dr Tomasz Wójcik

dr_Tomasz_Wójcik.jpg [559.55 KB]

DANE KONTAKTOWE

tel. (17) 785 50 26

e-mail: twojcik@ur.edu.pl

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, D9, pokój 26

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0990-5132

Bibliografia Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Wojcik-3

 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010, tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie biologii środowiskowej). Temat pracy: Flora roślin naczyniowych Strzyżowa i okolic – stan po 130 latach badań (promotor: dr hab. prof. UR Małgorzata Kotańska).

 

W roku 2018 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia). Temat pracy: Zbiorowiska łąkowe w dolinie Wielopolki na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie) (promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz).

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

- flora Pogórza Karpat Zachodnich

- roślinność Karpat i ich przedpola (ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk łąkowych i leśnych)

- wpływ warunków siedliskowych na występowanie i wybrane cechy populacyjne rzadkich i chronionych gatunków roślin

- antropogeniczne zmiany środowiska w obszarach chronionych

- synantropizacja szaty roślinnej

 

WYKAZ PUBLIKACJI

Artykuły naukowe w czasopismach z bazy JCR:

Ćwik A., Wójcik T., Ziaja M., Wójcik M., Kluska K., Kasprzyk I. 2021. Ecosystem Services and Disservices of Vegetation in Recreational Urban Blue-Green Spaces – Some Recommendations for Greenery Shaping. Forests 12(8): 1077.

Ziaja M., Wójcik T., Wrzesień M. 2021. Phytosociological Data in Assessment of Anthropogenic Changes in Vegetation of Rzeszów Reservoir. Sustainability 13(16): 9071.

Bobiec A., Ćwik A., Gajdek A., Wójcik T., Ziaja M. 2021. Between Pocket Forest Wilderness and Restored Rural Arcadia: Optimizing the Use of a Feral Woodland Enclave in Urban Environment. Forests 12(9): 1173.

Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K., Wójcik T. 2021. Ecological Characteristics of Habitats Suitable for Solidago ×niederederi Khek (Asteraceae) Establishment. Polish Journal of Environmental Studies 30(2): 1339–1348.

Kasprzyk I., Grinn-Gofroń A., Ćwik A., Kluska K., Cariñanos P., Wójcik T. 2021. Allergenic fungal spores in the air of urban parks. Aerobiologia 37(1): 39–51.

Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Ziaja M. 2020. Antropogeniczne zmiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego w rezerwacie leśnym Lisia Góra w Rzeszowie. Sylwan 164(3): 246–253.

Wójcik T., Kostrakiewicz-Gierałt K. 2020. Trait Variability in the Rare Plant Species Arum alpinum in Carpathian Beech Forest Dentario glandulosae-fagetum (Western Carpathians, Poland). Polish Journal of Ecology 68(1): 23–36.

Kasprzyk I., Wójcik T., Cariñanos P., Borycka K., Ćwik A. 2019. Evaluation of allergenicity of various types of urban parks in a warm temperate climate zone. Aerobiologia 35: 57–71.

Kasprzyk I., Borycka K., Ćwik A., Wójcik T., Cariñanos P. 2019. Allergenic pollen concentrations in the air of urban parks in relation to their vegetation. Urban Forestry & Urban Greening 46: 1–12.

Ziaja M., Denisow B., Wrzesień M., Wójcik T. 2018. Availability of food resources for pollinators in three types of lowland meadows. Journal of Apicultural Research 57(4): 467–478.

Ćwik A., Kasprzyk I., Wójcik T., Borycka K., Cariñanos P. 2018. Attractiveness of urban parks for visitors versus their potential allergenic hazard: A case study in Rzeszów, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 35: 221–229.

Ellis L.T., Asthana A.K., Srivastava P., Omar I., Rawat K.K., Sahu V., Cano M.J., Costa D.P., Dias E.M., Dias dos Santos N., Silva J.B., Fedosov V.E., Kozhin M.N., Ignatova E.A., Germano S.R., Golovina E.O., Gremmen N.J.M., Ion R., Stefanut S., von Konrat M., Jimenez M.S., Suárez G.M., Kiebacher T., Lebouvier M., Long D.G., Maity D., Ochyra R., Parnikoza I., Plášek V., Fialová L., Skoupá Z., Poponessi S., Aleffi M., Sabovljević M.S., Sabovljević A.D., Saha P., Aziz M.N., Sawicki J., Suleiman M., Sun B.-Y., Váňa J., Wójcik T., Yoon Y.-J., Żarnowiec J., Larraín J. 2016. New national and regional bryophyte records, 46. Journal of Bryology 38(1): 47–63.

