Nasi Absolwenci

Nasi Absolwenci (z ostatnich lat) / Our postgraduate Students (from recent years)

W Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska studenci  mają możliwość realizowania prac magisterskich,  inżynierskich i licencjackich. Naukowcy z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska zajmują się różnorodną tematyką badawczą, od zagadnień związanych z szeroko pojętą ekologią, hydrobiologią, ochroną ekosystemów wodnych i monitoringiem wód płynących, aż po monitoring jakości powietrza, zagadnienia dotyczące ekologii grzybów zlichenizowanych oraz ocenę dynamiki zbiorowisk leśnych. Dlatego też tematyka realizowanych u nas prac jest tak obszerna. Jesteśmy również otwarci na nowe zagadnienia - możliwa jest modyfikacja tematów prac, będąca dostosowaniem do zainteresowań naukowych studentów.

In the Department of Ecology and Environmental Protection students have the opportunity to pursue master's, engineer's and bachelor's theses. Scientists from the Department of Ecology and Environmental Protection deal with a variety of research topics, from issues related to broad ecology, hydrobiology, protection of water ecosystems and monitoring of flowing waters, to monitoring air quality, issues related to ecology of lined mushrooms and assessment of the dynamics of forest communities. That is why the subject matter of our work is so extensive. We are also open to new issues - it is possible to modify the topics of the works, being an adaptation to the students' academic interests.

 

Nasi Absolwenci.jpg [48.24 KB]

 

ZAKOŃCZONE PRACE DYPLOMOWE / POSTGRADUATE STUDENTS

 

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła / Supervisor: Professor Krzysztof Kukuła

BEDNARZ Klaudia. Naturalna regeneracja fauny bezkręgowej zasiedlającej dno potoku górskiego Rzeczyca (inż.)  Ochrona środowiska / BEDNARZ, Klaudia. Course: Eng. (Environmental Protection)

BEDNARZ Klaudia. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych - zagrożenia wynikające z ekspansji obcych gatunków ryb (mgr)  Ochrona środowiska /BEDNARZ, Klaudia. Course: M.Sc. (Environmental Protection)

CHOLEWA Krzysztof. Reakcje bezkręgowców wodnych na zamulanie dna potoku (mgr) Ochrona środowiska / CHOLEWA, Krzysztof. Course: MSc. (Environmental Protection)

CIEŚLA Barbara. Wpływ czynników ekologicznych na rozmieszczenie makrobezkręgowców w dwóch małych potokach (mgr) Biologia  / CIEŚLA,  Barbara. Course: MSc. (Biology)

DAMPC Jan. Ekologiczne aspekty funkcjonowania zespołów ryb w wodach płynących, na przykładzie rzek i potoków z dorzecza górnego i środkowego Sanu (lic) Biologia  / DAMPC, Jan. Course: BSc. (Biology)

DZIOK Łukasz. Wpływ czynników ekologicznych na rozmieszczenie ichtiofauny w dorzeczu potoku Wołosaty (mgr) Biologia  / DZIOK, Łukasz. Course: MSc. (Biology)

JADACH Anna. Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej w oparciu o strukturę makrozoobentosu (mgr)  Ochrona środowiska  / JADACH, Anna. Course: MSc. (Environmental Protection)

KAŁUZIŃSKI Mateusz. Ocena stopnia zagrożenia ekosystemu potoku w Bieszczadzkim Parku Narodowym (mgr) Ochrona środowiska / KAŁUZIŃSKI, Mateusz. Course: MSc. (Environmental Protection)

KARDASZ Dominik. Aktualny stan i zagrożenia ekologiczne zbiornika zaporowego w Solinie (lic)  Ochrona środowiska  / KARDASZ, Dominik. Course: BSc. (Environmental Protection)

KMIOTEK Ewelina. Wpływ działalności bobra europejskiego Castro fiber na retencję wód w zlewni małego wyżynnego potoku  (lic)  Ochrona środowiska / KMIOTEK, Ewelina. Course: BSc. (Environmental Protection)

