A., Augustyńska-Prejsnar A., 2019. Efekt procesu marynowania z dodatkiem fosforanu na jakość mięśni piersiowych poddanych gotowaniu. W: Grabek-Lejko D., Sowa P. (red.) Człowiek - żywność - środowisko. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, , Rzeszów, tom 2, 149-158.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Tobiasz-Salach R., 2019. Quality of broiler chicken meat during frozen storage. Italian Journal of Food Science, 31(3), 531-541, doi: 10.14674/IJFS-1291.

Lechowska J., Augustyńska-Prejsnar A., 2019. Ocena preferencji zakupu przez młodych konsumentów jaj wzbogaconych kwasami omega-3. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 29(2), 39-42.

Gajdek G., Lechowska J., 2019. Rozwój dystrybucji i handlu hurtowego jako formy rynku zorganizowanego. W: Gajdek G., Puchalski Cz. (red.) Technologiczno-ekonomiczne aspekty rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 44-58. ISBN 978-83-7996-707-0

Lechowska J., Gajdek G., Dec M., 2019. Ocena jakości jaj zakupionych w handlu detalicznym z różnych systemów utrzymania kur. W: Augustyńska-Prejsnar A., Puchalski Cz. (red.) Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 15-24. ISBN 978-83-7996-706-3

 

                                        2018                                            

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M., 2018. Productivity of laying hens in different production systems. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 17(2), 3-10, doi: 10.21005/asp.2018.17.2.03.

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M., 2018. The Effect of the Type of Alternative Housing System, Genotype and Age of Laying Hens on Egg Quality. Annals of Animal Science, 18(2), 541-555, doi: 10.2478/aoas-2018-0004.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., Kosiński K., 2018. Effects of thawing methods on the physicochemical properties of freezer stored broiler chicken breast muscles. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 23(2), 55-61.

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M., 2018. Effect of alternative housing system and hen genotype on egg quality characteristics. Emirates Journal of Food and Agriculture, 30(8), 695-703, doi: 10.9755/ejfa.2018.v30.i8.1753.

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M., 2018. Effect of outdoor access on quality of eggs from Sussex hens (S-66). European Poultry Science, 82, 16, doi: 10.1399/eps.2018.256.

Topczewska J., Krupa W., 2018. Effect of some factors on championship results and performance in Hucul horses. Annals of Animal Science, 18(1), 209-224, doi: 10.1515/aoas-2017-0031.

Topczewska J., Krupa W., Rogowska A., Ohimor J., 2018. The Case of Communal Rearing of a Foal by Two Mares (Equus caballus). Journal of Equine Veterinary Science, 67, 99-101, doi: 10.1016/j.jevs.2018.03.016.

Topczewska J., Ohimor J., 2018. Factors limiting development and management in modern farms: case study in South-East Poland. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 20(4), 189-194, doi: 10.5604/01.3001.0012.3060.

Pisarek M., Lechowska J., Czerniakowski Z., Topczewska J., Kędzierska U., 2018. Działalność gospodarcza a postawy wobec środowiska przyrodniczego rolników z uzdrowiskowej gminy Iwonicz Zdrój. Polish Journal for Sustainable Development, 22(2), 125-129, doi: 10.15584/pjsd.2018.22.2.15.

Pisarek M., Lechowska J., Czerniakowski Z., Topczewska J., 2018. The specific nature of agricultural production in the vicinity of the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park. Economic and Regional Studies, 11(4), 37-48.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2018. Physicochemical and sensory properties of broiler chicken breast meat stored frozen and thawed using various methods. Journal of Food Quality, Article ID 6754070, doi: 10.1155/2018/6754070.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2018. Cechy kształtujące jakość mięsa drobiowego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 28(2), 90-96.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2018. Zmiany cech jakościowych mięśni piersiowych kurcząt brojlerów przechowywanych zamrażalniczo. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 28(1), 9-13.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., Topczewska J., Lechowska J., 2018. Oddziaływanie ferm trzody chlewnej i drobiu na środowisko. Proceedings of ECOpole, 12(1), 117-129, doi: 10.2429/proc.2018.12(1)011.

Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2018. Wpływ rasy i obróbki termicznej na jakość mięśni piersiowych kur z chowu ekologicznego po pierwszym roku użytkowania nieśnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 245(1): 151-162, doi: 10.15193/zntj/2018/114/227.

