Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii

 

Department of Soil Science, Environmental Chemistry and Hydrology

Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów, pok. 142, budynek D7, Sekretariat: tel. 17 785 48 3051, zgchsih.ir.cn@ur.edu.pl

 

Kierownik Zakładu - Head of the Department
prof. dr hab. inż. E
wa Antonina Czyż

prof. dr hab. inż. Ewa A. CZYŻ
https://orcid.org/0000-0003-3326-7804
tel. 17 785 48 30
e-mail: [email protected]
pok. 138, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

Czyż.jpg [27.05 KB]

Zainteresowania naukowe: Gospodarka wodna gleb i roślin, Meteorologia i klimatologia, Gleboznawstwo, fizyka i chemia gleb, Ochrona i kształtowanie środowiska, Agronomia.

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

Klimatologia i meteorologia,

Gospodarka wodna gleb i roślin uprawnych,

Hydrologia,

Hydrologia i gospodarowanie wodą,

Hydrologia i urządzenia wodno-melioracyjne

na kierunkach: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarki Odpadami, Architektura Krajobrazu, Agroleśnictwo.

 

Badania obejmują:

– ocenę kształtowania gospodarki wodnej gleb i roślin w aspekcie zmian meteorologicznych i klimatycznych
– właściwości fizykochemiczne (wodne, aeracyjne, mechaniczne) i biologiczne oraz jakość fizyczna gleb, w aspekcie kształtowania i ochrony środowiska wzrostu i rozwoju roślin
– stabilność struktur glebowych w wodzie w różnych warunkach środowiska i agrotechniki

– zapobieganie degradacji właściwości fizycznych gleb – metody przeciwdziałania degradacji fizycznej gleb
– zawartość i jakość substancji organicznej a właściwości fizyczne gleb (wodne; aeracyjne; mechaniczne; jakość fizyczna gleb
– wykorzystanie modeli charakteryzujących fizyczne właściwości gleb do przestrzennej analizy środowiskowych uwarunkowań produkcji rolniczej i ochrony środowiska rolniczego.

 

 

prof. dr hab.  Jadwiga STANEK-TARKOWSKA Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony    i Kształtowania Środowiska
https://orcid.org/0000-0003-1664-2625
tel. 17 785 48 29
e-mail: [email protected]
pok. 138, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

Tarkowska_fot_Ł. Peszek.jpg [26.64 KB]

Zainteresowania naukowe:

Metody wykorzystania mikroskopii skaningowej do badań środowiskowych,

Techniki spektroskopii w badaniu tkanek,

Wpływ popiołów na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb,

Wykorzystanie okrzemek jako biowskaźników stanu gleb

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów

Hydrologia
Hydrologia z hydrogeologią
Gospodarka wodna gleb i roślin uprawnych

Badania obejmują:

- właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb różnie użytkowanych oraz różnorodność zbiorowisk okrzemek rozwijających się na glebach.
- wpływ uprawy i nawożenia za zawartość RDC
- doskonalenie metod wykorzystania mikroskopii świetlnej i skaningowej do badań środowiskowych
- wykorzystanie metod spektroskopii w badaniu tkanek.

 

dr hab. inż. Edmund HAJDUK, prof. UR
https://orcid.org/0000-0002-1288-8807

tel. 17 785 48 33
e-mail: [email protected]
pok. 143, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

Prof Edmund Hajduk_fot. Ł. Peszek.jpg [256.74 KB]

Zainteresowania naukowe: gleboznawstwo, skład chemiczny gleb i roślin, chemia rolna, chemia środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska.

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Hydrochemia, Chemia rolna, OZE a ochrona środowiska, Uwarunkowania energetyki geotermalnej w Polsce, Geomorfologia i gleboznawstwo na kierunkach: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami.

Badania obejmują:

-     właściwości gleb i skład chemiczny roślin środowisk uprzemysłowionych i zurbanizowanych
-     wybrane właściwości gleb i roślin południowo-wschodniej Polski
-     produktywność i przydatność wybranych roślin do celów energetycznych oraz fitoremediacji środowiska glebowego lub wodnego
-     wpływ wapnowania, nawożenia mineralnego NPK i uprawy na właściwości gleb,  plon roślin i ich skład chemiczny
-     jakość wód powierzchniowych i studziennych Podkarpacia.

