Pracownicy / Staff

 

Imię i nazwisko

Name and surname

Zainteresowania badawcze
Research interests

Kadra naukowo-dydaktyczna

Scientific and teaching staff

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska / Professor

Kierownik Zakładu Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka/Head of the Department of Food Technology and Human Nutrition

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5237

gjaworska@ur.edu.pl

pokój/room 237               budynek/building D9              

ul. Zelwerowicza 4/                4 Zelwerowicza St.             35-601 Rzeszów

 • wpływ zabiegów technologicznych, metody konserwowania oraz warunków magazynowania na jakość produktów gotowych z owoców, warzyw, grzybów jadalnych i zbóż;
 • zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych owoców, warzyw i grzybów jadalnych pod wpływem obróbki technologicznej
 • modyfikacje w technologii produkcji soków i napojów z surowców roślinnych (owoce, warzywa, zboża, nasiona);
 • innowacje w technologiach suszenia owoców, warzyw i grzybów jadalnych;
 • nowoczesne metody pakowania i przechowywania (m.in. pakowanie próżniowe, MAP, sous-vide) owoców, warzyw i grzybów jadalnych;
 • projektowanie innowacyjnych produktów na bazie surowców roślinnych oraz projektowanie technologii ich wytwarzania;
 • influence of technological treatments, methods of preservation and storage conditions on the quality of finished products made from fruits, vegetables, edible mushrooms and cereals;
 • modifications in the technology of producing juices and beverages from plant materials (fruits, vegetables, grains, seeds);
 • innovations in technologies for drying edible fruits, vegetables and mushrooms;
 • modern methods of packing and storing (including vacuum packing, MAP, sous-vide) of edible fruits, vegetables and mushrooms;
 • designing innovative products based on plant raw materials and designing technologies for their production;

Dyrektor ITZZ.jpg [88.97 KB]

dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR                 /Associate Professor

Dyrektor Instytutu Technologii Żywności i Żywienia / Head of the Institute of Food Technology and Nutrition

telefon/phone:                        +48(17) 785 5238

ikapusta@ur.edu.pl

pokój/room 238   budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.       35-601 Rzeszów

 • ekstrakcja i izolacja substancji biologicznie czynnych pochodzenia naturalnego;
 • analiza jakościowa i ilościowa substancji naturalnych pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem technik chromatograficznych w tym spektrometrii mas (polifenole, saponiny, tokoferole, witaminy rozpuszczalne w wodzie);
 • analiza właściwości prozdrowotnych substancji pochodzenia roślinnego;
 • właściwości fizyko-chemiczne i antyoksydacyjne wina;
 • oznaczanie profilu związków polifenolowych w winach;
 

K Marszałek.png [224.93 KB]

dr hab. Krystian Marszałek, prof. UR/Associate Professor

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5242

kmarszalek@ur.edu.pl

pokój/room 242     budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.       35-601 Rzeszów

 • technologia przetwórstwa owoców i warzyw;
 • innowacyjne techniki przetwarzania żywności: wysokie ciśnienia hydrostatyczne, ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym, homogenizacja wysokociśnieniowa, mikrofale, ultradźwięki i inne oraz ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • aktywność enzymów tkankowych odpowiedzialnych za jakość przetworów owocowych i warzywnych;
 • zawartość i pojemności przeciwutleniająca składników biologicznie aktywnych owoców i warzyw;
 • biodostępność składników żywieniowych w układach in vitro;
 • ekstrakcja antyoksydantów z matryc roślinnych, z uwzględnieniem innowacyjnych technik ekstrakcji;
 • projektowanie żywności funkcjonalnej;
 • fruit and vegetable technology;
 • innovative food processing techniques: high pressure processing, supercritical carbon dioxide, high pressure homogenization, microwaves, ultrasounds etc as well as its influence on the food quality and safety;
 • tisse enzymes activity responsible for quality of fruit and vegetable products;
 • antioxidant capacity of fruit and vegetable nutritional compounds;
 • in vitro bioaccessibility of fruit and vegetable nutritional compounds;
 • traditional and emerging methods of antioxidants from plant matrix;
 • designing of functional food;

 

dr inż. Joanna Kaszuba        / Eng. Ph.D.

