Działalność Naukowo-Badawcza

Obecnie Zakład prowadzi badania skupione wokół dwóch kluczowych kierunków:

  • analiza żywności
  • odnawialne źródła energii.

Zakres badań obejmuje m. in. ocenę aktywności enzymatycznej i zawartości substancji bioaktywnych w odpadach poprodukcyjnych oraz ocenę użyteczności odpadów jako komponentów wzbogacających skład jakościowy biomasy w przetwórstwie na energię oraz optymalizację wydajności procesów bioenergetycznych.

Zakres badawczy zespołu dotyczy także oceny zagrożeń toksycznych na podstawie analizy pozostałości pestycydów i koncentracji pierwiastków szkodliwych oraz substancji nieodżywczych a także ocenę zdrowotności produktów ekologicznych i regionalnych.

Pracownicy Zakładu specjalizują się w obrębie badań fizykochemicznych związanych z charakterystyka jakościową surowców w oparciu o analizę instrumentalną profilu cukrów, kwasów organicznych, witamin, antyutleniaczy, aminokwasów, amin biogennych, białek i profilu kwasów tłuszczowych.

Istotne miejsce zajmują także analizy monitorujące przebieg procesów biotechnologicznych w przetwórstwie żywności oraz projekty eksperymentalne związane z optymalizacją przemian biochemicznych w żywności z zastosowaniem pola magnetycznego. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie alternatywnego zastosowania dla surowców roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem bioaktywnych składników jako katalizatorów w procesach technologicznych i żywieniu człowieka.

Badania prowadzone w jednostce obejmują również zakres odnawialnych źródeł energii: geotermicznej, słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, biopaliw, zastosowania pomp ciepła. Prowadzone badania kładą szczególny nacisk na opracowywanie i optymalizację technologii produkcji paliwa w oparciu o komponenty z biomasy odpadowej  pochodzenia rolno-spożywczego, leśnego, produkcji zwierzęcej i przemysłu rolno-spożywczego. Analizowane materiały poddawane są procesom fizycznego i mikrobiologicznego przetwarzania. Wykonywane badania właściwości paliw stałych obejmują m.in. pomiary zawartości wilgoci, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, substancji lotnych, popiołu, wartości opałowej, zawartości makro- i mikroelementów.

Obszar badawczy ukierunkowany jest także na optymalizację termicznych metod uszlachetniania biomasy stałej (toryfikacja, piroliza) oraz na możliwość wykorzystania wytworzonych w tych procesach toryfikatów, biowęgli w energetyce i rolnictwie. Badania dotyczą również doświadczeń polowych związanych z uprawą roślin energetycznych takich jak miskant olbrzymi i wierzba wiciowa w kontekście zastosowania niekonwencjonalnych metod nawozowych oraz oceny wartości plonu  i jakości gleby.

Prowadzone są również badania mające na celu produkcję biowęgla o wysokich zdolnościach sorpcyjnych w kontekście zanieczyszczeń metalami ciężkimi a także ocenę możliwości usuwania szkodliwych metali z gleby poprzez fitoremediację wykorzystującą aktywność roślin do pobierania zanieczyszczeń przez system korzeniowy.