 

2017

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G., 2017. Opinia studentów na temat roli jakości mięsa kurcząt rzeźnych w ich decyzjach nabywczych. Modern Management Review, 22, 24(2), 7-16, doi: 10.7862/rz.2017.mmr.13.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2017. Effects of marination processes on physicochemical traits of breast meat following thermal treatment. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 22(4), 247-252.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2017. Physical, chemical and sensory quality of meat from greenleg partridge hens subjected to thermal treatment. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 22(2), 81-87.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2017. The influence of frozen storage duration and thawing methods on the meat quality of broiler chickens. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 22(4), 253-259.

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2017. Jakość mięsa kur z chowu ekologicznego po zakończonym okresie nieśności. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 27(2), 11-14.

Topczewska J., Rogowska A., 2017. Ocena warunków utrzymania koni w wybranych stajniach. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 13(4), 67-75.

Pisarek M., Lechowska J., Czerniakowski Z., Topczewska J., 2017. Żywność tradycyjna i regionalna jako motyw przewodni plenerowych imprez kulinarnych na Podkarpaciu. W: Orłowski D. (red.) Przestrzeń turystyki kulturowej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 373-390.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Lechowska J, 2017. Wpływ wielkości obsady kurcząt brojlerów na efekty produkcyjne oraz jakość tuszek i ich przydatność przetwórczą. W: Łuczycka D. (red.) Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania 2017. Wydawnictwo Idea Knowledge Future, Wrocław, 285-294. ISBN 978-83-945311-2-6

Lechowska J., Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2017. Użytkowanie owiec rasy olkuska w gospodarstwie ekologicznym na Podkarpaciu. W: Łuczycka D. (red.) Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania 2017. Wydawnictwo Idea Knowledge Future, Wrocław, 345-353. ISBN 978-83-945311-2-6

 

2016

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Świątkiewicz S., 2016. Quality of poultry meat from native chicken breeds - a review. Annals of Animal Science, 16(2), 347-268. doi: 10.1515/aoas-2016-0004

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2016. Wpływ metod obróbki termicznej i temperatury wewnątrz mięśni na jakość sensoryczną mięsa kurcząt brojlerów. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 4, 209-214.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2016. Influence of husbandry systems and thermal processing methods on the results of instrumental colour assessment and shear force of broiler chicken meat. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 4, 215-220.

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2016. Wpływ metod obróbki termicznej i temperatury wewnątrz mięśni na jakość sensoryczną mięsa kur po zakończonym okresie nieśności. W: Zguła G., Puchalski Cz. (red.) Bezpieczeństwo żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 71-79. ISBN 978-83-7996-408-6

Gajdek G., Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2016. Rola czynników socjo-ekonomicznych w decyzjach nabywczych konsumentów produktów żywnościowych na podkarpackim rynku. W: Krasiński K. (red.) Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki: ekonomia i prawo. Fundacja Hutena, Elbląg, 89-105. ISBN 978-83-940082-4-6

Sokołowicz Z., Topczewska J., 2016. Ekologiczna produkcja zwierzęca jako element zrównoważonego rozwoju. W: Kostecka J. (kom. org.) III Konferencja Naukowa pt. "Retardacja materialnego przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy", Rzeszów, 15-17 wrzesień 2016r. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Rzeszów.

Sokołowicz Z., Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2016. Wpływ genotypu niosek na jakość jaj z chowu ekologicznego. W: Augustyńska-Prejsnar A., Puchalski Cz. (red.) Jakość żywności - teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 108-117. ISBN 978-83-7996-402-4

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2016. Wpływ zamrażalniczego przechowywania na właściwości fizykochemiczne i cechy sensoryczne mięsa kurcząt brojlerów. W: Augustyńska-Prejsnar A., Puchalski Cz. Jakość żywności - teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 99-107. ISBN 978-83-7996-402-4

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2016. Wpływ metod obróbki termicznej na jakość sensoryczną mięśni piersiowych kaczek rzeźnych. W: Augustyńska-Prejsnar A., Puchalski Cz. (red.) Jakość żywności - teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 90-98. ISBN 978-83-7996-402-4

Sokołowicz Z., Topczewska J., 2016. Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Polish Journal for Sustainable Development, 20, 169-176. doi: 10.15584/pjsd.2016.20.18

Sokołowicz Z., Augustyńska-Prejsnar A., 2016. Wpływ marynowania na jakość mięśni piersiowych kurcząt brojlerów po obróbce termicznej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 26, 22-26.

