Działalność Naukowo-Badawcza

Zakład Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka  (ZOTŻiŻC) prowadzi badania w dyscyplinie  technologia żywności i żywienie. W zakładzie realizowane są obecnie zadania badawcze z zakresu:

  • jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia roślinnego o charakterze prozdrowotnym,
  • oceny sposobu żywienia różnych grup ludności,
  • wpływu czynników technologicznych na jakość, w tym aspekty żywieniowe, produktów pochodzenia roślinnego.

 

        Zakres badań dotyczących technologii żywności prowadzonych z Zakładzie OTŻiŻC dotyczy m. in.: technologii przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów jadalnych (nowoczesne metody pakowania i przechowywania owoców, warzyw i grzybów, innowacje w technologiach suszenia surowców roślinnych, modyfikacje w technologii produkcji soków i napojów z surowców roślinnych), technologii piekarstwa i ciastkarstwa (ocena przydatności odmian zbóż chlebowych w produkcji piekarniczej, badania wartości wypiekowej  mąk rożnego pochodzenia botanicznego, badania reologiczne ciast chlebowych i cukierniczych), technik i technologii w technologii gastronomicznej, technologii produkcji wina czy też projektowania żywności funkcjonalnej

        Natomiast tematyka badawcza w obszarze żywienia człowieka obejmuje m.in.: wpływ stylu życia, w tym czynników żywieniowych na starzenie się organizmu, edukację żywieniową różnych grup populacyjnych, zdrowia publicznego oraz diet alternatywnych

        Ponadto zakres badawczy zespołu dotyczy ekstrakcji i izolacji substancji biologicznie czynnych pochodzenia roślinnego, oznaczanie profilu związków polifenolowych w surowcach roślinnych, właściwości fizykochemicznych i reologicznych skrobi różnego pochodzenia botanicznego, jak również ciast piekarniczych i cukierniczych, interakcji skrobi z hydrokoloidami nieskrobiowymi, właściwości tiksotropowych kleików skrobiowych, wpływ obróbki termicznej na substancje bioaktywne, barwę oraz teksturę żywności.

        Istotne miejsce w Zakładzie zajmują w analizy jakościowe i ilościowe z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC), w tym z detekcją spektrometrii masowej (MS).