Pracownicy / Staff

 

Imię i nazwisko

Name and surname

Zainteresowania badawcze
Research interests

Kadra naukowo - dydaktyczna

Scientific and teaching staff

Puchalski Cz..jpg [86.23 KB]

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski         /Professor

Kierownik Katedry/ Head of Department   

 

telefon/phone                  +48 (17) 785 49 66

cpuchalski@ur.edu.pl

pokój/room 217             budynek/building D10     

ul. Ćwiklińskiej 2D/          2D Ćwiklińskiej St.          35-601 Rzeszów

 • niekonwencjonalne metody utrwalania żywności;
 • nowe trendy w inżynierii przemysłu spożywczego;
 • zastosowanie technologii bioenergetycznych;
 • bioenergy technologies application;
 • unconventional methods for food preservation;
 • new trends in food processing;

 

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz /Professor

 

telefon/phone                  +48 (17) 785 54 09         +48 735 184 373

gbartosz@ur.edu.pl

pokój/room 437               budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/          4 Zelwerowicza St.         35-601 Rzeszów

 • naturalne i syntetyczne antyoksydanty;
 • oksydacyjne modyfikacje składników żywności;
 • natural and synthetic antioxidants;
 • oxidative modifications of food components;

 Miroslava Kacaniova.jpg [100.30 KB]

prof. dr hab. inż. Miroslava Kacaniova      /Professor

 

telefon/phone                  +48 (17) 785 53 32

mkacaniova@ur.edu.pl

pokój/room 332               budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/          4 Zelwerowicza St.           35-601 Rzeszów

 • mikrobiologia żywności;
 • wykorzystanie olejków eterycznych w produkcji żywności;
 • analiza mikrobiologiczna żywności z wykorzystaniem MALDI TOF MS Biotyper;
 • nowatorskie metody w bezpieczeństwie żywności;
 • food microbiology;
 • essential oils in food production;
 • microbiological analysis of food with the use of MALDI TOF MS Biotyper;
 • innovative methods in food safety;

gz.jpg [642.71 KB]

dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR /Associate Professor

 

telefon/phone                  +48 (17) 785 50 46         +48 600 048 681

gzagula@ur.edu.pl

pokój/room 46                budynek/building D9       

ul. Zelwerowicza 4/          4Zelwerowicza St.           35-601 Rzeszów

 • analiza składu pierwiastkowego metodą ICP-OES;
 • analityka żywności z zastosowaniem metod instrumentalnych;
 • alternatywne metody utrwalania żywości;
 • odżywki i suplementy diety
 • nawadnianie izotoniczne i osmolalność;
 • elemental composition analysis by ICP-OES method;
 • food analytics using instrumental methods;
 • alternative methods of food preservation;
 • nutrients and dietary supplements;
 • isotonic irrigation and osmolality;

M.Bajcar.jpeg [55.35 KB]

dr inż. Marcin Bajcar      /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone                +48 (17) 785 49 68         

mbajcar@ur.edu.pl

pokój/room 213              budynek/building D10      

ul. Ćwiklińskiej 2D/           2D Ćwiklińskiej St.            35-601 Rzeszów

 • efektywne przetwarzanie energii biomasy i paliw odpadowych;
 • technologie bioenergetyczne;
 • analiza właściwości fizykochemicznych biomasy;
 • energetyczne wykorzystanie pozostałości poprodukcyjnych sektora rolno-spożywczego;
 • efficient processing of biomass energy and waste fuels;
 • bioenergy technologies;
 • analysis of the physicochemical properties of biomass;
 • energetic use of production residues of the agri-food sector;

Maria Tarapatskyy_foto.jpeg [297.39 KB]

dr inż. Maria Czernicka /Eng. Ph.D.

 

telefon/phone                   +48 (17) 785 48 34         

mczernicka@ur.edu.pl

pokój/room 146              budynek/building D7

ul. Zelwerowicza 8B/        8B Zelwerowicza St.         35-601 Rzeszów

 • efektywna ekstrakcja i analiza substancji bioaktywnych w oparciu o techniki HPLC, GC-MS;
 • analiza aminokwasów;
 • biofortyfikacja;
 • analiza żywności prozdrowotnej i funkcjonalnej;
 • kontrola jakości żywości dla dzieci i żywienia niemowląt;
 

 Dr D. Grabek-Lejko.jpg [816.27 KB]

dr Dorota Grabek - Lejko /Ph.D.

 

telefon/phone                  +48 (17) 785 54 38

[email protected]ur.edu.pl

pokój/room 438               budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/          4 Zelwerowicza St.           35-601 Rzeszów

 • mikrobiologia żywności;
 • analiza właściwości przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych substancji biologicznie czynnych pochodzenia naturalnego;
 • produkty pszczele – właściwości prozdrowotne;
 • food microbiology;
 • antioxidant, antibacterial and antiviral properties of biologically active substances of natural origin;
 • bee products - pro-health properties;

M.Kluz.jpg [2.74 MB]

dr Maciej Kluz /Ph.D.