Sokołowicz Z., Augustyńska-Prejsnar A., 2016. Wpływ marynowania na jakość mięśni piersiowych kurcząt brojlerów. Wiadomości Zootechniczne, 54(1), 45-52.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., Ocena wybranych cech jakości tuszek i mięsa kurcząt brojlerów z chowu bez dostępu oraz z dostępem do wybiegu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 586, 3-10.

Augustyńska –Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2016. Innowacyjność w przetwórstwie mięsa w małym gospodarstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. Wydawnictwo pokonferencyjne ISBN 978-83-7996-374-4

Dykiel M., Sokołowicz Z., Ślusarczyk B., Gargała-Polar M., Pisarek M., 2016. Asortyment i ceny żywności ekologicznej na lokalnym rynku. W: Melski K., Walkowiak-Tomczak D. (red.) Żywność dla świadomego konsumenta. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 85-93. ISBN 978-83-7160-838-4

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M., 2016. Wpływ czasu przechowywania na jakość i właściwości funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 2, 49-57, doi: 10.15193/zntj/2016/105/114.

Topczewska J., Rogowska A., Ormian M., 2016. A study into horses use in organic farming in the context of sustainable development in South-East Poland. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(3),358-362.

Lechowska J., Topczewska J., 2016. Potencjał produkcyjny owiec rasy świniarka użytkowanych w gospodarstwach realizujących Program Ochrony Zasobów Genetycznych Owiec na Podkarpaciu. W: Twardowski M., Puchalski Cz. (red.) Technologiczne aspekty rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 21-30. ISBN 978-83-7996-407-9

Topczewska J., Lechowska J., 2016. Produkcja mleka w wybranych gospodarstwach rolnych na Podkarpaciu. W: Twardowski M., Puchalski Cz. (red.) Technologiczne aspekty rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 31-42. ISBN 978-83-7996-407-9

2015

Krawczyk J., Sokołowicz Z., 2015. Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality. Acta Scientiarum P Zootechnica, 14(4), 109-118.

Puchała M., Krawczyk J., Sokołowicz Z., Utnik-Banaś K., 2015. Effect of Breed and Production System on Physicochemical Characteristics of Meat From Multi-Purpose Hens. Annals of Animal Science, 15(1), 247-261, doi: 10.2478/aoas-2014-0082.

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2015. Wpływ obróbki termicznej na wybrane cechy jakości mięśni piersiowych kurcząt z chowu wybiegowego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 43-46.

Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z. 2015. The influence of farming systems on chosen carcass and meat features of slaughter chickens. Environment & Technology in Business, Faculty of Commodity Science Poznań University of Economy, Food technology, quality and safety 24.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M. 2015. Sensory quality of heat treated breast muscle of slaughter chickens from varied systems of maintenance. Environment & Technology in Business, Faculty of Commodity Science Poznań University of Economy, Food technology, quality and safety 23.

Sokołowicz Z., Dykiel M., Augustyńska-Prejsnar A. 2015. Jakość jaj kur Zielononóżka kuropatwiana i mieszańców towarowych z chowu wybiegowego. W: XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA „Nauka praktyce – praktyka nauce” 14-16 wrzesień 2015, Bydgoszcz, 121.

Krawczyk J., Sokołowicz Z., 2015. Ochrona bioróżnorodności kur w uwarunkowaniach mechanizmów wsparcia rolnictwa przez Unię Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(1), 118-122.

Sokołowicz Z., Krawczyk J., 2015. Zmiany w rozwoju krajowej produkcji mięsa drobiowego po integracji Polski z Unią Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(3), 357-361.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Lechowska J., 2015. Ocena jakości mięsa różnych gatunków drobiu zakupionego w sieci detalicznej. W: Puchalski Cz., Dżugan M., Augustyńska-Prejsnar A. (red.) Bezpieczeństwo żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 52-63. ISBN 978-83-7996-167-2

Lechowska J., Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2015. Quality evaluation of enriched eggs. W: Cholewa- Wójcik A., Kawecka A. (red.) Food product quality and packaging: current state and challenges: monograph. University of Maribor, Faculty of Logistics, 95-100. ISBN 978-961-6962-16-2