KMIOTEK Ewelina. Prognozowanie zagrożeń biocenozy potoku górskiego w Magurskim Parku Narodowym - na przykładzie rzeki Kłopotnica (mgr)  Ochrona środowiska  / KMIOTEK, Ewelina. Course: MSc. (Environmental Protection)

KOSTEK Klaudia. Ocena stopnia naturalnej regeneracji dna potoku górskiego oparta o analizę makrozoobentosu (mgr)  Ochrona środowiska  / KOSTEK, Klaudia. Course: MSc. (Environmental Protection)

KOŚNIOWSKI Sebastian. Bezkręgowce wodne śródleśnego potoku nizinnego zabudowanego przez bobra europejskiego (mgr) Biologia  / KOŚNIOWSKI, Sebastian. Course: MSc. (Biology)

ŁUCZYSZYN Mateusz. Wpływ bobra europejskiego Castro fiber L. na zespoły makrozoobentosu w małym potoku górskim (mgr) Biologia  / ŁUCZYSZYN, Mateusz. Course: MSc. (Biology)

MAJEWSKA Karolina. Ekologiczne aspekty funkcjonowania zespołów bezkręgowców w wodach płynących, na przykładzie rzek i potoków górskich (lic) Biologia   / MAJEWSKA, Karolina. Course: BSc. (Biology)

MAJEWSKA Karolina. Ocena stopnia przekształcenia potoku podgórskiego na podstawie makrozoobentosu (mgr) Biologia  / MAJEWSKA, Karolina. Course: MSc. (Biology)

MAKARA Katarzyna. Charakterystyka ekologiczna zespołu makrobezkręgowców nizinnego potoku zasiedlonego przez bobry (mgr) / MAKARA, Katarzyna. Course: MSc. (Biology)

MARCICKI Rafał. Ocena stopnia zagrożenia ekosystemu dużego potoku górskiego w parku narodowym o wysokim natężeniu ruchu turystycznego (mgr)  Ochrona środowiska / MARCICKI, Rafał. Course: MSc. (Environmental Protection)

MICHENKO Ewelina. Makrobezkręgowce bentosowe zdegradowanego potoku leśnego na Pogórzu Dynowskim (mgr)  Ochrona środowiska / MICHENKO, Ewelina. Course: MSc. (Environmental Protection)

MIKOSZ Izabela. Betonowe progi w potoku górskim jako siedlisko dla bezkręgowców wodnych / MIKOSZ, Izabela. Course: Eng. (Environmental Protection)

MUCIEK Kamil. Ichtiofauna i makrozoobentos potoków nizinnych przekształconych przez człowieka (mgr) / MUCIEK, Kamil. Course: MSc. (Biology)

ORŁOWSKA Maria. Preferencje pokarmowe okonia Perca fluviatilis w potokach górskich  (mgr) Biologia / ORŁOWSKA, Maria. Course: MSc. (Biology)

PAŁYS Anna. Degradacja fauny dennej na skutek poboru kruszywa z koryta rzeki (mgr) Biologia  / PAŁYS, Anna. Course: MSc. (Biology)

PASZKOWSKI  Tomasz. Wpływ czynników ekologicznych na rozmieszczenie ichtiofauny w dorzeczu górnego Sanu (mgr) / PASZKOWSKI,  Tomasz. Course: MSc. (Biology)

PIETRYCHA Justyna. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na strukturę dna i makrozoobentos potoku górskiego / PIETRYCHA, Justyna. Course: Eng. (Environmental Protection)

RAK Wojciech. Ocena stanu ekologicznego Jeziora Tarnobrzeskiego na podstawie bezkręgowców wodnych (mgr) Ochrona środowiska  / RAK, Wojciech. Course: MSc. (Environmental Protection)

SAPAŁA Anna. Ocena reakcji zespołu bezkręgowców wodnych na okresowe wysychanie koryta potoku górskiego (inż.) Ochrona środowiska / SAPAŁA, Anna. Course: Eng. (Environmental Protection)

SAPAŁA Anna. Wpływ użytkowania nieutwardzonego brodu na makrozoobentos potoku górskiego (mgr) Ochrona środowiska/ SAPAŁA, Anna. Course: MSc. (Environmental Protection)

