Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI)

Rok uzyskania decyzji o finansowaniu projektu

Opis projektu wraz z okresem jego realizacji

2021

Nazwa (w j. polskim): Innowacyjny napój chemoprewencyjny wzbogacony w bioaktywne fitozwiązki owoców jagodowych

Nazwa (w j. angielskim): Innovative chemopreventive drink enriched with bioactive phytochemicals of berry fruits

Numer umowy: 1/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 219 254,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 1.02.2022 - 31.07.2022

Kierownik projektu: mgr inż. Natalia Żurek

Opis projektu (w j. polskim): Główne założenia projektu bazują na opracowaniu receptury oraz technologii produkcji napojów owocowych wzbogaconych w skoncentrowane preparaty bioaktywnych fitozwiązków owoców jagodowych. Uzyskany napój będzie wykazywał właściwości ukierunkowane na chemoprewencję nowotworów jelita grubego.

Opis projektu (w j. angielskim): The main assumptions of the project are based on the development of a recipe and technology for the production of fruit drinks enriched with concentrated preparations of bioactive phytochemicals of berry fruits. The resulting drink will have properties aimed at the chemoprevention of colon cancer.

2021

Nazwa (w j. polskim): Pochłaniacz etylenu z biomasowym złożem toryfikowanym

Nazwa (w j. angielskim): Ethylene absorption with torrefied biomass

Numer umowy: 30/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 420 330,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2022 - 30.11.2022

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Bajcar

Opis projektu (w j. polskim): Projekt dotyczy wykorzystania biomasy ligninocelulozowej, oraz procesu toryfikacji w celu wytworzenia złoża do pochłaniacza etylenu. Będzie to rozwiązanie o niewątpliwie korzystniejszym zarówno na etapie produkcji, wykorzystania i utylizacji procesie technologicznym. Opierać się będzie o elementy przyjazne środowisku i bezpieczne dla użytkowników, wspierające gospodarkę efektywnie korzystającą z odnawialnych zasobów naturalnych.

Opis projektu (w j. angielskim): The research concerns the use of lignocellulosic biomass and the torrefaction process in order to create a bed for an ethylene absorber. It will be a solution with an undoubtedly more advantageous technological process at the stage of production, use and disposal. It will be based on environmentally friendly elements that are safe for users, supporting the economy efficiently using renewable natural resurces.

2021

Nazwa (w j. polskim): Biowęglowa saszetka nawozowa do roślin doniczkowych

Nazwa (w j. angielskim): Biochar fertilizer sachet for pot plants

Numer umowy: 15/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 423 170,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2022 - 30.11.2022

Kierownik projektu: dr Bogdan Slatenik

Opis projektu (w j. polskim): Bazując na założeniach zrównoważonego rozwoju oraz potencjalnym negatywnym wpływie nawozów mineralnych na środowisko naturalne opracowano projekt dotyczący próby wytworzenia w pełni ekologicznego nawozu z produktów odpadowych pochodzenia roślinnego. Istotą prac jest opracowanie biowęglowej saszetki nawozowej do roślin doniczkowych. Celem badań będzie odpowiedni dobór surowców, metod homogenizacji, parametrów prowadzenia procesu pirolizy oraz mieszania i zaaplikowania biowęgli do saszetki celulozowej.

Opis projektu (w j. angielskim): Based on the assumptions of sustainable development and the potential negative impact of mineral fertilizers on the environment, a project was prepared to attempt to produce a ecological fertilizer from waste products of plant origin. The essence of the work is the development of a biochar fertilizer sachet for potted plants. The aim of the research will be the appropriate selection of raw materials, homogenization methods, parameters of the pyrolysis process as well as the mixing and application of biochar to the cellulose sachet.