 

dr hab.  Teresa NOGA, prof. UR
tel. 17 785 48 00 (pracownia), 17 785 48 50
e-mail: [email protected]
pok. 208, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

IMG_5389-0001korekta2crop.jpg [149.34 KB]

Zainteresowania naukowe:
biologia roślin, algologia

Prowadzone wykłady i ćwiczenia
z przedmiotów:
Algologia, Ekologia, Flora Polski, Biologia roślin, Zastosowanie okrzemek w ocenie jakości wód, Glony w przyrodzie i gospodarce człowieka

na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura krajobrazu, Rolnictwo, Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Prowadzone badania:

-  taksonomia, ekologia okrzemek w różnych typach siedlisk
-  wykorzystanie okrzemek w badaniach monitoringowych.

 

 

dr hab. inż. Justyna KOC-JURCZYK, prof. UR
https://orcid.org/0000-0003-0596-4565
tel. 17 872 17 24
e-mail: [email protected]
pok. 3.08, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów

IMG_5389-0001korekta2crop.jpg [149.34 KB]

Zainteresowania naukowe:
technologia oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; toksyczność produktów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, biodegradowalnych i pochodzenia rolniczego oraz wybranych substancji o charakterze ksenobiotycznym, m.in. środków ochrony roślin; określanie ryzyka środowiskowego wybranych zanieczyszczeń środowiska, gospodarka odpadami i wodno-ściekowa

Prowadzone wykłady i ćwiczenia
z przedmiotów:
gospodarka odpadami, gospodarowanie wybranymi grupami odpad
ów, technologie oczyszczania ścieków

na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura krajobrazu, Rolnictwo, Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Badania obejmują:

- jakościową analizę ścieków i odcieków składowiskowych
- toksyczne działanie odcieków i produktów przemian odpadów komunalnych na mikroorganizmy osadu czynnego
- wpływ parametrów technologicznych w SBR na efektywność usuwania związków organicznych i azotu ze ścieków

- dobór i zastosowanie nośników biomasy w biotechnologii środowiska.

 

 

 

dr hab. inż. Łukasz JURCZYK, prof. UR
https://orcid.org/0000-0002-9491-6743
tel. 17 872 17 25
e-mail: [email protected]
pok. 3.10, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów

IMG_5389-0001korekta2crop.jpg [149.34 KB]

Zainteresowania naukowe:

biotechnologia środowiska; technologia oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych; toksyczność, w tym genotoksyczność ścieków, produktów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, biodegradowalnych i pochodzenia rolniczego oraz wybranych substancji o charakterze ksenobiotycznym, m.in. środków ochrony roślin; określanie ryzyka środowiskowego wybranych zanieczyszczeń środowiska, gospodarka komunalna na terenach wiejskich.

Prowadzone wykłady i ćwiczenia
z przedmiotów:
Podstawy Technologii Przemysłowych, Projektowanie w Gospodarce Odpadami,
Nowoczesność w działaniach OZEiGO

na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura krajobrazu, Rolnictwo, Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Badania obejmują:

- Ilościową analizę genów w próbkach środowiskowych (qPCR)
- Dynamika wybranych grup mikroorganizmów i genów funkcjonalnych w procesach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.
- Wpływ parametrów technologicznych na efektywność usuwania związków organicznych i azotu w SBR.
- Dobór i zastosowanie nośników biomasy w biotechnologii środowiska
- Toksykologia
- Analiza ekspresji genetycznej mikroorganizmów i organizmów wyższych

 

dr Agnieszka PODOLAK

tel. 17 872 1727
e-mail: [email protected]
pok. 3.07, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów

Zainteresowania naukowe:

- wpływ odpadów komunalnych i przemysłowych na środowisko

- toksykologia środowiska

Prowadzone wykłady i ćwiczenia
z przedmiotów:
Podstawy statystyki, Podstawy statystyki w rolnictwie, Podstawy statystyki w ochronie środowiska, Gospodarka odpadami, Ekofilozofia, Seminarium inżynierskie

na kierunkach:
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Logistyka w Sektorze Rolno-Spożywczym

 

Badania obejmują:

- ocenę wpływu niekorzystnego lub szkodliwego działania wybranych substancji chemicznych na środowisko.

 

 

dr inż. Stanisław WŁAŚNIEWSKI
https://orcid.org/0000-0001-8490-2834
tel. 17 785 48 24
e-mail: [email protected]
pok. 121, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

dr Właśniewski.png [146.59 KB]

Zainteresowania naukowe: fitoprzyswajalność makro- i mikropierwiastków oraz pierwiastków śladowych w agrocenozach, strefach przemysłowych, gleboznawstwo, chemia gleb, ochrona i kształtowanie środowiska, agronomia

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Chemia rolna, Gleboznawstwo, Geomorfologia i gleboznawstwo, Żyzność i produktywność gleb, Ochrona, rekultywacja i monitoring gleb, Rynek nawozów i usług agrochemicznych, Seminarium inżynierskie, OZE a ochrona środowiska, Podstawy geologii.