Kierownik kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka /Head of the Faculty of Food Technology and Human Nutrition

 

telefon/phone:                       +48(17) 785 5245

jkaszuba@ur.edu.pl

pokój/room 245    budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.        35-601 Rzeszów

 • ocena przydatności odmian zbóż chlebowych w produkcji piekarskiej;
 • badania wartości wypiekowej mąki pszennej, żytniej i pszenżytniej;
 • badania reologiczne ciast pszennych i żytnich;
 • zastosowanie dodatków prozdrowotnych w produkcji piekarskiej i cukierniczej;
 • wpływ wybranych surowców roślinnych na jakość pieczywa bezglutenowego;
 • pieczywo dietetyczne;
 • evaluation of the milling value of cereal grains;
 • testing the baking value of wheat, rye and triticale flour;
 • rheological tests of wheat and rye dough;
 • the use of health-promoting additives in bakery and confectionery production;
 • development of new bakery products, including gluten-free bread;
 • functional food based on plant raw materials;

EO9A6768.jpg [1.53 MB]

dr inż. Karolina Pycia           /Eng. Ph.D.

Prodziekan w Kolegium Nauk Przyrodniczych /Vice-Dean at the College of Natural Sciences

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5244

kpycia@ur.edu.pl

pokój/room 244                      budynek/building D9              

ul. Zelwerowicza 4/             4   Zelwerowicza St.      35-601 Rzeszów

 • właściwości fizykochemiczne i reologiczne maltooligosacharydów na bazie skrobi modyfikowanych chemicznie;
 • właściwości fizykochemiczne i reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego;
 • analiza właściwości reologicznych ciasta na bazie układów mąki z dodatkami roślinnymi o cechach prozdrowotnych;
 • zawartość składników bioaktywnych i właściwości antyoksydacyjne orzechów;
 • żywność funkcjonalna;
 • opracowanie pieczywa funkcjonalnego o cechach prozdrowotnych;
 • physicochemical and rheological properties of maltooligosaccharides based on chemically modified starches;
 • physicochemical and rheological properties of starches of various botanical origin;
 • analysis of the rheological properties of the dough based on flour systems with plant additives with health-promoting features;
 • the content of bioactive ingredients and antioxidant properties of nuts;
 • functional food;
 • development of functional bread with pro-health features;

Greta Adamczyk Ph.D..jpg [33.97 KB]

dr inż. Greta Adamczyk        / Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5246

gadamczyk@ur.edu.pl

pokój/room 246                      budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.       35-601 Rzeszów

 • właściwości reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego;
 • tiksotropia kleików skrobiowych oraz mieszanin skrobi z hydrokoloidami polisacharydowymi;
 • interakcje skrobi z nieskrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi;
 • interakcje skrobi ze związkami biologicznie czynnymi;
 • właściwości reologiczne ciast piekarskich oraz cukierniczych;
 • wpływ błonnika na właściwości reologiczne skrobi różnego pochodzenia botanicznego;
 • rheological properties os starches with various botanical origin;
 • the thixotropy of starch pastes and their mixtures with polysaccharide hydrocolloids;
 • interactions of starch with non-starchy polysaccharide hydrocolloids;
 • interactions of starches with biologically active compounds;
 • rheological properties of bakery and pastry products;
 • the influence of dietary fibers on the rheological properties of starches of various botanical origin;

 

dr inż. Tomasz Cebulak        /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 4939

tcebulak@ur.edu.pl

pokój/room 114                   budynek/building D10            

ul. Ćwiklińskiej 2D                  /2D Cwiklinskiej St.                 35-601 Rzeszów

