Pracownicy / Staff

 

Imię i nazwisko /Kontakt

Name and surname /Contact

Zainteresowania badawcze Research interests

Kadra naukowo - dydaktyczna

Scientific and teaching staff

Izabela_SB.jpg [41.44 KB]

Prof. dr hab. Izabela Sadowska - Bartosz           / Professor

Kierownik Pracowni  Biochemii Analitycznej/     Head of the Laboratory of Analytical Biochemistry

 

telefon/phone                       +48(17) 785 54 08

isadowska@ur.edu.pl

isadowska@poczta.fm

pokój/room 408           budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.           35-601 Rzeszów

 

 • posttranslacyjne modyfikacje białek;
 • antyoksydacyjne składniki żywności;
 • antyoksydanty nanocząsteczkowe: biologiczne podstawy potencjalnej terapii celowanej chorób neurodegeneracyjnych;
 • antocyjany i antocyjanidyny  jako nowe indykatory procesów oksydacyjnych;
 • mechanizm biologicznego działania nanocząstek, wpływ nanocząstek na homeostazę redoks komórek;
 • nowe perspektywy wykorzystania efektu Warburga w terapii nowotworów złośliwych;
 • biologia redoks procesu starzenia;
 • mechanizmy obrony drożdży przed strasem oksydacyjnym;
 • drożdże Saccharomyces cerevisiae jako organizm modelowy chorób człowieka;
 • posttranslational modification of proteins;
 • antioxidant food ingredients;
 • nanoparticle antioxidants: biological basis for potential targeted therapy of neurodegenerative diseases;
 • anthocyanins and anthocyanidins as new indicators of oxidative processes;
 • mechanism of biological action of nanoparticles, influence of nanoparticles on cell redox homeostasis;
 • new perspectives for the use of the Warburg effect in the treatment of malignant neoplasms;
 • redox biology of the aging process;
 • yeast defense mechanisms against oxidative stress;
 • Saccharomyces cerevisiae yeast as a model organism for human diseases;

Michalina_Grzesik.jpg [23.67 KB]

dr inż. Michalina Grzesik - Pietrasiewicz / Eng. Ph.D.

 

telefon/phone                      +48(17) 785 54 08

migrzesik@ur.edu.pl

pokój/room 408           budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.              35-601 Rzeszów

 • prooksydacyjne i antyoksydacyjne właściwości polifenoli oraz wybranych związków syntetycznych;
 • stres oksydacyjny i nitracyjny w etiologii chorób cywilizacyjnych;
 • oddziaływanie wybranych związków polifenolowych z erytrocytami;
 • oksydacyjne modyfikacje białek;
 • regulacja wybranych szlaków sygnałowych w komórkach przez flawonoidy;
 • prooxidative and antioxidant properties of polyphenols and selected synthetic compounds;
 • oxidative and nitrative stress in the etiology of civilization diseases;
 • interaction of selected polyphenolic compounds with erythrocytes;
 • protein oxidative modification;
 • regulation of selected signaling pathways in cells by flavonoids;

Kacper Kut zdjęcie.jpg [389.07 KB] 

mgr inż. Kacper Kut                  / Eng. M.Sc.

 

telefon/phone                            +48(17) 785 54 09

kkut@ur.edu.pl

pokój/room 409           budynek/building D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.             35-601 Rzeszów

 

 • antyoksydacyjne składniki żywności;
 • optymalizacja metod oznaczania zdolności antyoksydacyjnej żywności;
 • antioxidant food ingredients;
 • optimization of methods for determining the antioxidant capacity of food;

Pracownik techniczny

Technical Staff

Edyta_Bieszczad.jpg [27.00 KB]

mgr inż. Edyta Bieszczad - Bedrejczuk / Eng. M.Sc.

 

telefon/phone                     +48(17) 785 54 09

ebieszczad@ur.edu.pl

pokój/room 409                    budynek D9

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.         35-601 Rzeszów

 • właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne polifenoli oraz wpływ na gospodarkę lipidową;
 • antioxidant and anti-inflammatory properties of polyphenols and the effect on the lipid metabolism;

Doktoranci

Ph.D. Students

Natalia Pieńkowska.png [124.04 KB]

mgr inż. Natalia Pieńkowska / Eng. M.Sc.

 

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.                35-601 Rzeszów

 • hodowle komórek in vitro;
 • wpływ antyoksydantów na starzenie i choroby związane z wiekiem;
 • nowoczesne metody leczenia chorób nowotworowych;
 • in vitro cell cultures;
 • the effect of antioxidants on aging and age-related diseases;
 • modern methods of treating neoplastic diseases;

Anna Tama.jpg [98.50 KB] 

mgr inż. Anna Tama                 / Eng. M.Sc.

 

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.             35-601 Rzeszów

 

 • źródła nadtlenku wodoru w żywności;
 • optymalizacja metod oznaczania nadtlenku wodoru w żywności;

 • sources of hydrogen peroxide in food;
 • optimalization of methods for determining the hydrogen peroxide in food;

 P. Furdak.jpg [54.86 KB]

mgr inż. Paulina Furdak       / Eng. M.Sc.

 

ul. Zelwerowicza 4/               4 Zelwerowicza St.             35-601 Rzeszów

 

 • hodowle komórek in vitro;
 • antyoksydacyjne składniki żywności;
 • in vitro cell cultures;
 • antioxidant food ingredients;