 

Badania obejmują:

-  określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK, Mg i wapnowania na skład chemiczny gleb i roślin w warunkach wieloletniego zmianowania roślin uprawnych
-  wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na akumulację pierwiastków śladowych w roślinach uprawnych
-  wartość nawozowa  popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego i możliwości ich wykorzystania  w rekultywacji gleb lekkich, zakwaszonych i wyjałowionych.

 

 
dr hab. Małgorzata SZOSTEK, prof. UR                              
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Kierownik kierunku Rolnictwo
https://orcid.org/0000-0003-0312-7640
tel. 17 785 4832
e-mail: mszostek@ur.edu.pl
pokój 220, budynek D-7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów
dr Szostek.png [805.95 KB]

Zainteresowania naukowe:

- Próchnica glebowa i jej właściwości,
- Wpływ odpadów organicznych na kształtowanie właściwości gleb,
- Właściwości biologiczne i biochemiczne gleb.

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: gleboznawstwo, gleboznawstwo i Żyzność gleb, ochrona, rekultywacja i monitoring gleb, fitoremediacja i bioremediacji.

 

Prowadzone badania:

– stosowanie odpadów organicznych w rolnictwie
– skażenia gleb pierwiastkami śladowymi
– wpływ popiołów ze spalania biomasy na właściwości gleb i roślin uprawnych
– wpływ sposobu użytkowania na właściwości materii organicznej gleb.

 

dr Karol SKROBACZ
https://orcid.org/0000-0003-2105-9119
tel. 17 7854835
e-mail: kskrobacz@ur.edu.pl
pok. 136 budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

K Skrobacz.jpg [277.24 KB]

Zainteresowania naukowe:

Ekologiczne i innowacyjne metody uprawy roślin, Rolnictwo zrównoważone i certyfikowane, Właściwości mikrobiologiczne gleb, Przetwarzanie i wykorzystanie osadów ściekowych, Reaktywne formy tlenu

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: bilanse agroenergetyczne, fundusze strukturalne dla obszarów wiejskich, doradztwo rolnicze, systemy gospodarowania w rolnictwie, postęp technologiczny w rolnictwie, rolnicza przestrzeń produkcyjna w logistyce

 

Badania obejmują:

- możliwości przetwarzania i wykorzystania osadu ściekowego/odpadów organicznych w rolnictwie
- alternatywne i ekologiczne metody produkcji roślinnej
- prowadzenie doświadczeń polowych i wazonowych
- wykorzystanie reaktywnych form tlenu w procesach przetwarzania odpadów i uprawie roli
- badanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na właściwości gleby

 

 

dr inż. Agata STADNICKA-FUTOMA

https://orcid.org/0000-0002-6418-0229
tel. 17 872 48 25
e-mail: [email protected]
pok. 131, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

Zainteresowania naukowe: taksonomia i rozmieszczenie gatunków krytycznych (głównie rodzajów Chenopodium, Taraxacum, Alchemilla) oraz gatunki inwazyjne w Polsce; mszaki (hobbystycznie)

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: dendrologia, flora lasu, botanika z dendrologią, biologia roślin, flora Polski

Badania obejmują: taksonomię, rozmieszczenie oraz warunki siedliskowe gatunków krytycznych i roślin obcego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych

 

 

 

Pracownicy techniczno-inżynieryjni

Wojtek GAJDEK, Sekretariat Zakładu: tel 17 785 48 30,  email: zgchsih.ir.cn@ur.edu.pl

 

Wojtek GAJDEK,

email: wgajdek@ur.edu.pl

pok.142, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

 

 

 

W_Gajdek_fot_Ł. Peszek.jpg [168.35 KB]

 

mgr inż. Bernadeta ALVAREZ

tel. 17 785 48 24
e-mail: alvarez@ur.edu.pl

pok.121, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

 

B_Alvarez_fot_Ł._Peszek.jpg [179.88 KB]

 

mgr inż. Marcin PIENIĄŻEK

tel. 17 785 48 32
e-mail: mpieniadz@op.pl

pok. 220, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

 

M_Pieniążek_fot_Ł._Peszek.jpg [185.79 KB]