Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Department of the Basis of Agriculture and Waste Management

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3, telefon: (17) 872 17 28, e-mail: sekzppr@ur.edu.pl

 

Kierownik Zakładu
Head of the Department

 

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR
tel. 17 872 16 49
e-mail: mgar@ur.edu.pl
pok. 3.34, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Prośrodowiskowe unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem wermikultury. Wpływ czynników środowiskowych na populacje dżdżownic Lumbricidae. Właściwości fizykochemiczne wytworzonych wermikompostów (w tym osadów pofermentacyjnych). Wybrane aspekty ekotoksykologii dżdżownic.

The environmentally friendly decomposition of organic waste by use of vermiculture. The influence of environmental factors on the populations of Lumbricidae. Physico-chemical properties of vermicompost which has been produced (including digestate). Selected aspects of earthworm ecotoxicology.

prof. dr hab. Joanna Kostecka
tel. 17 872 17 33
e-mail: jkostecka@ur.edu.pl
pok. 337, D3,
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Badania koncentrują się na korzyściach wynikających ze zrównoważonego rozwoju wprowadzającego w szczególności zintegrowaną gospodarkę odpadami. Ważnym aspektem badania problemów gospodarki odpadami jest poszerzenie wiedzy o metodach wermikompostowania (w tym wermikompostowania osadów pofermentacyjnych). W innych badaniach organizmy glebowe są wykorzystywane do szacowania i pomiaru presji człowieka na ekosystemy.

The research focuses on the benefits of sustainable development introducing, in particular, integrated waste management. An important aspect of researching the problems of waste management is based on increasing the knowledge of estimate vermicomposting methods (including vermicomposting of post-fermentation sludge). In other research, soil organisms are used to estimate and measure the human pressure on ecosystems.

dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR
tel. 17 872 16 65
e-mail: gpaczka@ur.edu.pl
pok. 3.11, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują przetwarzanie wybranych odpadów roślinnych w wermikulturze. Wpływ konstrukcji wermireaktorów na strukturę jakościową i ilościową Lumbricidae oraz cechy fizykochemiczne wytworzonych wermikompostów. Wpływ abiotycznych i biotycznych czynników środowiskowych na wybrane cechy Lumbricidae. Dobrostan Lumbricidae w wermikulturze. Wykorzystanie wermikompostów w wytwarzaniu podłoży do uprawy roślin.

The research concerns the processing of selected plant waste in vermiculture. Influence of vermireactor’s construction on the qualitative and quantitative structure of Lumbricidae and the physicochemical characteristics of the vermicomposts produced. Influence of abiotic and biotic environmental factors on selected features of Lumbricidae. The welfare of Lumbricidae in vermiculture. The use of vermicomposts in the production of substrates for growing plants.

dr Anna Mazur-Pączka
tel. 17 872 16 49
e-mail: anamazur@ur.edu.pl
pok. 3.34, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Charakterystyka zgrupowań Lumbricidae w wybranych terenach. Zastosowanie dżdżownic w biomonitoringu środowiska glebowego. Doskonalenie metod wypłaszania Lumbricidae z gleby. Wybrane aspekty toksykologii dżdżownic. Gospodarcze znaczenie dżdżownic.

Characteristics of Lumbricidae communities in selected areas. The use of earthworms in the biomonitoring of the soil environment. The extraction technique that induces earthworms to leave the soil. Selected aspects of earthworm toxicology. The economic importance of earthworms.

dr inż. Anita Zapałowska
GSM +48 784 702 111
e-mail: azapalowska@ur.edu.pl
pok. 215, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Badania zbiorowisk nicieni, ich zagęszczenia, dominacji i struktury troficznej jako bioindykator postępu w remediacji składowisk odpadów komunalnych. Nicienie odzyskane z ryzosfery są ekstrahowane metodą Baermanna i identyfikowane za pomocą analizy

Research of nematode communities, their population density, dominance and trophic structure as a bio-indicator of progress in landfill remediation. Nematodes recovered from the rhizosphere are extracted by the Baermann method and identificated by microscopic analysis

Pracownik naukowo-techniczny
Research and technical worker

mgr inż. Renata Szura
tel. 17 872 17 28
e-mail: sekzppr@ur.edu.pl
pok. 306, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

 

W Zakładzie prowadzona jest zachowawcza hodowla zwierząt laboratoryjnych (kilka gatunków Lumbricidae), która służy celom naukowym i dydaktycznym a także pozwala prowadzić działalność edukacyjną poza uczelnią.

Breeding laboratory animals (different species of Lumbricidae), which are used for research and didactic purposes, as well as for educational activities outside the university.