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., Lechowska J., 2015. Students opinion regarding perceptions on functional food produced from poultry meat. W: Cholewa- Wójcik A., Kawecka A. (red.) Food product quality and packaging: current state and challenges: monograph. University of Maribor, Faculty of Logistics, 124-132. ISBN 978-961-6962-16-2

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Lechowska J., 2015. Students' opinion concerning buying behaviours and consumption of poultry meat. W: Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.) Food products marketing: concepts and research: monograph. University of Maribor. Faculty of Logistics, 7-15. ISBN 978-961-6962-17-9

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., Lechowska J., 2015. Jakość sensoryczna mięsa drobiowego poddanego obróbce termicznej. W: Puchalski Cz., Twardowski M. (red.) Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 110-121. ISBN 978-83-7996-165-8

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., 2015. Organizacja socjalna a efekty tuczu świń. W: Puchalski Cz., Twardowski M. (red.) Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 61-70. ISBN 978-83-7996-165-8

Lechowska J., Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2015. Produkcja jagniąt rzeźnych w aspekcie rynku mięsa baraniego. W: Puchalski Cz., Twardowski M. (red.) Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 51-60. ISBN 978-83-7996-165-8

Augustyńska-Prejsnar A., 2015. Wpływ środowiska hodowlanego na dobrostan świń. W: Puchalski Cz., Twardowski M. (red.) Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 71-84. ISBN 978-83-7996-165-8

Topczewska J., 2015. Turystyka konna szansą na rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia - studium przypadku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(4), 325-329.

Pisarek M., Lechowska J., 2015. Znaczenie klastra Podkarpackie Smaki w rozwoju turystyki kulinarnej. W: Kamińskiej W. (red.) Innovation of rural tourism and new opportunities of employment on rural areas, Wydawnictwo Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 224-242.

Lechowska J., Pisarek M., 2015. Karpacki Klaster Turystyczny jako nowoczesna platforma promocji regionu. W: Świerczewska-Pietras K., Pyra M. (red.) Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych. T.2. Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 270-277. ISBN 978-83-64881-20-6


 

2014

Kawa M., Augustyńska-Prejsnar A., 2014. Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33), 51-59.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G., 2014. Preferencje nabywcze "żywności wygodnej" pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(34), 17-26.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G., 2014. Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33), 5-13.

Dykiel M., Sokołowicz Z., 2014. Wpływ czasu przechowywania na jakość jaj z chowu wybiegowego. W: Gąsior J. (red.) Acta Carpathica 19. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydział Biologiczny, Drohobycz, 97-102. ISBN 978-83-7667-162-8

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Sokołowicz Z., 2014. Technologia drobiu i jaj przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., 2014. Czynniki kształtujące jakość sensoryczną mięsa kurcząt brojlerów. Wiadomości Zootechniczne, 52(2), 108-116.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Lechowska J., 2014. Ocena preferencji i częstotliwości spożycia mięsa drobiowego w opinii studentów. W: Zarzecka K., Kondracki S. (red.) Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. 1. Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Rolnictwa, Biała Podlaska, 7-14. ISBN 978-83-61044-55-0

Lechowska J, Ormian M, Augustyńska-Prejsnar A., 2014. Użytkowanie owiec rasy Czarnogłóka w gospodarstwie ekologicznym na Podkarpaciu. W: Zarzecka K., Kondracki S. (red.) Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. 1. Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Rolnictwa, Biała Podlaska, 386-392. ISBN 978-83-61044-55-0

Ormian M, Augustyńska-Prejsnar A, Lechowska J., 2014. Analiza jakości tuszek kurcząt brojlerów z różnych ferm drobiu województwa podkarpackiego. W: Zarzecka K., Kondracki S. (red.) Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. 1. Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Rolnictwa, Biała Podlaska, 96-103. ISBN 978-83-61044-55-0

Topczewska J., 2014. An attempt to assess the welfare of horses maintained in herd systems. Archiv Tierzucht, 57, 24, 1-9, doi: 10.7482/0003-9438-57-024.

Pisarek M., Lechowska J., 2014. Nowoczesne formy turystyki szansą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 14, 4, 63-76.

Pisarek M., Lechowska J., 2014. Usługi agroturystyczne w wybranych gminach powiatu leżajskiego. W: Zarzecka K., Kondracki S. (red.) Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III. Cz. 2. Wydawnictwo: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Rolnictwa, Biała Podlaska, 117-126. ISBN 978-83-61044-95-6

Lechowska J., Pisarek M., Wilk M., 2014. Gospodarowanie odpadami organicznymi pochodzącymi z produkcji zwierzęcej na terenie gminy Głogów Małopolski. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, 17, 55-60.

