Zakład Produkcji Roślinnej

Department of Crop Production

Zakład produkcji Roślinnej nagłowek.jpg [1.05 MB]

35-601 Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4, budynek D9
telefon: 17 785 53 22, e-mail: ekpr@ur.edu.pl

 

PRACOWNICY BADAWCZO-DYDAKTYCZNI

dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR
Kierownik Zakładu

 

tel. 17 785 53 19
e-mail: jbuczek@ur.edu.pl 
pok. 319, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza: doskonalenie technologii produkcji roślin zbożowych, odmiany mieszańcowe, systemy produkcji rolniczej, systemy uprawy roli, zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, bioróżnorodność pól uprawnych.

Research topics: improving of cereal crop production technology, hybrid varieties, farming systems, soil tillage systems, development of agricultural production space, biodiversity of arable fields.

prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro
Profesor emerytowany

tel. 17 785 53 21
pok. 321, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują innowacje  w technologiach  produkcji zbóż, roślin bobowatych i oleistych.

The research covers innovations in the production technologies of cereals, legumes and oilseeds.

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR


tel. 17 785 53 20
e-mail: eszpunar@ur.edu.pl
pok. 320, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Doskonalenie technologii produkcji ważniejszych gatunków roślin uprawnych (zboża, bobowate grubonasienne, ziemniak, rzepak) w różnych warunkach siedliskowych. Badania nad możliwością wykorzystania odpadów (popiół ze spalania biomasy, osady ściekowe) do nawożenia roślin uprawnych. Badania stanu fizjologicznego roślin w zależności od czynników stresowych oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych.

Improving the technology of production of the most important species of field crops (cereals, legumes, potato, oilseed rape) in various habitat conditions. Research on the possibility of using waste (ash from biomass combustion, sewage sludge) for fertilizing crops. Research on the physiological state of plants in relation to stress factors and agrotechnical treatments applied.

dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR


tel. 17 785 53 18
e-mail: rtobiasz@ur.edu.pl 
pok. 318, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują optymalizację technologii produkcji roślin uprawnych (owsa, jęczmienia, pszenicy, gryki), rzepaku i roślin bobowatych w zróżnicowanych warunkach agrośrodowiskowych. Dotyczą oceny wpływu stresów biotycznych i abiotycznych na przebieg procesów fizjologicznych, plonowanie i jakość surowców roślinnych.

The research covers the optimization of the production technology of arable crops (oats, barley, wheat, buckwheat), rape, and legumes in various agri-environmental conditions. They concern the assessment of the impact of biotic and abiotic stresses on the course of physiological processes, yielding, and the quality of plant materials.

dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR


tel. 17 785 53 17
e-mail: wjarecki@ur.edu.pl
pok. 317, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują optymalizację produkcji roślinnej w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.

The research involves optimizing crop production under diverse habitat conditions.

dr Marta Jańczak-Pieniążek


tel. 17 785 53 25
e-mail: mjanczak@ur.edu.pl 
pok. 325, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują:

- doskonalenie technologii produkcji roślin uprawnych w szczególności zbóż
- wpływ czynników agrotechnicznych i środowiskowych na różnicowanie parametrów jakościowych ziarna różnych gatunków roślin zbożowych
- wpływ czynników stresowych na przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych roślin uprawnych.

The research includes:
- improving the production technology of crop plants, especially cereals
- influence of agrotechnical and environmental factors on the differentiation of the quality parameters of grains of various species of cereal plants
- influence of stress factors on the course of physiological and biochemical processes in crop plants.

dr inż. Dagmara Migut


tel. 17 785 53 26
e-mail: dmigut@ur.edu.pl 
pok. 326, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Doskonalenie technologii produkcji roślin rolniczych. Wpływ technologii uprawy na jakość roślin i bezpieczeństwo żywności. Biochemiczne i fizjologiczne reakcje roślin na stresy abiotyczne w produkcji roślinnej.

Improving agricultural crop production technology. Impact of cultivation technology on crop quality and food safety. Abiotic stresses in crop production. Biochemical and physiological responses of plants to abiotic stresses in crop production.

PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI

dr inż. Piotr Kubit


tel. 17 785 53 27
e-mail: pkubit@ur.edu.pl 
pok. 321, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 

PRACOWNICY TECHNICZNI

mgr inż. Monika Przyboś


tel. 17 785 53 22
e-mail: mprzybos@ur.edu.pl 
pok. 322, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

mgr inż. Paweł Płonka


tel. 17 785 53 27
e-mail: pplonka@ur.edu.pl
pok. 327, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

DOKTORANCI

mgr inż. Barbara Stadnik

e-mail: barbarast@dok.ur.edu.pl 

mgr inż. Tomasz Lachowski

e-mail: tomaszl@dok.ur.edu.pl