Działalność Naukowo-Badawcza

 

(Nowe okno) (Nowe okno)

Problematyka badawcza prowadzona w Zakładzie Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich:

 • Wpływ genotypu oraz systemu chowu na jakość jaj spożywczych;

 • Wpływ czasu i warunków przechowywania na cechy funkcjonalne jaj spożywczych;

 • Ocena jakości jaj wzbogaconych w kwasy omega-3 i witaminy lipofilne;

 • Ocena jakości tuszek oraz cech fizyko-chemicznych i sensorycznych mięsa drobiowego;

 • Wpływ metod utrwalania na jakość mięsa drobiowego;

 • Wpływ warunków utrzymania na wyniki produkcyjne i dobrostan zwierząt gospodarskich;

 • Wpływ warunków utrzymania oraz postępowania przedubojowego na jakość surowców zwierzęcych;

 • Wykorzystanie koni dla poprawy efektywności gospodarstw rolnych na terenie Bieszczadów;

 

Research problems carried out in the Department of Animal Production and Poultry Products Evaluation:

 • Effect of genotype and rearing system on the quality of food eggs;
 • Effect of storage time and conditions on the functional characteristics of food eggs;

 • Evaluation of the quality of eggs enriched in omega-3 acids and lipophilic vitamins;

 • Evaluation of carcass quality and physicochemical and sensory characteristics of poultry meat;

 • Effect of preservation methods on the quality of poultry meat;

 • Effect of housing conditions on livestock production performance and welfare;

 • The impact of housing conditions and preslaughter handling on the quality of animal raw materials;

 • The use of horses to improve farm efficiency in the Bieszczady Provinces.

 

Techniki stosowane w Zakładzie:

 • Ocena cech fizycznych treści i skorupy jaj - urządzenie  EQM (Egg Quality Measurements);
 • Oznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa drobiowego i jaj - kolorymetr odbiciowy Konica Minolta CR-400;
 • Oznaczania tekstury mięsa drobiowego i jaj - urządzenie firmy Zwick/Roell BT-1-FR1.0TH.D14;
 • Badanie mikrostruktury mięsa drobiowego, struktury skorupy jaj oraz piany z białka jaj z wykorzystaniem  komputerowej analizy obrazu  - mikroskop firmy Zeiss, Scope.A1;
 • Oznaczanie podstawowego składu mieszanek paszowych - spektrofotometr bliskiej podczerwieni InfraLUM FT-10;
 • Ocena mikroklimatu  w pomieszczeniach inwentarskich - anemometr Abatronic AB-8897, GasHunter IR, Termohigrometr LB 701 HS.

Techniques used in the Department:

 • Evaluation of the physical characteristics of the egg content and shell, Egg Quality Measurements (EQM) device;
 • Determination of physical colour parameters of poultry meat and eggs - Konica Minolta CR-400 reflectance colorimeter;
 • Determination of the texture of poultry meat and eggs - Zwick/Roell BT-1-FR1.0TH.D14 device;
 • Determination of the microstructure of poultry meat, eggshell structure, and egg white foam using computer image analysis - microscope from Zeiss, Scope.A1;
 • Determination of the basic composition of feed mixtures - InfraLUM FT-10 near-infrared spectrophotometer;
 • Evaluation of microclimate in livestock housing, Abatronic AB-8897 anemometer, GasHunter IR, Thermohygrometer LB 701 HS.