 

2013

Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Sosin-Bzducha E., 2013. Effect of outdoor access and increased amounts of local feed materials in the diets of hens covered by the gene-pool protection programme for farm animals in Poland on quality of eggs during peak egg production. Annals of Animal Science, 13(2), 327-339. doi: 10.2478/aoas-2013-0013

Kłos K., Sokołowicz Z., Bielińska H., 2013. Sterowanie nieśnością jako czynnik poprawiający efektywność chowu gęsi na obszarach przyrodniczo cennych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(1), 91-96.

Krawczyk J., Sokołowicz Z., 2013. Wykorzystanie kur nieśnych objętych programem ochrony w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(1), 115-120.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2013. Czy mięso drobiowe może być źródłem żywności funkcjonalnej? W: Wawer I., Trziszka T. (red.) I Międzynarodowa Konferencja „Ziołolecznictwo, biokosmetyki, żywność funkcjonalna”. Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krosnie, Krosno, 13-27. ISBN: 978-83-64457-00-5

Topczewska J., Krupa W., 2013. Impact of maintenance systems on the Hucul mares' reproductive rates. Archiv Tierzucht, 56, 246-254, doi: 10.7482/0003-9438-56-024.

Topczewska J., Rogowska A., Gacek L.A., 2013. The effect of breed on reproductive performance in commodity rabbit production. Journal of Central European Agriculture, 14(2), 350-357, doi: 10.5513/JCEA01/14.2.1271.

Topczewska J., Krupa W., 2013. Influence of horse breed and housing system on the level of selected elements in horse's hair. Journal of Elementology, 18(2), 287-295, doi: 10.5601/jelem.2013.18.2.08.

Topczewska J., Krupa W., 2013. Program ochrony zasobów genetycznych koni jako czynnik stymulujący rozwój gospodarstw rolnych na Podkarpaciu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(1), 210-213.

Topczewska J., 2013. Reaktywność behawioralna koni huculskich utrzymywanych w warunkach tabunowych: rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.


2012

Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Korelecki J., Szefer M., 2012. Performance and egg quality of hens from conservation flocks fed a diet containing maize Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS). Annals of Animal Science, 12(2), 247-260. doi: 10.2478/v10220-012-0021-7

Sokołowicz Z., 2012. Wymagania środowiskowe ptaków użytkowych. W: Jankowski J. (red.) Hodowla i użytkowanie drobiu. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 165-182. ISBN 978-83-09-01142-2

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A., 2012. Production of table eggs in alternative production systems as a component of sustainable development and conservation of chicken biodiversity. W: Kostecka J., Kaniuczak J. (red.) Practical applications of environmental research. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 135-146. ISBN 978-83-931292-1-8

Sokołowicz Z., Krawczyk J., Herbut E., 2012. Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 4, 185-194.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2012. The welfare of gilts in different housing systems. Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica, 11(2), 3-14.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2012. University student's perception of convenience food based on poultry products. W: Kostecka J., Kaniuczak J. (red.) Practical applications of environmental research. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 147-154. ISBN 978-83-931292-1-8

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2012. Ocena mikroklimatu w budynku dla loch w różnych porach roku. Problemy Inżynierii Rolniczej, 20(2), 95-101.

Augustyńska-Prejsnar A., 2012. Dobrostan loch luźnych w systemie utrzymania indywidualnego i grupowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 8(3), 33-43.

Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., 2012. Ocena jakości tuszek kurcząt brojlerów w wybranych fermach drobiu województwa podkarpackiego. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, 15, 9-14.

Krupa W., Topczewska J., 2012. Assessment of the degree of preparation of Hucul horses for trials of performance. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EE, Zootechnica, 30(2), 23-33.

Topczewska J., 2012. Wpływ pory roku na stężenie wybranych pierwiastków śladowych w sierści koni. Journal of Central European Agriculture, 13(4), 671-680, doi: 10.5513/JCEA01/13.4.1110.