SIEWIERSKI Damian. Reakcje bezkręgowców wodnych dużej rzeki górskiej na ścieki komunalne doprowadzane przez mały dopływ (mgr) Ochrona środowiska / SIEWIERSKI, Damian. Course: MSc. (Environmental Protection)

SKOCZ Marlena. Zróżnicowanie makrozoobentosu małej rzeki górskiej na przykładzie Wisłoki (mgr) Biologia / SKOCZ, Marlena. Course: MSc. (Biology)

SURMACZ Diana. Obiekt hydrotechniczny w korycie potoku podgórskiego, jako siedlisko dla bezkręgowców wodnych (inż.)  Ochrona środowiska / SURMACZ, Diana. Course: Eng. (Environmental Protection)

SURMACZ Diana. Wpływ ścieków komunalnych na makrozoobentos potoku górskiego  (mgr)  Ochrona środowiska / SURMACZ, Diana. Course: MSc. (Environmental Protection)

SZARNIK Kinga. Stopień przekształcenia fauny bezkręgowej wynikający z oddziaływań człowieka (mgr)  Ochrona środowiska  / SZARNIK, Kinga. Course: MSc. (Environmental Protection)

ŚWIERK Kinga. Wpływ zmian wywołanych przez bobra europejskiego Castro fiber L. na bezkręgowce małego, górskiego potoku (mgr)  Ochrona środowiska  / ŚWIERK, Kinga. Course: MSc. (Environmental Protection)

UBERMAN Faustyna. Wpływ działalności bobra europejskiego Castro fiber na retencję wód w zlewni małego nizinnego potoku (lic)  Ochrona środowiska / UBERMAN, Faustyna. Course: BSc. (Environmental Protection)

WIEWIÓRA Łukasz. Reakcje bezkręgowców bentosowych na przebudowę dna potoku podgórskiego / WIEWIÓRA, Łukasz. Course: MSc. (Environmental Protection)

WOTA Anna. Wpływ bobra europejskiego Castro fiber L. na procesy renaturyzacji w potoku górskim (mgr)  Ochrona środowiska  / WOTA, Anna. Course: MSc. (Environmental Protection)

ZIOMEK Aneta. Makrobezkręgowce bentosowe zdegradowanego potoku leśnego z Pogórza Przemyskiego (mgr)  Ochrona środowiska / ZIOMEK, Aneta. Course: MSc. (Environmental Protection)

ZŁOTEK Patrycja. Betonowy substrat dna jako podłoże zastępcze dla reofilnej bentofauny / ZŁOTEK, Patrycja. Course: Eng. (Environmental Protection)


Promotor: dr hab. Aneta Bylak, prof. UR / Supervisor: Aneta Bylak, PhD, DSc

BARAN Agnieszka. Ocena jakości siedlisk dla bezkręgowców wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu hydrotechnicznego / BARAN, Agnieszka. Course:Eng. (Environmental Protection)

BARAN Anastazja. Ekologiczne uwarunkowania rozmieszczenia makrobezkręgowców bentosowych w rzece górskiej, w odniesieniu do dolnego odcinka Dunajca (lic) Biologia  / BARAN, Anastazja. Course: BSc. (Biology)

BARTMAN Anna. Ocena stanu ekologicznego potoku ze zlewnią objętą ekstensywną gospodarką leśną (mgr) Ochrona środowiska  /BARTMAN, Anna. MSc. (Environmental Protection)

BĄK Michał. Zagrożenia ichtiofauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego spowodowane ekspansja okonia Perca fluviatilis (mgr) Ochrona środowiska  / BĄK, Michał. Course: MSc. (Environmental Protection)

BERŁOWSKA Aleksandra. Wpływ charakteru zagospodarowania zlewni potoku podgórskiego na wodną faunę bezkręgową (inż.)  Ochrona środowiska / BERŁOWSKA, Aleksandra. Course: Eng. (Environmental Protection)