2021

Nazwa (w j. polskim): Sposób wytwarzania neutralnego organoleptycznie biokonserwantu na bazie propolisu

Nazwa (w j. angielskim): A method of producing organoleptically neutral bio-preservative based on propolis

Numer umowy: 29/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 316 973,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 1.02.2022-31.07.2022

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie sposobu wytworzenia mikrokapsułkowanego preparatu propolisu, który będzie odznaczał się jednocześnie najsilniejszym działaniem przeciwutleniającym i przeciwdrobnoustrojowym, a równocześnie nie będzie zmieniał istotnie cech smakowo-zapachowych utrwalanego produktu spożywczego.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop a method of producing a microencapsulated propolis preparation, which will have the strongest antioxidant and antimicrobial effect, and at the same time will not significantly change the taste and flavor characteristics of the preserved food product.

2021

Nazwa (w j. polskim): Innowacyjny produkt mięsno-roślinny o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej

Nazwa (w j. angielskim): Innovative meat-plant product with enhanced nutritional and health promoting value

Numer umowy: 45/UR/1/DG/PCI/2021

Kwota dofinansowania: 143 278,60 zł

Źródło finansowania:   Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji:   01.04.2022 – 30.09.2022

Kierownik projektu: dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

Opis projektu (w j. polskim): Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu mięsno-roślinnego o wzbogaconej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Potrzeba realizacji projektu jest odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań współczesnego przemysłu mięsnego zmierzającego do wprowadzenia do obrotu produktów mięsno-roślinnych o walorach prozdrowotnych. Rezultatem projektu jest innowacyjność produktowo-procesowa pozwalająca na wytworzenie gotowego do spożycia produktu o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej, nie stosowana obecnie na terytorium Polski. Komercjalizacją technologii wytworzenia innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego zainteresowane są zakłady przetwórstwa mięsnego.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop an innovative meat-plant product with enhanced nutritional and health promoting value. The need for the implementation of the project is a response to one of the main challenges of the modern meat industry, which is to introduce to the market meat-plant products with health-promoting values. The innovation involves the production of a ready-to-eat meat and vegetable product with increased nutritional and pro-health value which is not currently used in Poland. Meat processing plants are interested in commercialization of the technology of producing innovative delicatessen products from poultry meat.

2021

Nazwa (w j. polskim): Opracowanie powłoki aluminiowej opakowaniowej  zgrzewalnej do celów spożywczych o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych

Nazwa (w j. angielskim): Development of a heat-sealable aluminum packaging coating for food purposes with strong antibacterial and antiviral properties

Numer umowy: nr projektu N3-127

Kwota dofinansowania: 294 993,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji

Okres realizacji: 01.06.2022 - 30.11.2022

Kierownik projektu: dr Dorota Grabek-Lejko

Opis projektu (w j. polskim): Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii tworzenia powłoki przeciwbakteryjnej na folii aluminiowej z zastosowaniem po raz pierwszy ablacji jonowej, a następnie metody magnetronowego napylania nanocząsteczek metalicznych. Zakłada się, że takie podejście umożliwi otrzymanie powłok o znacznie silniejszych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Skuteczność działania powłoki będzie analizowana in vitro wobec bakterii gram dodatnich, gram ujemnych oraz wirusów. Powłoki będą mogły być stosowane jako opakowania żywności wpływając na wzrost bezpieczeństwa i jakości żywności oraz wydłużenie okresu przydatności do spożycia.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop an innovative technology for creating an antimicrobial coating on aluminum foil using, for the first time, ion ablation, and then the method of magnetron sputtering of metallic nanoparticles. It is assumed that this approach will result in coatings with much stronger antibacterial and antiviral properties. The effectiveness of the coating will be analyzed in vitro against gram positive and gram negative bacteria and viruses. The coatings can be used as food packaging, increasing the safety and quality of food and extending the shelf life.

