dr inż. Jerzy Michalczuk

DANE KONTAKTOWE

tel. (17) 785 50 04

e-mail: jmichalczuk@ur.edu.pl

 1. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, D9, pokój 4

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9311-7731

Bibliografia Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/

 

WYKSZTAŁCENIE

1994-1999 – studia magisterskie, Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Akademia Rolnicza w Lublinie, tytuł zawodowy magistra rolnictwa w zakresie ochrona środowiska rolniczego.

2010 – doktorat w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk w Krakowie.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

- ochrona ptaków krajobrazu rolniczego

- ekologia dziuplaków

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 

 1. Michalczuk J. The importance of non-forest tree stand features for protection of the Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus in agricultural landscape: a case study from South-Eastern Poland. Agroforest Syst. 94: 1825-1835. https://doi.org/10.1007/s10457-020-00531-4.
 2. Michalczuk J., Michalczuk M. 2020. Nesting Requirements of the Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus (Hemprich and Ehrenberg, 1833) (Aves: Picidae) in the Rural Landscape of SE Poland. Acta Zool. Bulg. 72 (2): 255-262. http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/002328.
 3. Michalczuk J., Michalczuk M. 2020. Nest-site selection of the syrian woodpecker (Dendrocopos Syriacus) in the agricultural landscape of se Poland. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66(2): 189–202. DOI: 10.17109/AZH.66.2.189.2020.
 4. Shafaeipour A., Fathinia B., Michalczuk J. 2020. Nest characteristics of the Eastern Rock Nuthatch (Sitta tephronota) in Southwestern Iran. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 66(1), 85–98. DOI: 10.17109/AZH.66.1.85.2020.
 5. Michalczuk J., Michalczuk M. 2017. Diet variability of Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus nestlings in the rural landscape of SE Poland. North-West. J. Zool. 13: 278-284.
 6. Michalczuk J., Michalczuk M. 2016. Coexistence of Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus and Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major in nonforest tree stands of the agricultural landscape in SE Poland. J. Zool. 40: 743-748.
 7. Michalczuk J., Michalczuk M. 2016. Differences in reproductive investment between male and female Syrian Woodpeckers Dendrocopos syriacus (Hemprich and Ehrenberg, 1833) in a newly-colonised area. Acta Zool. Bulg. 68: 77-84.
 8. Michalczuk J., Michalczuk M. 2016. Habitat preferences of Picidae woodpeckers in the agricultural landscape of SE Poland: Is the Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus colonizing a vacant ecological niche? North-West. J. Zool. 12: 14-21. IF: 0,733; pkt. 15.
 9. Michalczuk J., Michalczuk M. 2016. Nesting preferences of Syrian Woodpeckers Dendrocopos syriacus in the agricultural landscape of SE Poland. Acta Ornith. 51: 71-81.
 10. Michalczuk J., Michalczuk M. 2016. The reproductive biology of the Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus in a newly colonized area of south-eastern Poland. J. Ornithol. 157: 179-187.

 

 

WYBRANE EKSPERTYZY

 1. Bobiec A., Ćwik A., Makuch-Pietraś I., Ortyl B., Wójcik T., Michalczuk J., Michalczuk M., Czarnota P., Olbrycht T., Ziaja M. 2019. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody „Lisia Góra”. Uniwersytet Rzeszowski. Zamówienie RDOŚ Rzeszów, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”. Rzeszów 14.11.2019. ss. 36.
 2. Michalczuk J. Nadzór przyrodniczy inwestycji: Termomodernizacja budynków kompleksu szkolnego, obejmującego przed-szkole, budynek dydaktyczno-żywieniowy, szkołę podstawową i salę gimnastyczną wraz z łącznikami, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 437 obrębu Łaszczów, przy ul. Chopina 11 w Łaszczowie. Zamawiający: Gmina Łaszczów, ul. Szopena 14, 22-650 Łaszczów (Telatyn, 2018).
 3. Michalczuk J. Opinia przyrodnicza dla zadania: Termomodernizacja obiektów szkolnych na działce nr 437 ul. Chopina 11. Zamawiający: Gmina Łaszczów, ul. Szopena 14, 22-650 Łaszczów (Telatyn, 2017).
 4. Michalczuk J. Ekspertyza faunistyczna występowania awifauny i nietoperzy dla zadania „Stworzenie ścieżek edukacyjno - przyrodniczych i budowa punktu widokowego na obszarze Natura 2000 w gminie Mircze. Zamawiający: Gmina Mircze (Telatyn, 2015).
 5. Michalczuk J., Kuberski Ł. Raport z wykonania inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB080001 Pogórze Przemyskie. (Rzeszów, 2013). ss. 118.
 6. Michalczuk J., Kuberski Ł. Raport z wykonania inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB080003 Góry Słonne. Wykonawca: Konsorcjum: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i Klub Przyrodników na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. (Rzeszów, 2014). ss. 114.
 7. Michalczuk J. Opinia przyrodnicza dla zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mircze. Zamawiający: Gmina Mircze (Telatyn, 2011).
 8. Michalczuk J. Opinia ornitologiczna dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek od km 1+700 do km 9+900 na terenie miasta Tomaszów Lubelski. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. (Telatyn, 2011).
 9. Michalczuk J. Opinia ornitologiczna dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski – Ulhówek od km 1+700 do km 9+900 na terenie Gminy Jarczów. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. (Telatyn, 2011).
 10. Michalczuk J. Raport z wykonania inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB060017 Zlewnia Górnej Huczwy. Wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (Lublin, 2011). ss. 19.

 

 

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Znaczenie zadrzewień dla ochrony ptaków na terenie wybranego miasta woj. podkarpackiego.
 2. Znaczenie upraw rolnych i zadrzewień dla ochrony ptaków w krajobrazie rolniczym wybranego rejonu województwa podkarpackiego.
 3. Znaczenie wypasu dla ochrony awifauny w krajobrazie rolniczym.
 4. Znaczenie śródpolnych zbiorników wodnych dla ochrony ptaków w krajobrazie rolniczym.
 5. Wpływ struktury upraw na występowanie chomika europejskiego Cricetus cricetus w wytypowanym rejonie rolniczym.
 6. Wpływ cech drzewostanu na występowanie dziuplaków wybranego kompleksu leśnego.
 7. Wpływ ekranów akustycznych na śmiertelność ptaków w Rzeszowie.
 8. Wpływ zabudowy wiejskiej i hodowli zwierząt gospodarskich na występowanie dymówki Hirundo rustica i oknówki Delichon urbicum w wybranych miejscowościach woj. podkarpackiego.
 9. Wpływ parametrów morfometrycznych zbiorników wodnych na występowanie wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych.
 10. Wpływ przekształcenia wybranej doliny rzecznej na występowanie derkacza Crex crex.
 11. Wpływ struktury koryt potoków górskich na występowanie pliszki górskiej Motacilla cinerea i pluszcza Cinclus cinclus w wybranym rejonie Karpat.