BERŁOWSKA Aleksandra. Ocena wpływu prac regulacyjnych ingerujących w dno na makrozoobentos rzeki podgórskiej (mgr)  Ochrona środowiska / BERŁOWSKA, Aleksandra. Course: MSc. (Environmental Protection)

BIELAŃSKA Paulina. Niska zabudowa poprzeczna jako czynnik wpływający na faune wód płynących - ocena wpływu konstrukcji hydrotechnicznych w potoku Ostra (lic)  Ochrona środowiska / BIELAŃSKA, Paulina. Course: BSc. (Environmental Protection)

BIELAŃSKA Paulina. Ocena wpływu prac renaturyzacyjnych koryta potoku górskiego w oparciu o parametry hydromorfologiczne i makrozoobentos (mgr)  Ochrona środowiska / BIELAŃSKA, Paulina. Course: MSc. (Environmental Protection)

BOBRECKA Anna. Wpływ melioracji na ekosystemy wodne i od wody zależne na przykladzie zlewni potoku Równianka  (lic)  Ochrona środowiska / BOBRECKA, Anna. Course: BSc. (Environmental Protection)

BOBRECKA Anna. Ocena wpływu gospodarki leśnej na makrozoobentos potoku górskiego (mgr)  Ochrona środowiska / BOBRECKA, Anna. Course: MSc. (Environmental Protection)

CARYK Patrycja. Reakcje bezkręgowców wodnych na zanik części siedlisk w korycie potoku górskiego / CARYK, Patrycja. Course:Eng. (Environmental Protection)

CHOROSTYŃSKI Artur. Wpływ zagospodarowania zlewni na jak Ochrona środowiskać wody potoku górskiego (mgr)  Ochrona środowiska / CHOROSTYŃSKI, Artur. Course: MSc. (Environmental Protection)

CZERW Monika. Ocena siedlisk bezkręgowców bentosowych na przebudowanym odcinku potoku podgórskiego (inż.)  Ochrona środowiska / CZERW, Monika. Course: Eng. (Environmental Protection)

CZERW Monika. Pobór żwiru z koryta rzeki podgórskiej jako czynnik degradujący siedliska fauny bezkręgowej (mgr)  Ochrona środowiska / CZERW, Monika. Course: Msc. (Environmental Protection)

DANIEL Sabina. Wpływ akumulacji materiału drobnoziarnistego w korycie potoku podgórskiego na makrozoobentos (inż.) Ochrona środowiska / DANIEL, Sabina. Course: Eng. (Environmental Protection)

DANIEL Sabina. Wpływ czynników antropogenicznych na makrozoobenos rzeki podgórskiej (mgr)  Ochrona środowiska / DANIEL, Sabina. Course: MSc. (Environmental Protection)

DEMCZYK Agata. Zagrożenia ekosystemu małej rzeki górskiej - propozycje działań ochronnych (mgr)  Ochrona środowiska / DEMCZYK, Agata. Course: MSc. (Environmental Protection)

DOMARADZKA Agnieszka. Ekologiczne uwarunkowania zróżnicowania fauny bezkręgowej zasiedlającej dno potoku górskiego / DOMARADZKA, Agnieszka. Course: BSc. (Environmental Protection)

DUDEK Joanna. Wpływ stanu podłoża potoku górskiego na bezkręgowce bentosowe (mgr) Biologia / DUDEK Joanna. Course: MSc. (Biology)

DZIADOWIEC Angelika. Ekologiczne uwarunkowania rozmieszczenia makrozoobentosu w małej górskiej rzece (mgr) Biologia / DZIADOWIEC, Angelika. Course: MSc. (Biology)

FRYC Paulina. Zagrożenia równowagi ekosystemów wodnych na przykładzie inwazyjnej populacji okonia Perca fluviatilis L.(mgr)  Ochrona środowiska / FRYC, Paulina. Course: MSc. (Environmental Protection)

HAŁOŃ Elżbieta. Wpływ ekstensywnej gospodarki leśnej na stan ekologiczny potoku górskiego (mgr)  Ochrona środowiska / HAŁOŃ, Elżbieta. Course: MSc. (Environmental Protection)

