dr Agata Ćwik

Agata Ćwik.jpg [271.20 KB]

DANE KONTAKTOWE

tel. (17) 785 50 06

e-mail: acwik@ur.edu.pl

Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, D9, pokój 6

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6197-9959

Bibliografia Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/

Researchgate: https://www.researchgate.net/search/publication?q=Agata%20%C4%86wik

 

Pochodzę z Sądecczyzny. Jestem absolwentką geografii (specjalność geografia fizyczna kompleksowa) w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (magisterium – 2000, doktorat – 2005), studiów podyplomowych w zakresie Europeistyki w Instytucie Studiów Regionalnych UJ oraz Studium Pedagogicznego UJ. Od 2005 roku pracuję w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Moja działalność badawcza i dydaktyczna koncentruje się na przyrodniczych uwarunkowaniach planowania przestrzennego, zwłaszcza w Karpatach oraz funkcjonowaniu systemu przyrodniczego Rzeszowa. Jestem także zaangażowana we wdrażanie Konwencji Karpackiej poprzez realizację różnorodnych projektów aplikacyjnych. Uczestniczę w działalności Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie oraz Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Rzeszowie.

W latach 2008-2012 byłam członkinią Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy ministerialnej Radzie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespołu Problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W 2021 roku zostałam powołana przez Prezydenta Rzeszowa do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2017 roku zostałam wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Ćwik A., Wójcik T., Ziaja M., Wójcik M., Kluska K., Kasprzyk I. 2021, Ecosystem Services and Disservices of Vegetation in Recreational Urban Blue-Green Spaces—Some Recommendations for Greenery Shaping. Forests 12(8): 1077.

Bobiec A., Ćwik A., Gajdek A., Wójcik T., Ziaja M. 2021, Between Pocket Forest Wilderness and Restored Rural Arcadia: Optimizing the Use of a Feral Woodland Enclave in Urban Environment, Forests 12(9): 1173.

Ćwik A., Hrehorowicz-Gaber H. 2021, Causes and effects of spatial chaos in the Polish Carpathians – a difficult way to sustainable development. European Countryside 13(1): 153-174.

Kasprzyk I., Grinn-Gofroń A., Ćwik A. Kluska K., Cariñanos P., Wójcik T. 2021, Allergenic fungal spores in the air of urban parks, Aerobiologia 37: 39–51.

Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Ziaja M. 2020, Antropogeniczne zmiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego w rezerwacie leśnym Lisia Góra w Rzeszowie. Sylwan 164 (3): 246-253.

Kasprzyk I., Wójcik T., Cariñanos P., Borycka K., Ćwik A. 2019, Evaluation of allergenicity of various types of urban parks in a warm temperate climate zone, Aerobiologia 35 (1): 57–71.

Kasprzyk I., Ćwik A., Kluska K., Wójcik T., Cariñanos P. 2019, Allergenic pollen concentrations in the air of urban parks in relation to their vegetation. Urban Forestry & Urban Greening 46: 126486.

Ćwik A., Kasprzyk I., Wójcik T., Borycka K., Cariñanos P. 2018, Attractiveness of urban parks for visitors versus their potential allergenic hazard: a case study in Rzeszów, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 35: 221-229.

Ortyl B., Ćwik A., Kasprzyk I. 2018, What happens in a Carpathian catchment after the sudden abandonment of cultivation? Catena 166: 158-170.

Wójcik T., Ziaja M., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Kotańska M. 2018, Szata roślinna rezerwatu „Lisia Góra” w Rzeszowie, Fragm. Florist. Geobot. Polon. 25(1): 21-43.

Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ziaja M., Ćwik A. 2018, A quarry – a wound in the landscape or enrichment of its structure? 18-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference proceedings, vol. 18, Ecology, Economics and Legislation, Issue 5.2. Ecology and Environmental Protection. s. 11-18.