Pełnomocnik Rektora ds. Projektów NAWA

Koordynator Programu CEEPUS

 

telefon/phone                   +48 (17) 785 52 64          +48 (17) 785 48 23

mkluz@ur.edu.pl

pokój/room 264              budynek/building D9       

ul. Zelwerowicza 4/          4 Zelwerowicza St.          35-601 Rzeszów

lub/or

pokój/room 120              budynek/building D7

ul. Zelwerowicza 8B/        8B Zelwerowicza St.        35-601 Rzeszów

 • biotechnologiczne metody pozyskiwania witamin przy użyciu zrekombinowanych szczepów drożdży;
 • analiza mikrobiologiczna żywności;
 • hodowle bioreaktorowe mikroorganizmów, procesy fermentacyjne;
 • wykorzystanie naturalnych substancji bioaktywnych w konserwacji żywności;
 • biotechnological methods of obtaining vitamins using recombinant yeast strains;
 • microbiological analysis of food;
 • bioreactor cultures of microorganisms, fermentation processes;
 • the use of natural bioactive substances in food preservation;

B.Saletnik.jpg [108.73 KB]

dr Bogdan Saletnik        /Ph.D.

 

telefon/phone                   +48 (17) 785 49 65

bsaletnik@ur.edu.pl

pokój/room 213              budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/           2D Ćwiklińskiej St.            35-601 Rzeszów

 • modyfikacja termiczna produktów pochodzenia roślinnego – piroliza;
 •  biowęgiel w sektorze rolno-spożywczym;
 • mobilność metali ciężkich w środowisku gruntowo-wodnym;
 • analiza wartości energetycznej oraz składu pierwiastkowego produktów spożywczych i biomasy roślinnej;
 • thermal modification of plant materials - pyrolysis;
 • biochar in the agri-food sector;
 • mobility of heavy metals in the soil-water environment;
 • analysis of energy value and elemental composition of food products and plant biomass;

Pracownicy emerytowani

Retired Staff

Sybirny W..jpg [19.49 KB]

dr hab. Włodzimierz Sybirny, prof. UR            /Associate Professor

 

 

 • nowe metody analizy alkoholi i aldehydów;
 • konstruowanie producentów etanolu z wykorzystaniem niekonwencjonalnych drożdży;
 

 Pracownicy techniczni

Technical staff

foto BDrygas.jpg [105.48 KB]

dr Barbara Drygaś         /Ph.D.

 

telefon/phone                   +48 (17) 785 49 43          +48 (17) 785 48 20

badrygas@ur.edu.pl

pokój/room 103              budynek D7

lub/or

pokój/room 116              budynek D10

ul. Zelwerowicza 8B/         8B Zelwerowicza              35-601 Rzeszów

 • reakcja roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe;
 • stymulatory wzrostu i rozwoju roślin;
 • analiza produktów spożywczych suplementowanych algami, doskonalenie technik GC-MS;
 • prawo własności intelektualnej w naukach przyrodniczych;
 • plant response to biotic and abiotic stress factors;

 • biostimulants;

 • analysis of food products supplemented with algae, improvement of GC-MS techniques;

 • intellectual property law in life sciences; 

A.Saletnik.jpg [98.41 KB]

 

mgr Aneta Saletnik       /M.Sc.

 

telefon/phone                   +48 (17) 785 49 67

asaletnik@ur.edu.pl

pokój/room 214              budynek/building D10

ul. Ćwiklińskiej 2D/           2D Ćwiklińskiej St.            35-601 Rzeszów

 • analiza instrumentalna produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
 • analiza fizykochemiczna biomasy roślinnej;
 • polisacharydy ściany komórkowej owoców klimakterycznych;
 • instrumental analysis of food products of plant and animal origin·       physicochemical analysis of plant biomass;
 • cell wall polysaccharides in climacteric fruit;

 

Doktoranci

Ph.D. Students

 K. Pietrzyk.jpg [117.33 KB]

mgr inż. Karol Pietrzyk    / Eng. M.Sc.

 

telefon/phone                +48 (17) 785 53 60

karol_pietrzyk@wp.pl

pokój/room 333               budynek/building D9        

ul. Zelwerowicza 4/           4  Zelwerowicza St.    35-601 Rzeszów

 • analiza mikrobiologiczna żywności;
 • molekularne metody identyfikacji ustrojów;
 • wykorzystanie naturalnych substancji bioaktywnych w w konserwacji żywności;
 • microbiological analysis of food;

 • molecular methods of microorganism identification;

 • the use of natural bioactive compounds in food preservation.

 

mgr inż. Karolina Mroczek    / Eng. M.Sc.