HALAT Katarzyna.Reakcja bezkręgowców wodnych na modyfikację substratu dna w potoku górskim (mgr) /HALAT, Katarzyna. Course: MSc. (Environmental Protection)

HOŁUBOWSKA Ewa. Ocena struktury makrofauny bezkręgowej w potoku ze zlewnią podlegającą naturalnym procesom renaturyzacji (mgr)  Ochrona środowiska / HOŁUBOWSKA, Ewa. Course: MSc. (Environmental Protection)

JAKÓBCZAK Daniel. Oparta o makrozoobentos ocena stanu ekologicznego małego potoku podgórskiego (mgr)  Ochrona środowiska / JAKÓBCZAK, Daniel. Course: MSc. (Environmental Protection)

JANDA Klaudia. Przekształcenia makrozoobentosu i ichtiofauny spowodowane modyfikacją brzegów i dna koryt cieków wodnych na przykładzie rzeki Sawa (lic)  Ochrona środowiska / JANDA, Klaudia. Course: BSc. (Environmental Protection)

JANDA Klaudia. Stan ekologiczny rzeki górskiej na odcinku ulegającym naturalnej renaturyzacji (mgr)  Ochrona środowiska / JANDA, Klaudia. Course: MSc. (Environmental Protection)

KARDASZ Łukasz. Wpływ gospodarki leśnej na stan ekologiczny małego potoku na Pogórzu Przemyskim (mgr)  Ochrona środowiska / KARDASZ, Łukasz. Course: MSc. (Environmental Protection)

KASZOWSKA Ewelina. Reakcje zespołu bezkręgowców wodnych potoku górskiego na dopływ zanieczyszczeń / KASZOWSKA, Ewelina. Course:Eng. (Environmental Protection)

KRZYSZTOŃ Patrycja. Wpływ pstragowego gospodarstwa rybackiego na faune bezkręgową potoku górskiego (lic)  Ochrona środowiska / KRZYSZTOŃ, Patrycja. Course: BSc. (Environmental Protection)

KURAS Aleksandra. Ocena stanu ekologicznego potoku Wołosatka: zastosowanie metody RHS oraz wybranych indeksów biotycznych (mgr)  Ochrona środowiska / KURAS, Aleksandra. Course: MSc. (Environmental Protection)

KURYŁO Wojciech. Ocena stanu ekologicznego małego potoku nizinnego zabudowanego przez bobry (mgr)  Ochrona środowiska / KURYŁO, Wojciech. Course: MSc. (Environmental Protection)

LUKA Monika. Odtwarzanie się fauny bezkręgowej podgórskiego potoku narażonego na wysychanie (lic)  Ochrona środowiska / LUKA, Monika. Course: BSc. (Environmental Protection)

MACHLARZ Wojciech. Wpływ ekstensywnego użytkowania łąk na stan ekologiczny potoku górskiego (inż.)  Ochrona środowiska / MACHLARZ, Wojciech. Course: Eng. (Environmental Protection)

MACHLARZ Wojciech. Wpływ okonia Perca fluviatalis L. na faunę wodną rzek górskich obszarów chronionych (mgr) / MACHLARZ, Wojciech. Course:MSc. (Environmental Protection)

MAJERSKI Mateusz. Ocena stanu ekologicznego potoku górskiego w oparciu o makrozoobentos (lic)  Ochrona środowiska / MAJERSKI, Mateusz. Course: BSc. (Environmental Protection)

MASŁOWSKA Justyna. Ocena stopnia oddziaływania stawów hodowlanych na ekosystem potoku górskiego (inż.)  Ochrona środowiska  / MASŁOWSKA, Justyna. Course: Eng. (Environmental Protection)

MASŁOWSKA Justyna. Zagrożenie fauny wodnej potoków górskich generowane przez gatunek obcy (mgr) Ochrona środowiska  / MASŁOWSKA, Justyna. Course: MSc. (Environmental Protection)

MATEROWSKA Martyna. Preferencje siedliskowe makrobezkręgowców bentosowych w małej rzece górskiej  (lic) Biologia / MATEROWSKA, Justyna. Course: BSc. (Biology)