Bobiec A., Czarnota P., Ćwik A. (red.) 2017, Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation. Rzeszów – Bükk National Park, 20–25 September 2017. Book of abstracts. University of Rzeszów, AMELIA Aneta Siewiorek, Rzeszów-Boguchwała, ss. 77.

Ćwik A., Ortyl B. 2016, Rozproszona zabudowa w górach – utracone krajobrazy?, [w:] A. Gajdek, P. Kołodziejczyk, A. Sołtysik, M. Pisarek, A. Wójcik red. Krajobraz Polski. Cudze Chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu. Topiarus 1/2016. Studia Krajobrazowe. Wydanie Monograficzne, Tom 1, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Zakład Architektury Krajobrazu, Rzeszów, s. 166-176.

Ćwik A., Wójcik T., Wojton A. 2016, Rola interdyscyplinarnych badań terenowych w poznaniu obszaru przyrodniczo cennego na przykładzie progu Karpat w Rzeszowie,  Problemy Ekologii Krajobrazu 41: 227-236.

Wójcik T., Rogus A., Ćwik A. 2016, Zbiorowiska roślinne lasu „Św. Roch” w Rzeszowie (Pogórze Dynowskie). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(1): 101-120.

Makuch I., Ćwik A., Michalczuk J., Ortyl B. 2015, Obszary przyrodniczo cenne Rzeszowa w dydaktyce wybranych przedmiotów ochrony środowiska, [w:] K. Kukuła, R. Reszel red., Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 179-196.

Ćwik A., Ortyl B., 2015, Ocena potencjału turystyczno-rekreacyjnego środowiska zachodniej części pogranicza rusińsko-polskiego w świetle idei zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Zawilińska, K. Szpara, A. Wilkońska (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Centrum UNEP/GRID Warszawa, Rzeszów – Warszawa, s. 137-154.

Mróz W., Ćwik A. 2015, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonej turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Środkowobeskidzkim, [w:] B. Zawilińska, K. Szpara, A. Wilkońska (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach. Centrum UNEP/GRID Warszawa, Rzeszów – Warszawa, s. 33-51.

Gajdek A., Bobiec A., Ćwik A., Olbrycht T., Pociask M., Sołtysik A. red. 2015, Kalwaria Pacławska. Człowiek i krajobraz. Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 164

Ćwik A. 2014, Rzeka – atut czy przeszkoda w rozwoju zrównoważonym miasta? Przykład Rzeszowa [w:] R. Janikowski red.: Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju. Biuletyn KPZK PAN 254: 113-128.

Ćwik A. 2014, Zastosowanie metody „Trzech pytań” w planowaniu rozwoju zrównoważonego korytarza Wisłoka w Rzeszowie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, tom. XXXI, z. 61 (nr 3/I/2014): 53-61.

Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A. 2014, Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, [w:] R. Chybiorz, J. Nita, Wyrobiska i geostanowiska w krajobrazie. Problem adaptacji i udostępnienia, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 26/2014: 155-173.

Ćwik A. 2013, Rozwój zrównoważony a konflikty w potencjalnym zagospodarowaniu górskiego terenu podmiejskiego. [w:] Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus red., Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony. Studia KPZK PAN, t. CLII, SGGW, Warszawa: 198-206. Tom wyróżniony Nagrodą Zespołową Rektora SGH

Ćwik A., Mołoń M., Peszek Ł. 2012, Nowe obserwacje modliszki zwyczajnej Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) w Karpatach i na Podkarpaciu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 148-151.

Ćwik A. 2011, Ocena potencjału osadniczego dla potrzeb planowania przestrzennego w krajobrazie beskidzkim. [w:] A. Cieszewska, R. Giedych, P. Wałdykowski red. Metody analiz środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej. Problemy Ekologii Krajobrazu 31: 43-50.

Ćwik A., Ćwik Ł., 2011, Antropopresja w rezerwacie „Lisia Góra” w Rzeszowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (5): 441–448.

