dr inż. Iwona Makuch-Pietraś

Iwona Makuch-Pietraś.jpg [254.58 KB]

DANE KONTAKTOWE

tel. (17) 785 50 07

e-mail: makuchiw@ur.edu.pl

Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, D9, pokój 7

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9024-4348

Bibliografia Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/

 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie, w 2004 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera ochrony środowiska.
Temat pracy: Ocena wpływu przedsiewnej biostymulacji światłem lasera na wartość siewną i skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej (promotor: dr hab. Ewa Makarska, prof. nadzw. UP).

 

W roku 2008 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2009 roku uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – ochrona środowiska przyrodniczego.
Temat pracy: Zmiany wybranych właściwości chemicznych i fizykochemicznych w glebach kulturoziemnych pod wpływem czynników antropogenicznych (promotor: prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta).

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

- antropogeniczne zmiany środowiska glebowego w obszarach chronionych

- monitoring promieniotwórczości środowiska glebowego

- ocena zmian właściwości gleb w aspekcie silnej presji turystycznej

- stan pokrywy glebowej i jej wpływ na warunki panujące w siedliskach i na obszarach przyrodniczo cennych

- ocena stanu środowiska przyrodniczego z zastosowaniem wskaźników zanieczyszczenia i migracji metali ciężkich

 

WYKAZ PUBLIKACJI

Artykuły naukowe w czasopismach z bazy JCR:

Makuch-Pietraś I., Wójcikowska-Kapusta A. 2021. Differences in the content of Zn fractions in the profiles of soils from allotment and domestic gardens in south-eastern Poland. Land 10(9): 886.

Wolański P., Bobiec A., Ortyl B., Makuch-Pietraś I., Czarnota P., Ziobro J., Korol M., Havryliuk S., Paderewski J., Kirby K. 2021. The importance of livestock grazing of the woodland-grassland interface in the conservation of rich oakwood plant communities in temperate Europe. Biodiversity and Conservation 30: 741–760.

Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Ziaja M. 2020. Antropogeniczne zmiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego w rezerwacie leśnym Lisia Góra w Rzeszowie. Sylwan 164(3): 246–253.

 

Artykuły naukowe w pozostałych czasopismach:

Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ziaja M., Ćwik A. 2018. A quarry – a wound in the landscape or enrichment of its structure? 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 18: 11-18.

Wójcik T., Ziaja M., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Kotańska M. 2018. Szata roślinna rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(1): 21-43.

Makuch-Pietraś I., Pięta N., Pieniążek M. 2017: Impacts of recreation and tourism on chosen soil characteristics in a protected area. Soil Science Annual 68(2): 81–86.

Makuch I. 2014. Content of chosen heavy metals in garden and arable soils , Polish Journal of Soils Science: 89-99.

Makuch I. 2012: Formy ołowiu w profilach gleb różnie użytkowanych. Soil Science Annual 63(4): 41-45.

Makuch I. 2011: Formy ołowiu w wybranych profilach gleb ogrodowych i uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 564: 145-154.

 

Rozdziały w monografiach:

Żytka M., Makuch-Pietraś I. 2020. Ocena poziomu radioaktywności środowiska glebowego w aspekcie niskiej zabudowy na przykładzie osiedla Zalesie w Rzeszowie. Monografia naukowa pt. „Najnowsze doniesienia z zakresu ochrony środowiska i nauk pokrewnych”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin: 267–283.

Makuch-Pietraś I. 2018. Analiza chemiczna gleby i śniegu, jako potencjalne źródło informacji o wpływie antropopresji na stan środowiska glebowego. Monografia naukowa pt. „Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin: 130–140.

Makuch-Pietraś I., Pietraś R. 2018. Wykorzystanie skarp o różnej genezie przez żołny Merops apiaster oraz brzegówki Riparia riparia na obszarze Pogórza Dynowskiego. Materiały z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego”, Dynów: 139–146.

Makuch-Pietraś I., Pietraś R. 2017. Ocena zmian wybranych właściwości gruntu na terenie pól namiotowych z Pogórza Dynowskiego pod wpływem użytkowania turystycznego. Materiały z XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” pt. „Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki”, Dynów: 253–262.

Makuch-Pietraś I., Potocka J., Ostrowska M. 2017. Ocena zawartości wybranych pierwiastków radioaktywnych w glebach różnie użytkowanych. Monografia naukowa pt. „Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin: 42–52.

Makuch I., Ćwik A., Michalczuk J., Ortyl B. 2015. Obszary przyrodniczo cenne Rzeszowa w dydaktyce wybranych przedmiotów ochrony środowiska. W: Kukuła K., Reszel R. (red.), Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 179-196.

 

WYKONANE EKSPERTYZY

Bobiec A., Ćwik A., Czarnota P., Makuch-Pietraś I., Michalczuk J., Michalczuk J., Olbrycht T., Ortyl B., Wójcik T., Ziaja M. 2019. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody „Lisia Góra”, Uniwersytet Rzeszowski. NFOŚiGW, RDOŚ w Rzeszowie, GDOŚ w Warszawie. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

 

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

- Wpływ turystyki pieszej na stan środowiska glebowego obszarów cennych przyrodniczo

- Zawartość pierwiastków radioaktywnych w wybranych obszarach przyrodniczo cennych Podkarpacia

- Zawartość pierwiastków radioaktywnych w glebach użytkowanych rolniczo

- Ocena zmian właściwości gleb pod wpływem czynnika antropogenicznego w wybranych obszarach przyrodniczo cennych Podkarpacia