Ziaja M., Wójcik T. 2015. Changes in Vascular Flora of the Rzeszow Reservoir after 20 years (SE Poland). Polish Journal of Environmental Studies 24(4): 1845–1854.

 

Artykuły naukowe w pozostałych czasopismach:

Wójcik T., Czarna A., Gawroński S., Górecki A., Jakubowska M., Jermakowicz E., Łazarski G., Pliszko A., Podgórska M., Stachurska-Swakoń A., Stadnicka-Futoma A., Towpasz K., Wyrzykiewicz-Raszewska M., Górski P. 2021. Nowe stanowiska roślin naczyniowych Polski, 2. Wiadomości Botaniczne 65: 656.

Piechnik Ł., Kurek P., Wójcik T. 2021. Distribution of the European bladdernut Staphylea pinnata (Staphyleaceae) in Poland. Plant and Fungal Systematics 66(2): 166–183.

Wójcik T. 2021. Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum na Pogórzu Bukowskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(1): 63–70.

Brogowski P., Wójcik T. 2020. Szata roślinna wybranych śródleśnych oczek wodnych gminy Narol (Roztocze). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39(3): 3–39.

Wójcik T., Ziaja M. 2020. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych obszaru Natura 2000 „Las Hrabeński” PLH 180039 na Pogórzu Bukowskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27(2): 409–422.

Wójcik T., Towpasz K. 2019. Occurrence of Gentiana cruciata in dry grassland (Festuco-Brometea) in Kołaczyce (Strzyżowskie Foothills). Ecological Questions 30(1): 9–19.

Wójcik T., Ziaja M. 2019. Storczykowate (Orchidaceae) rezerwatu Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): 259–271.

Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ziaja M., Ćwik A. 2018. A quarry – a wound in the landscape or enrichment of its structure? 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 18: 11–18.

Wójcik T., Ziaja M., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Kotańska M. 2018. Szata roślinna rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(1): 21–43.

Wójcik T., Maraj M. 2018. Pieniński Park Narodowy w świadomości turystów. Pieniny – Przyroda i Człowiek 15: 91–97.

Wójcik T. 2018. Występowanie Gentiana cruciata (Gentianaceae) w zbiorowisku z Brachypodium pinnatum (Festuco-Brometea) w Bukowej na Pogórzu Strzyżowskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): 205–215.

Wójcik T., Ziaja M. 2017. Występowanie Lilium martagon L. w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 36(6): 65–76.

Ziaja M., Wójcik T. 2017. Floristic diversity of the „Łąki w Komborni” Natura 2000 site PLH180042 (western Carpathians). Steciana 21(2): 49–57.

Ziaja M., Wójcik T., Wrzesień M. 2017. Conservation status and trends in the transformation of Molinia meadows in the Łąki w Komborni Natura 2000 site, SE Poland. Acta Agrobotanica 70(3): 1–13.

Wójcik T., Ziaja M. 2016. Flora roślin naczyniowych wzgórza Kamieniec (Pogórze Dynowskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(1): 60–67.

Wójcik T., Ochyra R. 2016. Pierwsze stanowisko mchu różyczkoprątnika kanadyjskiego Rhodobryum ontariense na Pogórzu Karpackim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(2): 130–140.

Kotańska M., Kowalska A., Szlachta A., Wójcik T. 2016. Przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea po zaniechaniu użytkowania w rejonach Boguchwały i Tarnobrzega (Polska południowo-wschodnia). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1): 83–99.

Wójcik T., Rogus A., Ćwik A. 2016. Zbiorowiska roślinne lasu „Św. Roch” w Rzeszowie (Pogórze Dynowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1): 101–120.

Ziaja M., Wójcik T. 2016. Occurrence of the globeflower Trollius europaeus in “Łąki w Komborni” Natura 2000 site (Podkarpackie Province, SE Poland). Ecological Questions 23: 61–69.

Wójcik T., Janicka M. 2016. Current state and changes in Molinion meadows from Kostrze environs in Kraków. Ecological Questions 23: 15–27.

Ziaja M., Wójcik T. 2016. Występowanie Gladiolus imbricatus L. (Iridaceae) w zbiorowiskach łąkowych w obszarze Natura 2000 „Łąki w Komborni” PLH180042 (SE Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 219–230.

