Historia Oddziału

unnamed.png [32.13 KB]

 

Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności został powołany, za zgodą Zarządu Głównego Towarzystwa, z inicjatywy członków założycieli na Walnym zebraniu założycielsko-wyborczym, które odbyło się w dniu w dniu 08.04.2013. Na zebraniu w głosowaniu tajnym został wybrany Prezes Oddziału i członkowie Zarządu, ustalono cele i zakres działania Oddziału. Pierwszym prezesem Oddziału została dr hab. inż. prof. UR Małgorzata Dżugan a sekretarzem – dr inż. Dorota Kalicka. W chwili obecnej Oddział liczy 30 członków, pracowników naukowych Wydziału Biologiczno-Rolniczego.

W dniu 14.05.2013r. na posiedzeniu Zarządu Głównego PTTŻ, które odbyło się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, decyzją Zarządu Podkarpacki Oddział PTTŻ  z siedzibą w Rzeszowie został powołany.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

 Formy działalności:

  • organizowanie wydarzeń naukowych (zjazdów, sympozjów, konferencji),
  • organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania  nauki,
  • inicjowanie i prowadzenie  badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,
  • organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  • współpraca z regionalnymi producentami żywności,
  • kształcenie i dokształcanie członków (prezentacja prac badawczych członków na zebraniach oddziału,  sprawozdania z konferencji i sympozjów, w których członkowie uczestniczyli, spotkania z zaproszonymi gośćmi ze świata nauki oraz praktyki,
  • popularyzacja wiedzy o żywności i żywieniu, m. in. w ramach Uniwersyteckiego Portalu Wiedzy oraz Uniwersytetu Dziecięcego.