 • wpływ abiotycznych czynników stresu na właściwości antyoksydacyjne warzyw i owoców;
 • możliwości technologicznego wykorzystania nasion konopi siewnej;
 

KRolf.jpg [1.31 MB]

dr inż. Katarzyna Rolf          /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5242

krolf@ur.edu.pl

pokój/room 242                      budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.        35-601 Rzeszów

 • sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych;
 • wpływ elementów stylu życia, w tym czynników żywieniowych na starzenie się organizmu;
 • edukacja żywieniowa różnych grup populacyjnych;
 • zdrowie publiczne;
 • diety alternatywne;
 • diet and nutritional status of various age groups;

 • influence of lifestyle factors, including dietary habits, on aging;

 • nutritional education;

 • public health;

 • alternative diets;

 

dr Agata Pawłowska            /Ph.D.

 

telefon/phone:                       +48(17) 785 5246

agpawlowska@ur.edu.pl

pokój/room 246                      budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.        35-601 Rzeszów

 • izolacja związków pochodzenia naturalnego;
 • analizy jakościowe i ilościowe z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC), w tym z detekcją spektrometrii masowej (MS);
 • aktywność biologiczna produktów naturalnych;
 • naturalne przeciwutleniacze;
 • nutraceutyki;
 • wydłużanie okresu przydatności produktów spożywczych poprzez zastosowanie fermentatów, kultur ochronnych;
 • isolation of compounds from natural matrix;
 • qualitative and quantitative analyzes using High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC), including analyses throughout LCMS, ESI-MS/MS;
 • biological activity of natural products; 
 • natural antioxidants; 
 • nutraceuticals; 
 • shelf-life extension of different food products (dairy, bakery and cereal-based beverages)

Posadzka Z..jpg [62.70 KB]

mgr inż. Zuzanna Posadzka  /Eng. M.Sc.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5236

zposadzka@ur.edu.pl

pokój/room 236                     budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.       35-601 Rzeszów

 • wykorzystanie dodatków funkcjonalnych na bazie warzyw (buraka ćwikłowego) i ich wpływ na parametry technologii produkcji i zawartość związków prozdrowotnych chlebów mieszanych;
 • wpływ udziału zakwasów warzywnych na jakość chlebów bezglutenowych produkowanych metodą wypieku pośredniego (wypiek metodą 3-fazową na „żurku”);
 • pieczywo na zakwasie (ocena jakości surowców, półproduktów i jakości wypiekowej pieczywa, zawartość związków prozdrowotnych, doskonalenie technologii produkcji);
 • the use of functional additives based on vegetables (for example red beetroot) and their influence on production technology and the content of health-promoting compounds of mixed bread;
 • the influence of the vegetable leaven on the quality of gluten-free bread produced by the 3-steps baking method (baking using the 3-steps method „na żurku”);
 • sourdough bread (evaluation of the quality of raw materials, semi-finished products and baking quality of bread, the content of pro-health compounds, improvement of production technology);

 

dr inż. Natalia Żurek         / Eng. Ph.D.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5236

nzurek@ur.edu.pl

pokój/room 236                      budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowcza St.        35-601 Rzeszów

 • wpływ ekstraktów/związków pochodzenia roślinnego na żywotność, zmiany morfologiczne i mechanizmy śmierci komórek nowotworowych;

 • pozyskiwanie preparatów roślinnych o wysokiej zawartości związków biologicznie aktywnych;

 • analizy ilościowe i jakościowe składu polifenolowego i aktywności prozdrowotnej surowców i przetworów roślinnych;

 • biofortyfikacja żywności;

 • the influence of plant extracts/compounds on the viability, morphological changes and mechanisms of cancer cell death;

 • obtaining plant preparations with a high content of biologically active compounds;

 • qualitative and quantitative analyzes of the polyphenol composition and the pro-health activity of plant raw materials and preparations;
 • food biofortification;

 

mgr inż. Paweł Hanus          /Eng. M.Sc.

