Pracownicy / Staff

Imię i nazwisko / Kontakt

Name and surname / Contact

Zainteresowania badawcze
Research interests

Kadra naukowo - dydaktyczna

Scientific and teaching staff

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR /Associate Professor

Kierownik Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności / Head of the Department of Food Chemistry and Toxicology

telefon/phone: +48 (17) 872 16 19

mdzugan@ur.edu.pl

pokój/room 129                    budynek/building D3

ul.Ćwiklińskiej 1/1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów

 

 • analiza i autentykacja miodów i innych produktów pszczelich;
 • wykorzystanie innowacyjnych metod do dekrystalizacji miodu;
 • badanie synergizmu produktów pszczelich i ziół - projektowanie nowych produktów dla apifitoterapii;
 • mechanizmy toksyczności kadmu i poszukiwanie naturalnych substancji protektorowych;
 • analysis and authentication of honey and other bee products;
 • the use of innovative methods for honey decrystallization;
 • research on the synergism of bee products and herbs;
 • designing new products for apiphytotherapy;
 • cadmium toxicity mechanisms and search for natural protectors;

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder / Professor

telefon/phone: +48 (17) 872 17 45

mbalawejder@ur.edu.pl

pokój/room 121                                budynek/building D3

ul.Ćwiklińskiej 1 /1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów

 • technologie przechowalnicze owoców miękkich z zastosowaniem ozonowania;
 • pozyskiwanie ekstraktów roślinnych bogatych w związki biologicznie aktywne;
 • alternatywne metody ochrony roślin przed chorobami grzybowymi;
 • zwiększanie zawartości związków biologicznie aktywnych w owocach oraz materiale roślinnym poprzez ozonowanie,
 • analiza chromatograficzna związków lotnych, w tym techniką GC-MS SPME;
 • obniżanie pozostałości pestycydów oraz obciążenia mikrobiologicznego w materiale roślinnym;
 • separacja steroizomerów optycznych substancji biologicznie aktywnych, w tym leków; 
 • soft fruits storage technologies with the use of ozonation;
 • obtaining plant extracts rich in biologically active compounds;
 • alternative methods of plant protection against fungal diseases;
 • increasing the content of biologically active compounds in fruits and plant material through ozonation;
 • chromatographic analysis of volatile compounds, including the GC-MS SPME technique;
 • reduction of pesticide residues and microbial load in plant material;
 • separation of optical steroisomers of biologically active substances, including drugs;

dr inż. Radosław Józefczyk           / Eng. Ph.D.

telefon/phone: +48 (17) 872 17 86

rjozefczyk@ur.edu.pl

pokój/room 108                                budynek/building D3

ul.Ćwiklińskiej 1/1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów

 • analiza aktywności enzymów antyoksydacyjnych i glikolitycznych w materiale biologicznym;
 • wykorzystanie enzymów glikolitycznych jako markerów szczelności  błon cytoplazmatycznych bezkręgowców;
 • analysis of the activity of antioxidant and glycolytic enzymes in biological material;
 • the use of glycolytic enzymes as markers of the integrity of invertebrate cytoplasmic membranes;

dr inż. Michał Miłek                        / Eng. Ph.D.

telefon/phone: +48 (17) 872 17 30

mmilek@ur.edu.pl

pokój/room 111                                budynek/building D3

ul.Ćwiklińskiej 1/1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów

 • rośliny lecznicze jako źródło substancji bioaktywnych i dodatków do żywności;
 • metody chromatograficzne w analizie żywności;
 • naturalne inhibitory enzymów;
 • medicinal plants as a source of bioactive substances and food additives;
 • chromatographic methods in food analysis;
 • natural enzyme inhibitors;

dr Anna Pasternakiewicz / Ph.D.

telefon/phone: +48 (17) 872 17 22

apasternakiewicz@ur.edu.pl

pokój/room 110                                budynek/building D3

ul.Ćwiklińskiej 1/1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów

 • wpływ procesów przetwórczych na jakość żywności;
 • ocena stabilności tłuszczów spożywczych;
 • the impact of processing on food quality;
 • assessment of the stability of food fats;

dr inż. Tomasz Piechowiak             / Eng. Ph.D.

telefon/phone: +48 (17) 872 17 68

tpiechowiak@ur.edu.pl

pokój/room 113              budynek/building D3

ul.Ćwiklińskiej 1/1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów

 • badanie przemian biochemicznych w owocach jagodowych podczas przechowywania w atmosferze ozonu;
 • badanie procesu ekstrakcji antyoksydantów z opadów przemysłu spożywczego oraz ocena ich właściwości biologicznych;
 • poszukiwanie sposobów przedłużania stabilności oksydacyjnej olejów roślinnych;
 • study of biochemical transformations in berries during storage in an ozone atmosphere;
 • studying the process of extracting antioxidants from wastes of food industry and assessing their biological properties;
 • looking for methods extending the oxidative stability of vegetable oils;

dr inż. Monika Tomczyk                 / Eng. PhD.

telefon/phone: +48 (17) 872 17 30

mwesolowska@ur.edu.pl

pokój/room 111                                budynek/building D3

ul.Ćwiklińskiej 1 /1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów

 • ocena jakości miodów i analiza ich działania biologicznego;
 • otrzymywanie proszku miodowego wzbogaconego w składniki roślinne metodą suszenia rozpyłowego;
 • evaluation of the quality of honeys and analysis of their biological activity;
 • obtaining a honey powder enriched with plant ingredients by spray drying;

prof. dr hab. Maria Droba             / Professor

Profesor emerytowany Professor retired

dr hab. Bogusław Droba, prof. UR /Associate Professor

Profesor emerytowany Professor retired

  Pracownicy naukowo - techniczni

Scientific and technical staff

mgr inż. Joanna Hęclik / Eng. M.Sc.

telefon/phone: + 48 (17) 872 17 20

jheclik@ur.edu.pl

pokój/room 135                         budynek/building D3    

ul.Ćwiklińskiej 1 /1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów   

 

 

mgr inż. Bogumiła Leja / Eng. M.Sc.

telefon/phone: +48 (17) 872 17 20

bleja@ur.edu.pl

pokój/room 135                         budynek/building D3    

ul.Ćwiklińskiej 1 /1 Ćwiklińskiej St., 35-601 Rzeszów                        

 

 

Doktoranci

Ph.D. Students

mgr Artur Chorostyński / M.Sc.

 

 

mgr inż. Ewelina Sidor / Eng. M.Sc.

Szkoła doktorska UR / UR Doctoral School