2020

Nazwa: Technologia wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach żywności funkcjonalnej

Numer umowy: 27/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinasowania: 128 681,30 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.04.2021 – 30.09.2021

Kierownik projektu: dr inż. Anna Augustyńska- Prejsnar

Opis projektu: Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach funkcjonalnych oraz gotowych produktów mięsnych o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Potrzeba realizacji projektu jest odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań współczesnego przemysłu mięsnego zmierzającego do wprowadzenia do obrotu drobiowych produktów mięsnych o walorach prozdrowotnych. Innowacyjnym rozwiązaniem projektu jest nowatorska technologia wytworzenia wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego o cechach funkcjonalnych (innowacyjność procesowa) oraz gotowych produktów mięsnych o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej (innowacyjność produktowa) nie stosowanych obecnie na terytorium RP. Komercjalizacją technologii wytworzenia innowacyjnych wyrobów garmażeryjnych z mięsa drobiowego zainteresowane są zakłady przetwórstwa mięsnego.

Opis projektu (w j. angielskim): The aim of the project is to develop an innovative technology for production of delicatessen products from poultry meat with increased functional characteristics and ready-made meat products with higher nutritional and health promoting value. The need to implement the project is a response to one of the main challenges of the modern meat industry aimed at placing on the market poultry meat products with pro-health values. The innovative solution of the project is an innovative technology for producing delicatessen products from poultry meat with functional features (process innovation) and ready-made meat products with increased nutritional and health promoting value (product innovation) not currently used in the territory of Poland. Meat processing plants are interested in commercialization of technology for production of innovative poultry meat products.

2020

Nazwa: Opracowanie technologii produkcji wegańskich napojów funkcjonalnych o podwyższonej zawartości białka

Numer umowy: 41/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinasowania: 151 840,00 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.06.2021 – 28.02.2022

Kierownik projektu: dr inż. Joanna Kaszuba

Opis projektu: Projekt dotyczy opracowania i optymalizacji technologii produkcji wegańskich napojów funkcjonalnych, na bazie soków z owoców i warzyw, cechujących się zwiększoną zawartością białka pochodzącego z nasion roślin strączkowych. Prowadzone badania obejmą opracowanie: składu i parametrów napojów wegańskich, w tym formy dodatku i ilości białka roślinnego, ustalenie parametrów zabiegów technologicznych i utrwalania produktu, jak również badania jakości, cech prozdrowotnych i ocenę konsumencką. Rezultatem prac przewidzianych w projekcie będzie nowy produkt i wytyczne do technologii jego produkcji. Z technologii skorzystają głównie producenci żywności,
a w konsekwencji konsumenci, bowiem przyczyni się ona do poszerzenia asortymentu produktów wegańskich o cechach żywności funkcjonalnej. Zakłada się ochronę rezultatów projektu w formie patentu lub licencji. Forma komercjalizacji rozwiązania to sprzedaż patentu lub licencji.

2020

Nazwa: Batony na bazie białka roślinnego o właściwościach immunomodulacyjnych

Numer umowy: 03/UR/1/DG/PCI/2020

Kwota dofinasowania: 144 701,80 zł

Źródło finansowania: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.06.2021 – 28.02.2022

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Cebulak

Opis projektu: Projekt dotyczy opracowania receptury i technologii wytworzenia batonów na bazie białka roślinnego o właściwościach immmunomodulacyjnych. Główne założenia opierają się na wykorzystaniu białka z roślin lnu, wiesiołka i ostropestu wzbogaconego w związki biologicznie aktywne o działaniu immunomodelującym. Proponowane rozwiązania wiążą się z rozluźnienie masy batonów o co najmniej 15% przy zachowaniu spoistości w odniesieniu do batonów obecnych na rynku. Zbilansowaniem wartości aminokwasowej białek do poziomu wzorca żywieniowego, oraz ustaleniu jego ogólnego poziomu do wartości minimum 28%. Standaryzację dodatków substancji biologicznie czynnych o właściwościach immunomodelujących. Opracowanie hipotetycznego modelu sprzęgającego analizy ilościowe (chromatografia UPLC-MS) i jakościowe (ABTS, DPPH, FRAP i CUPRAC ) pozwalającego na prostą standaryzację antyoksydacyjną ekstraktu. Badania zakończone zostaną na prototypowaniu na poziomie gotowości technologicznej TRL 5.