MAZIARZ Natalia. Ocena skutków gospodarki leśnej w odniesieniu do ekosystemu potoku podgórskiego (inż.)  Ochrona środowiska / MAZIARZ, Natalia. Course: Eng. (Environmental Protection)

MAZIARZ Natalia. Makrozoobentos referencyjnego odcinka potoku fliszowego i możliwości jego wykorzystania w monitoringu środowiska (mgr) Ochrona środowiska / MAZIARZ, Natalia. Course: MSc. (Environmental Protection)

MOKRZYCKI Dawid. Ocena stanu ekologicznego małej, częściowo uregulowanej rzeki wyżynnej, oparta o analizę makrozoobentosu (mgr)  Ochrona środowiska / MOKRZYCKI, Dawid. Course: MSc. (Environmental Protection)

NAWŁOKA Diana. Czynniki wpływające na występowanie i rozmieszczenie fauny bezkręgowej w potoku górskim (mgr) Biologia  / NAWŁOKA, Diana. Course: MSc. (Biology)

NIEMIEC Marta. Makrozoobentos małego potoku górskiego funkcjonalne grupy troficzne / NIEMIEC, Marta. Course: BSc. (Environmental Protection)

NOWAK Anna. Wpływ środków ochrony roślin na ekosystemy wodne, na przykładzie dolnego odcinka potoku Breń Stary (lic)  Ochrona środowiska / NOWAK, Anna. Course: BSc. (Environmental Protection)

NOWAK Anna. Ocena wpływu prac renaturyzacyjnych koryta na makrofaunę bezkręgową zasiedlająco dno (mgr)  Ochrona środowiska  / NOWAK, Anna. Course: MSc. (Environmental Protection)

OZIMINA Natalia. Wpływ infrastruktury drogowej na stan ekologiczny potoku górskiego (mgr)  Ochrona środowiska / OZIMINA, Natalia. Course: MSc. (Environmental Protection)

PACŁAWSKA Sabina. Ocena wpływu różnych form antropopresji na ekosystem potoku górskiego (mgr)  Ochrona środowiska / PACŁAWSKA, Sabina. Course: MSc. (Environmental Protection)

PÓŁCHŁOPEK Hubert.Ekologiczne uwarunkowania występowania bezkręgowców bentosowych w małym potoku fliszowym (lic) Biologia/ PÓŁCHŁOPEK, Hubert. Course: BSc. (Biology)

PROCHERA Kamil. Reakcje bezkręgowców wodnych potoku podgórskiego na okresowe zamulanie dna (mgr)  Ochrona środowiska  / PROCHERA, Kamil. Course: MSc. (Environmental Protection)

PRUCHNIK Mariola. Ocena stopnia renaturyzacji dna potoku podgórskiego oparta o makrozoobentos (inż.)  Ochrona środowiska/ PRUCHNIK, Mariola. Course:Eng. (Environmental Protection)

PRUCHNIK Mariola. Rola martwego drewna w korycie potoku górskiego w ochronie naturalnych siedlisk fauny bezkręgowej (mgr)  Ochrona środowiska / PRUCHNIK, Mariola. Course: MSc. (Environmental Protection)

PUPA Cyprian. Wpływ gospodarki rybackiej na ekosystem potoku górskiego (inż.)  Ochrona środowiska  / PUPA, Cyprian. Course: Eng. (Environmental Protection)

RACHWAŁ Justyna. Wpływ gospodarki leśnej na stan ekologiczny potoku górskiego (inż.)  Ochrona środowiska  / RACHWAŁ, Justyna. Course: Eng. (Environmental Protection)

ROJEK Malwina. Makrozoobentos potoku podgórskiego narażonego na wysychanie (mgr)  Ochrona środowiska   / ROJEK, Malwina. Course: MSc. (Environmental Protection)

RYCHLIK Katarzyna. Zróżnicowanie zespołów bezkręgowców bentosowych w zależności od wielkości cieku (lic) Biologia / RYCHLIK, Katarzyna. Course: BSc. (Biology)