Ćwik A. 2009, Funkcje ochronne środowiska na przykładzie zachodniej części Beskidu Niskiego – perspektywa planistyczna. Roczniki Bieszczadzkie 17: 389-398.

Ćwik A. 2009, Czy biolodzy potrzebują geografii? Perspektywa akademicka, [w:] J. Balon, M. Jodłowski (red.) Ekologia krajobrazu – problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu 23: 77-83.

Ćwik A. 2009, Rola doliny Wisłoka w Rzeszowie w opinii mieszkańców miasta, [w:] Kształtowanie i ochrona krajobrazu dolin rzecznych. Architektura Krajobrazu 3/2009 (24): 65-70.

Ćwik A. red. 2009, Materiały XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Iwonicz 23-26 października 2008, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss. 77.

Ćwik A. 2007, Znaczenie opinii mieszkańców i opracowań specjalistów w planowaniu rozwoju gminy, [w:] M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XIX, Gdańsk-Warszawa: 137-147.

Ćwik A. 2006, Wartości przyrodnicze zachodniej części Beskidu Niskiego dla rolnictwa na przykładzie gminy Kamionka Wielka, [ w:] Wołoszyn (red.) Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu 18: 149-158.

 

OPRACOWANIA EKSPERCKIE:

Ćwik A. red. 2020, Jak lepiej gospodarować karpacką przestrzenią? Przewodnik dla gmin. Wyd. Stowarzyszenie Ekopsychologia. ss.12 (materiał w wersji elektronicznej). Dokument został opracowany na podstawie spotkań i dyskusji prowadzonych w Grupie Roboczej ds. Planowania Przestrzennego. Grupa ta została powołana przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu pt. „Planowanie Przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” i miała na celu opracowanie ekspertyz służących wdrażaniu Ramowej Konwencji o Ochronie i równoważonym Rozwoju Karpat (tzw. Konwencji Karpackiej) w zakresie planowania przestrzennego. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bobiec A., Ćwik A., Czarnota P., Makuch-Pietraś I., Michalczuk J., Michalczuk J., Olbrycht T., Ortyl B., Wójcik T., Ziaja M. 2019, Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody „Lisia Góra”, Uniwersytet Rzeszowski. NFOŚiGW, RDOŚ w Rzeszowie, GDOŚ w Warszawie. Zamówienie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Ćwik A., Puchyr M. 2019, Opinia na temat dokumentów planistycznych w Gminie Sanok.

Ćwik A., Puchyr M. 2019, Opinia na temat dokumentów planistycznych w Gminie Jaśliska.

Opinie zostały sporządzone w ramach projektu „Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach” na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0084/16-00 z dnia 17.05.2017.

Pociask M., Ćwik A., Aleksandrowicz-Kostępska K., Górnicki J., red. 2017, Mapa turystyczna polsko-słowackiego pogranicza. Granica między Karpatami Wschodnimi a Karpatami Zachodnimi. Skala 1:100 000. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej. Publikacja sfinansowana ze środków programu INTERREG Polska-Słowacja w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  pt. „W sercu Karpat – granica, która łączy”. 2017 r.

Nitka, A. Baksik, A. Ćwik, H. Hrehorowicz-Gaber, B. Jabłońska, M. Kozieł, Z. Niewiadomski, M. Ochwat-Marcinkiewicz, M. Rusztecka, J. Środulska-Wielgus, M. Sobala 2016, Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach, [w:] K. Szpara red. Wspólnie dla zrównoważonego rozwoju Karpat. Poradnik o Konwencji Karpackiej, 2016, Stowarzyszenie Ekopsychologia, Zakliczyn, s. 84-91. Dokument zrealizowany w ramach projektu KARPATY ŁĄCZĄ – mechanizmu konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej, SWISS Contribution, 2014-2016, Organizacja wiodąca: Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa.