Zajęcia dla studentów

Zajęcia dla studentów / Courses for students

Fot-zajęcia.png [2.20 MB]

 

koordynator przedmiotu: prof. dr hab. KRZYSZTOF KUKUŁA

Ochrona środowiska, studia I stopnia

 • Ekologiczne podstawy ochrony środowiska
 • Hydrobiologia i monitoring wód
 • Podstawy statystyki w ochronie środowiska

Specjalność: Ochrona zasobów przyrodniczych

 • Renaturyzacja i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego potoków karpackich
 • Projektowanie i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych

Specjalność: Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

 • Zachowanie dobrego stanu ekologicznego cieków wodnych w terenach rolniczych
 • Techniki renaturyzacji wód powierzchniowych
 • Fauna podkarpackich parków narodowych (przedmiot do wyboru)

 

Ochrona środowiska, studia II stopnia

 • Ekologiczne uwarunkowania ochrony przyrody
 • Energia odnawialna a środowisko przyrodnicze (przedmiot do wyboru)

Specjalność: Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym

 • Renaturyzacja i rekultywacja środowisk wodnych
 • Obce gatunki w faunie wód śródlądowych

Specjalność: Ochrona środowiska agrarnego

 • Ochrona ekosystemów wodnych w terenach rolniczych
 • Obce gatunki w faunie wód śródlądowych (przedmiot do wyboru)

koordynator przedmiotu: dr hab. ANETA BYLAK, prof. UR

Ochrona środowiska, studia I stopnia

 • Gatunki kluczowe w ochronie przyrody
 • Ilustracje prac naukowych (przedmiot do wyboru)
 • Podstawy ichtiobiologii (przedmiot do wyboru)

Specjalność: Ochrona zasobów przyrodniczych

 • Zintegrowane systemy oceny ekosystemów wodnych

Specjalność: Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

 • Prośrodowiskowe funkcje małych zbiorników wodnych

 

Ochrona środowiska, studia II stopnia

 • Ekologiczne uwarunkowania ochrony przyrody
 • Adaptacje zwierząt do środowiska (przedmiot do wyboru)
 • Opracowanie graficzne publikacji naukowych (przedmiot do wyboru)

Specjalność: Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym

 • Metody i narzędzia oceny stanu ekosystemów wodnych
 • Ochrona i restytucja fauny wodnej

Specjalność: Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody

 • Ochrona zasobów fauny wodnej
 • Zasady ochrony i zarządzania ekosystemami wodnymi

koordynator przedmiotu: dr hab. PAWEŁ CZARNOTA, prof. UR

Ochrona środowiska, studia I stopnia

 • Lichenologia i lichenoindykacja

 

ochrona_środowiska_2020.jpg [2.52 MB]