SIĘBORA Krzysztof. Wpływ przebudowy dna potoku podgórskiego na zespoły bezkręgowców wodnych (mgr)  Ochrona środowiska   / SIĘBORA, Krzysztof. Course: MSc. (Environmental Protection)

ŚLĘZAK Ewelina. Ocena wpływu zaburzenia naturalnej struktury dna na stan ekologiczny rzeki podgórskiej (inż.)  Ochrona środowiska / ŚLĘZAK Ewelina. Course: Eng. (Environmental Protection)

ŚLĘZAK Ewelina. Sztuczne bystrze, jako obiekt modyfikujący warunki siedliskowe wodnej fauny bezkręgowej (mgr)  Ochrona środowiska / ŚLĘZAK Ewelina. Course: M.Sc. (Environmental Protection)

ŚLIMAK Agnieszka. Ocena jakości wody w potoku górskim oparta o makrozoobentos (potok Trzebuńka, Karpaty Zachodnie) / ŚLIMAK, Agnieszka. Course: Eng. (Environmental Protection)

SZMIGIEL Alicja. Ocena wzmożonej erozji w zlewni na stan ekologiczny potoku górskiego (inż.)  Ochrona środowiska / SZMIGIEL, Alicja. Course: Eng. (Environmental Protection)

SZPIECH Natalia. Zespoły bezkręgowców wodnych potoku górskiego z dnem przekształconym w wyniku regulacji koryta / SZPIECH, Natalia. Course: Eng. (Environmental Protection)

TUCHOWSKI Michał. Charakter podłoża rzeki górskiej jako czynnik różniący zespoły bezkręgowców wodnych (lic) Biologia / TUCHOWSKI, Michał. Course: BSc. (Biology)

WEBER Izabela. Prognozowanie oddziaływań różnych form antropopresji na ekosystem potoku górskiego (mgr)  Ochrona środowiska / WEBER Izabela. Course: MSc. (Environmental Protection)

ZAKRZEWSKI Bartosz. Wpływ prac renaturyzacyjnych na makrozoobentos małego potoku podgórskiego (inż.)  Ochrona środowiska / ZAKRZEWSKI Bartosz. Course: Eng. (Environmental Protection)

ZAREMBA Maja. Zastosowanie indeksów biotycznych opartych na makrozoobentosie w ocenie stanu ekologicznego potoku Halicz (mgr)  Ochrona środowiska / ZAREMBA, Maja. Course: MSc (Environmental Protection)

ZIAJA Magdalena. Makrozoobentos potoku górskiego ze zlewnia o silnych procesach erozyjnych (mgr) Biologia / ZIAJA, Magdalena. Course: MSc (Biology)

 


Promotor: dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR  / Supervisor: Paweł Czarnota, PhD, DSc

ANDRUSIEWICZ Magdalena. Wpływ wtórnych metabolitów porostowych na wzrost i rozwój grzybów patogenicznych (mgr) Ochrona środowiska / ANDRUSIEWICZ, Magdalena. Course: MSc. (Environmental Protection)

BARA Grzegorz. Wpływ metabolitów wtórnych porostów na rozwój i wzrost grzybów patogennych (mgr) Ochrona środowiska / BARA, Grzegorz. Course: MSc. (Environmental Protection)

BEREŚ Kamil. Ocena zanieczyszczenia środowiska miejskiego wybranymi metalami ciężkimi z wykorzystaniem metody transplantacji plech Hypogymnia physodes na przykładzie Rzeszowa (mgr) Ochrona środowiska / BEREŚ, Kamil. Course: MSc. (Environmental Protection)

BOROWSKI Grzegorz. Lichenoindykacja miasta Rzeszowa przy wykorzystaniu metod analityczno-chemicznych oraz współczynnika IAP (mgr) Ochrona środowiska / BOROWSKI, Grzegorz. Course: MSc. (Environmental Protection)

Cholewa Krzysztof. Znaczenie murszejącego drewna dla ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych – praca przeglądowa na podstawie literatury (lic) Ochrona środowiska / CHOLEWA, Krzysztof. Course: BSc. (Environmental Protection)