 

telefon/phone:                       +48(17) 785 5235

phanus@ur.edu.pl

pokój/room 235                      budynek/building D9              

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.       35-601 Rzeszów

 • techniki i technologie w technologii gastronomicznej;
 • jakość mikrobiologiczna potraw;
 • wpływ obróbki termicznej na substancje bioaktywne, barwę oraz teksturę żywności;
 • techniques and technologies in gastronomy;

 • microbiological quality of food;

 • influence of thermal processing on bioactive substances, colour and texture of food;

 Inna Bobel.jpg [1.15 MB]

dr inż. (docent) Inna Bobel   /Associate Professor

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5246

ibobel@ur.edu.pl

pokój/room 246 budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.       35-601 Rzeszów

 

 • ulepszanie technologii i rozwój koncentratów spożywczych, oraz żywności typu instant o wysokiej wartości odżywczej;
 • innowacje w technologiach produkcji żywności ekologicznej;
 • właściwości fizykochemiczne oraz reologiczne żeli skrobiowych;
 • improvement of technologies and development of food concentrates, instant foods with high nutrition value;
 • innovations in technologies of organic food products;
 • physicochemical and rheological properties of starch gels;

Pracownicy emerytowani

Retired Staff

 

dr inż. Anna Sobczyk       /Eng. Ph.D.

   

 

dr inż. Barbara Kogut       /Eng. Ph.D.

   

 

dr inż. Waldemar Sroka       /Eng. Ph.D.

   
 

Pracownicy techniczni

Technical Staff

 
 

mgr inż. Paulina Angrys       /Eng. M.Sc.

telefon/phone:                        +48(17) 785 5243

ktojpr@ur.edu.pl

pangrys@ur.edu.pl

pokój/room 243                    budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.                  35-601 Rzeszów

 • prowadzenie sekretariatu Zakładu Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka;
 • pływ żywienia na aktywność fizyczną;
 • właściwości prozdrowotne korzenia imbiru;
 • administrative service of Department of Food Technology and Human Nutrition;
 • the effect of nutrition on physical activity;
 • helth benefits of ginger root;
 

inż. Anna Bawoł/Eng.

telefon/phone:                        +48(17) 785 5243

abawol@ur.edu.pl

pokój/room 243                    budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.                  35-601 Rzeszów

 

   
 

Doktoranci

Ph.D. Students

 zdjęcie Szarek N..jpg [389.52 KB]

mgr inż. Natalia Szarek         /Eng. M.Sc.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5235

nataliasz@dokt.ur.edu.pl

pokój/room 235           budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/                4 Zelwerowicza St.               35-601 Rzeszów

 • wykorzystanie obróbki enzymatycznej miazgi warzyw do poprawy cech funkcjonalnych soków;
 • wpływ niekonwencjonalnych metod obróbki na jakość soków z warzyw;
 • suszenie rozpyłowe soków;
 • właściwości przeciwutleniające soków z warzyw korzeniowych;
 • application of enzymatic treatment of the vegetable pulp to improve functional properties of juices;

 • effect of unconventional processing methods on the quality of vegetable juices;

 • spray drying of juices;

 • antioxidant properties of root vegetable juices.

 Lewicki M.jpg [28.28 KB]

mgr inż. Marcin Lewicki       /Eng. M.Sc.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5235

marcin.9419@interia.pl

pokój/room 235           budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.        35-601 Rzeszów

 • projektowanie żywności funkcjonalnej;

 • opracowanie ciastek owsianych o cechach prozdrowotnych (ocena jakości surowców i półproduktów, doskonalenie przemysłowej technologii produkcji ciastek owsianych);

 • ekstrakcja i analiza substancji bioaktywnych;

 • biofortyfikacja żywności;

 • nanokapsulacja wybranych prozdrowotnych składników żywności;

 

 

mgr inż. Krzysztof Golba /Eng. M.Sc.

 

telefon/phone:                        +48(17) 785 5235

kgolba@ur.edu.pl

pokój/room 235           budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.       35-601 Rzeszów