Topczewska J., Krupa W., 2012. Grazing as an element of environmental conservation in mountain areas. W: Kostecka J., Kaniuczak J. (red.) Practical applications of environmental research. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 125-133. ISBN 978-83-931292-1-8

Pisarek M., Lechowska J., 2012. Produkt tradycyjny jako promocja rolnictwa na Podkarpaciu. W: Zarzecka K., Kondracki S., Skrzyczyńska J. (red.) Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz.2. Wydawnictwo Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Rolnictwa, Biała Podlaska, 289-296. ISBN 978-83-61044-02-4

Pisarek M., Lechowska J., 2012. Specyfika gospodarowania na terenach ONW gminy Hyżne. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, 15, 69-74.

 

2011

Augustyńska-Prejsnar A., 2011. Stan zdrowotny knurków hodowlanych utrzymywanych systemem wybiegowym i bezwybiegowym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7(2), 67-73.

Ormian M., Augustyńska-Prejsnar A., 2011. Zachowanie się świń w okresie adaptacji do tuczu. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7(1), 71-77.

Augustyńska-Prejsnar A., Lechowska J., 2011. Cakiel podhalański rasą rodzimą na Podkarpaciu. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, 14, 7-10.

Lechowska J., Augustyńska-Prejsnar A., 2011. Owce objęte programem ochrony zasobów genetycznych na Podkarpaciu. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, 14, 41-44.

Krawczyk J., Sokołowicz Z., Szymczyk B., 2011. Effect of housing system on cholesterol, vitamin and fatty acid content of yolk and physical characteristics of eggs from Polish native hens. Archiv für Geflugelkunde, 75(3), 151-157.

Sokołowicz Z., Lechowska J., 2011. Produkcja zwierzęca w gospodarstwach ekologicznych. W: Błażej J. (red.) Kompendium rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 181-214. ISBN 978-83-7338-693-8

Krawczyk J., Utnik-Banaś K., Sokołowicz Z., 2011. Uwarunkowania rozwoju ekologicznej produkcji drobiarskiej w aspekcie koncepcji rozwoju zrównoważonego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(4), 87-90.

Topczewska J., Krupa W., 2011. An attempt to determine the relation between Hucul horses conformation assessment, movement and courage test results. Part I, mare familie. Journal of Central European Agriculture, 12(4), 625-635, doi: 10.5513/JCEA01/12.4.966.

Topczewska J., Krupa W., 2011. An attempt to determine the relation between Hucul horses conformation assessment, movement and courage test results. Part II, mare familie. Journal of Central European Agriculture, 12(4), 636-647, doi: 10.5513/JCEA01/12.4.968.

Lechowska J., Pisarek M., 2011. Atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych w gminie Gorlice. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(2), 356-360.

2010

Augustyńska-Prejsnar A., Ruda M., Ormian M., 2010. Reakcje behawioralne loch utrzymywanych indywidualnie i grupowo. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 6(1), 123-129.

Sokołowicz Z., Krawczyk J., 2010. Znaczenie chowu drobiu w gospodarstwach agroturystycznych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(4), 314-316.

Augustyńska-Prejsnar A., Lechowska J., 2010. Badanie świadomości ekologicznej rolników gospodarujących metodami konwencjonalnymi. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie,12.

Lechowska J., Augustyńska-Prejsnar A., 2010. Znaczenie i walory użytkowe owiec rasy wrzosówka. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, 12: 53-58.

Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Augustyńska-Prejsnar A., Szpunar-Krok E., 2010. Rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 549, 217-227.

Kłos K., Sokołowicz Z., Badowski J., Bielińska H., 2010. Określenie możliwości szacowania umięśnienia nóg gęsi Białych Kołudzkich na podstawie pomiarów przyżyciowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 37(1), 55-62.

Sokołowicz Z., Krawczyk J., 2010. Time trends in the economic efficiency of broiler chicken production in the market conditions of Poland. In: Welfare and economic aspects of animal production. Instytut Zootechniki ,Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, 200-211.

Ormian M., Ruda M., 2010. Zachowania eksploracyjne świń rozpoczynających tucz a różnym wieku. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 6(1), 137-145.

Pisarek M., Lechowska J., 2010. Rozwój agroturystyki w Bieszczadach i Beskidzie Niskim na przykładzie gospodarstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu "GGG" – Bieszczady. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(2), 274-279.

Lechowska J., Pisarek M., 2010. Stan rozwoju agroturystyki w gminie Hrubieszów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12(2), 174-178.

Pisarek M., Lechowska J., 2010. Kształtowanie bioróżnorodności terenów nieleśnych w Magurskim Parku Narodowym. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, 12, 95-99.