Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

logo zaklad ochrony przyrody.jpg [21.67 KB]

Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

Uniwersytet Rzeszowski
ul. A. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
tel. +48 (17) 785 50 21; email: zopek@ur.edu.pl

zakład grupowe.JPG [2.31 MB]

 

Andrzej Bobiec_350pix.jpg [147.20 KB]
Kierownik Zakładu
dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR

tel. 17 785 50 25
e-mail: abobiec@ur.edu.pl
pok. 025, budynek D9
ul. A. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Badania obejmują: struktura i dynamika zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej; dendrochronologia i ekologia historyczna zadrzewionych krajobrazów; historia i ekologia wiejskich krajobrazów kulturowych; ochrona i wykorzystanie przyrody.

 Agata Ćwik 2.jpg [281.21 KB]
dr Agata Ćwik
tel. 17 785 50 06
e-mail: acwik@ur.edu.pl
pok. 006, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Prowadzone badania dotyczą przyrodniczych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w Karpatach. Kolejny problem badawczy to funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta.

 Iwona Makuch-Pietraś.jpg [254.58 KB]
dr inż. Iwona Makuch-Pietraś

tel. 17 785 50 07
e-mail: [email protected]
pok. 007, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza:
- monitoring promieniotwórczości środowiska glebowego,
- ocena zmian właściwości gruntu w aspekcie silnej presji turystycznej,
- stan pokrywy glebowej i jej wpływ na warunki panujące w siedliskach i na obszarach przyrodniczo cennych.

 Jerzy Michalczuk_350.jpg [177.93 KB]
dr inż. Jerzy Michalczuk

tel. 17 785 50 04
e-mail: jmichalczuk@ur.edu.pl 
pok. 004, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Specjalność: ornitologia, ochrona przyrody
Badania obejmują opracowanie zaleceń służących ochronie siedlisk istotnych dla awifauny w krajobrazie rolniczym i zurbanizowanym. Prace koncentrują się głównie na rozpoznaniu wymagań ekologicznych zagrożonych gatunków występujących w mozaice polno-leśnej.

 Bernadetta Ortyl.jpg [81.25 KB]
dr Bernadetta Ortyl
tel. 17 785 50 20
e-mail: bortyl@ur.edu.pl
pok. 020, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Specjalista GIS. W pracy naukowej wykorzystuje systemy informacji geograficznej do badań szeroko pojętej ochrony środowiska, ekologii i kształtowania krajobrazu rolniczego.

 Tomasz Wójcik_350.jpg [222.39 KB]
dr Tomasz Wójcik
tel. 17 785 50 26
e-mail: twojcik@ur.edu.pl
pok. 026, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Specjalność: fitogeografia, fitosocjologia, ekologia roślin.

Tematyka badawcza: flora i zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych Karpat Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem piętra pogórza, przemiany szaty roślinnej wywołane działalnością człowieka, wpływ warunków siedliskowych na występowanie i wybrane cechy populacyjne rzadkich i chronionych gatunków roślin.

 Monika Michalczuk_350.jpg [163.31 KB]
mgr inż. Monika Michalczuk
tel. 17 785 50 21
e-mail: mmichalczuk@ur.edu.pl
pok. 021, budynek D9ul. Zelwerowicza 4,
35-601 Rzeszów

Praca administracyjna w Zakładzie Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu.
Realizacja badań dotyczących inwentaryzacji gatunków występujących w krajobrazie rolniczym.

 

Byli pracownicy Zakładu (Katedry Agrobiologii i Ochrony Środowiska):

prof. dr hab. Roman Reszel – kierownik Katedry (1997–2019)

mgr Hanna Reszel (1998–2014)

mgr Grzegorz Tłuczek (2000–2008)

mgr Agnieszka Gosztyła (2001–2008)

dr Joanna Niedźwiecka (2014–2018)

 

Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu (ZOPiEK) powstał w 2019 r. w następstwie zmian funkcjonowania uczelni będących konsekwencją niedawnej reformy  szkolnictwa wyższego w Polsce. Główny trzon osobowy zespołu zakładu stanowią pracownicy dawnej Katedry Agrobiologii i Ochrony Środowiska, utworzonej przez prof. dr hab. Romana Reszela – jej wieloletniego kierownika. Kontynuując działalność swojej poprzedniczki, ZOPiEK rozszerzył obszar badawczy o zagadnienia z zakresu ekologii i ekologii historycznej krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskich krajobrazów kulturowych. Poznawaniu i analizie krajobrazów służą nasze szczegółowe badania, dotyczące m.in. ekologii ptaków, florystyki i fitosocjologii, gleboznawstwa i siedliskoznawstwa, planowania przestrzennego, dendroekologii i ekologii ekosystemów leśnych, w tym Puszczy Białowieskiej.

ZOPiEK uczestniczy w krajowych i międzynarodowych interdyscyplinarnych projektach badawczych, współpracując, m.in., z kolegami z Węgierskiej Akademii Nauk, Oxford University, Sheffield Hallam University, University of Granada, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Narodowego Uniwersytetu Leśnego we Lwowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.

W prowadzone przez ZOPiEK prace badawcze włączani są studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, co stanowi dla nich okazję do wzbogacenia wiedzy i obszaru zainteresowań, a także poznawania warsztatu badacza-naukowca.

Swoje działania na rzecz ochrony krajobrazu i przyrody, zakład prowadzi we współpracy z miejscowymi regionalnymi partnerami publicznymi i biznesowymi, m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Zarządem Zieleni Miejskiej Urzędu M. Rzeszów, Regionalnym Towarzystwem Rolno-Przemysłowym “Dolina Strugu”. W 2019 r. Gmina Miasto Rzeszów podpisała z Uniwersytetem Rzeszowskim porozumienie dotyczące rezerwatu przyrody Lisia Góra, na mocy którego ZOPiEK objął rezerwat patronatem naukowym. Pierwszym efektem patronatu było opracowanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego.

 

Nature Conservation and Landscape Ecology

Our department (ZOPiEK) has evolved from the former Dept. of Agrobiology and Environmental Protection, continuing studies of geomorphology, soils, bird ecology, and conservation. We extended the scope of our research to landscape ecology and eco-history with a particular consideration of rural bio-cultural systems. Besides the above-mentioned, we are active in the fields of floristics and phytosociology, spatial planning, forest ecology and dendroecology, including long-term research of the Białowieża Forest’s plant communities.

Our department is involved both in home and international, interdisciplinary research projects, cooperating with colleagues from Hungarian Academy of Sciences, Oxford University, Sheffield Hallam University, University of Granada, Jan Kochanowski University in Kielce, National University of Forestry in Lviv, Jagiellonian University (Kraków), University of Life Sciences in Lublin, W. Szafer Instytute of Botany Polish Academy of Sciences.

We invite students – both from our university and from broader academia – to join our research endeavours. We believe this can be a unique opportunity to enrich knowledge, extend the area of scientific interest, and – last but not least – take a true hands-on experience in field and lab research, as the first steps in a scientific career.

We contribute to various initiatives for the protection of landscapes and nature conservation, cooperating with local and regional public and business partners, including the regional conservation authorities, greening department of the city council, regional society “Dolina Strugu”. In 2019 the City Council and University of Rzeszów signed an agreement, according to which our department has been entrusted with scientific stewardship over the city’s nature reserve “Lisia Góra”. The first result of this mission was the scientific report on the reserve’s oak old-growth.