HULINKA Kamil. Znaczenie rezerwatu torfowiskowego Brodoszurki koło Dubiecka dla zachowania i ochrony bioty porostów w mikroregionie (mgr) Ochrona środowiska / HULINKA, Kamil. Course: MSc. (Environmental Protection)

JASZAK Piotr. Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Rzeszowie w oparciu o biomonitoring porostów epifitycznych metodą I.A.P. (Index of Atmospheric Purity) (mgr) Ochrona środowiska / JASZAK, Piotr. Course: MSc. (Environmental Protection)

MATUSZ Paulina. Wskaźniki naturalności lasów­ – różnorodność czy tożsamość znaczenia stosowanych określeń na przykładzie porostów (lic) Biologia / MATUSZ, Paulina. Course: BSc. (Biology)

MATUSZEK Marlena. Wykorzystanie transplantowanych plech Hypogymnia physodes do oceny zanieczyszczenia środowiska miejskiego Rzeszowa związkami siarki i azotu (mgr) Ochrona środowiska / MATUSZEK, Marlena. Course: MSc. (Environmental Protection)

MICAŁ Bernadeta. Rola podgórskiej doliny rzecznej w zachowaniu bioróżnorodności porostów na przykładzie lichenobioty doliny potoku Turnica w Górach Sanocko-Turczańskich (mgr) Ochrona środowiska / MICAŁ, Bernadeta. Course: MSc. (Environmental Protection)

MUZYKA Iwona. Rola podgórskiej doliny rzecznej w zachowaniu bioróżnorodności porostów na przykładzie lichenobioty doliny potoku Sopotnik w Górach Sanocko-Turczańskich (mgr) Ochrona środowiska / MUZYKA, Iwona. Course: MSc. (Environmental Protection)

STAWARZ Mateusz. Wpływ czynników środowiskowych na zmiany populacyjne wybranych gatunków runa leśnego w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 2002-2017 (inż.) Ochrona środowiska / STAWARZ Mateusz. Course: Eng. (Environmental Protection)

TANONA Magdalena. Wykorzystanie transplantowanych plech Hypogymnia physodes w ocenie dynamiki zanieczyszczenia miasta Rzeszowa związkami siarki i azotu oraz wybranymi metalami ciężkimi (mgr) Ochrona środowiska / TANONA, Magdalena. Course: MSc. (Environmental Protection)

TOKARSKA Marta. Wykorzystanie metody transplantacji plech Hypogymnia physodes w ocenie skażenia środowiska miejskiego wybranymi metalami ciężkimi na przykładzie Rzeszowa (mgr) Ochrona środowiska / TOKARSKA, Marta. Course: MSc. (Environmental Protection)

TUCHOWSKI Michał. Lobaria pulmonaria jako gatunek parasolowy dla ochrony różnorodności porostów epifitycznych w Gorcach (mgr) Biologia / TUCHOWSKI, Michał. Course: MSc. (Biology)

Wąsik Kinga. Znaczenie ochrony strefowej Lobaria pulmonaria dla zachowania różnorodności gatunkowej porostów na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego (mgr) Ochrona środowiska / WĄSIK, Kinga. Course: MSc. (Environmental Protection)

Widak Lidia. Znaczenie ochrony strefowej Thelotrema lepadinum dla zachowania różnorodności gatunkowej porostów na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego (mgr) Ochrona środowiska / WIDAK, Lidia. Course: MSc. (Environmental Protection)

ZEMAN Marcin. Ocena jakości powietrza atmosferycznego miasta Rzeszów z wykorzystaniem lichenobioty epifitycznej jako biowskaźnika oraz w oparciu o analizę współczynnika I.A.P. (mgr) Ochrona środowiska / ZEMAN, Marcin. Course: MSc. (Environmental Protection)

ZIOBRO Jolanta. Waloryzacja bioty porostów rezerwatu leśnego Starzawa i propozycje ochrony jej najcenniejszych zasobów (mgr) Ochrona środowiska / ZIOBRO, Jolanta. Course: MSc. (Environmental Protection)