Ćwik A., Wójcik T., Wojton A. 2016. Rola interdyscyplinarnych badań terenowych w poznaniu obszaru przyrodniczo cennego na przykładzie progu Karpat w Rzeszowie. Problemy Ekologii Krajobrazu 41: 227–236.

Wójcik T., Ziaja M. 2015. Występowanie Arum alpinum Schott & Kotschy w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(3): 199–206.

Ziaja M., Wójcik T. 2015. Comparison of the educational offers of Bieszczadzki and Magurski National Parks. Scientific Review of Physical Culture 5(2): 5–14.

Wójcik T., Piątek K. 2015. New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians). Steciana 19(2): 67–73.

Ziaja M., Wójcik T. 2015. Vascular flora of the Natura 2000 area “Łąki nad Wojkówką” PLH 180051 (Dynowskie Foothills). Steciana 19(2): 105–114.

Kotańska M., Buziak-Chmielowiec E., Dąbrowska A., Gladysz M., Jakielaszek A., Wójcik T. 2015. Human impact on the plant cover of four villages in SE Poland. Steciana 19(2): 115-121.

Wójcik T., Ziaja M. 2015. Zbiorowiska roślinne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34(2): 57–74.

Wójcik T. 2015. Historia badań botanicznych w regionie strzyżowskim. Strzyżowski Rocznik Muzealny 1: 221–236.

Kotańska M., Towpasz K., Wójcik T., Mitka J. 2015. Łąki w krajobrazie rolniczym Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Ekologia i Technika 23(4): 183–192.

Wójcik T., Kotańska M. 2014. Meadow communities with Cirsium canum (L.) All. in the Wielopolka River valley in the Strzyżow Foothills (Western Carpathians). Steciana 18(2): 37–47.

Ziaja M., Wójcik T. 2014. Występowanie Leersia oryzoides (Poaceae) w zbiorowiskach szuwarowych Zalewu Rzeszowskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): 123–132.

Ziaja M., Wójcik T. 2014. Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) w południowo-wschodniej Polsce (Pogórze Dynowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): 165–168.

Wójcik T. 2014. Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae) – nowy gatunek dla flory Pogórza Strzyżowskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(3): 266–270.

Ziaja M., Wójcik T. 2014. Thermophilic plant communities in Natura 2000 site “Łąki nad Wojkówką” PLH 180051 – Podkarpacie Province. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, 69(1): 59–78.

Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A. 2014. Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 26: 155–173.

Wójcik T. 2014. Rękopis Władysława Holzera „Roślinność Strzyżowa i jego okolic” ze zbiorów Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ. Wiadomości Botaniczne 58(3/4): 199–205.

Wójcik T., Ziaja M. 2013. Miejsca sacrum trzech wyznań na przykładzie żółtego szlaku turystycznego w Magurskim Parku Narodowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 19: 161–171.

Kotańska M., Wójcik T., Zachara K. 2013. Murawy napiaskowe Mielca i okolic – stan zachowania po 15 latach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(2): 303–331.

Ziaja M., Wójcik T. 2013. Turystyka religijna w rezerwacie „Kalwaria Pacławska” w województwie podkarpackim. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 22: 167–176.

Wójcik T. 2012. Bogactwo florystyczne lasu „Ratośniówki” na Pogórzu Strzyżowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(1): 26–35.

Wójcik T. 2012. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy zachowania różnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych” z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian” (Górzno, 6-7 września 2012). Wiadomości Botaniczne 56 (3/4): 66–73.

Wójcik T. 2011. Notatki florystyczne ze Strzyżowa i okolic (Pogórze Strzyżowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 83–91.

 

 

Rozdziały w monografiach:

Wójcik T. 2020. Szata roślinna. W: Ł. Fiedeń (red.), Turze Pole 600 lat działalności człowieka. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 93–110.

Rechciński M., Wójcik T. 2020. Ochrona przyrody. W: Ł. Fiedeń (red.), Turze Pole 600 lat działalności człowieka. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 291–300.

Ziaja M., Wójcik T. 2017. Walory przyrodnicze obszaru pogranicza polskiego. W: M. Michalko, L. Demková, M. Buczek-Kowalik, T. Mitura (red.), Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej na pograniczu Polsko-Słowackim. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 29–38.

Wójcik T., Ziaja M. 2016. Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin rezerwatu Góra Chełm w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. W: J. Krupa (red.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 159–170.

Wójcik T., Ziaja M. 2016. Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka (PLH180027) atrakcją turystyczną regionu. W: M. Ziaja, T. Wójcik (red.), Możliwości rozwoju turystyki w obszarach Natura 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 83–98.

Ziaja M., Wójcik T. 2015. The use of natural values of the Pogórze Przemyskie Landscape Park in education and tourism. W: A.K. Mazurek-Kusiak (ed.), Managing the quality of tourism services. Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, p. 511–532.

Ziaja M., Wójcik T. 2015. Obce gatunki roślin Zalewu Rzeszowskiego. W: J. Krupa (red.), Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 165–178.

Ziaja M., Wójcik T. 2014. Możliwości rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych w południowej części województwa podkarpackiego w obrębie Karpat. W: I.M. Bubniak, A. Solecki (red.), Geo-Karpaty. Potencjał rozwoju turystyki poznawczej. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno, s. 163–171.

Wójcik T., Ziaja M. 2014. Bogactwo gatunkowe roślin naczyniowych nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W: J.R. Rak (red.), Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 195–211.

Ziaja M., Wójcik T. 2014. Walory przyrodnicze i kulturowe Sołonki (gmina Lubenia) atrakcją turystyczną regionu. W: J.R. Rak (red.), Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 123–145.

Ziaja M., Wójcik T. 2013. Zalew Rzeszowski jako potencjalny obszar Natura 2000 pod nazwą „Wisłok Środkowy z dopływami” (PLH 180030) – możliwości wykorzystania turystycznego. W: J.R. Rak (red.), Wybrane aspekty ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 293–305.

Wnuk Z., Ziaja M., Wójcik T. 2012. Walory przyrodnicze szansą rozwoju turystycznego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W: J.R. Rak (red.), Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 59–78.

 

Redakcja monografii:

Ziaja M., Wójcik T. (red.). 2016. Możliwości rozwoju turystyki w obszarach Natura 2000. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 198.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w latach 2018-2019 ze środków Funduszu Spójności UE – Program Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW. Udział: członek zespołu eksperckiego (prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych i nauczycieli).

Projekt POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis)” realizowany przez RDOŚ w Rzeszowie. Współfinansowany w 85% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, a w 15% z budżetu Państwa. Okres realizacji 2017–2022. Udział: wykonawca ekspertyzy botanicznej i fitosocjologicznej w ramach Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Las Hrabeński” PLH 180039.

Projekt międzynarodowy PLSK.03.01.00-SK-0083/16-00 „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość” realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 03.04.2017 – 28.09.2018. Udział: wykonawca (rozdział w monografii oraz fotodokumentacja).

Projekt MONIT-AIR „Zintegrowany System Monitorowania Danych Przestrzennych dla Poprawy Jakości Powietrza w Krakowie” realizowany przez ProGea Consulting dla Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w latach 2014-2016. Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Udział: członek zespołu kartującego zbiorowiska roślinne do mapy roślinności rzeczywistej Krakowa.

Projekt 309/2014/Wn09/OP-XN-02/D „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim” realizowany przez RDOŚ w Rzeszowie. Współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w 15% z budżetu Państwa. Okres realizacji 2014–2016. Udział: wykonawca ekspertyzy botanicznej i fitosocjologicznej w ramach Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Łąki w Komborni” PLH 180042.

 

WYKONANE EKSPERTYZY

Bobiec A., Ćwik A., Czarnota P., Makuch-Pietraś I., Michalczuk J., Michalczuk J., Olbrycht T., Ortyl B., Wójcik T., Ziaja M. 2019, Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody „Lisia Góra”, Uniwersytet Rzeszowski. NFOŚiGW, RDOŚ w Rzeszowie, GDOŚ w Warszawie. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Ropczycka na rzece Budzisz, na terenie: Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie”. 2013. Udział w charakterze: wykonawca części botanicznej.

Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków w ramach zadania pn.: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 895 na odcinku Hoczew – Polańczyk. 2017. Udział w charakterze: wykonawca części botanicznej.

 

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

- Szata roślinna wybranego obszaru chronionego (rezerwat, użytek ekologiczny, obszar Natura 2000)

- Wpływ warunków siedliskowych na występowanie i wybrane cechy populacji rzadkiej/chronionej rośliny (gatunek x)

- Synantropizacja szaty roślinnej wybranego rezerwatu przyrody i opracowanie skutecznych metod jej ochrony

- Roślinność wodna i szuwarowa (teren x) i jej znaczenie w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności

- Ocena stanu zachowania i perspektywy ochrony siedlisk wodno-błotnych (teren x)