Nasi Absolwenci

Nasi Absolwenci / Our postgraduate Students

W Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska studenci  mają możliwość realizowania prac magisterskich,  inżynierskich i licencjackich. Naukowcy z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska zajmują się różnorodną tematyką badawczą, od zagadnień związanych z szeroko pojętą ekologią, hydrobiologią, ochroną ekosystemów wodnych i monitoringiem wód płynących, aż po monitoring jakości powietrza, zagadnienia dotyczące ekologii grzybów zlichenizowanych oraz ocenę dynamiki zbiorowisk leśnych. Dlatego też tematyka realizowanych u nas prac jest tak obszerna. Jesteśmy również otwarci na nowe zagadnienia - możliwa jest modyfikacja tematów prac, będąca dostosowaniem do zainteresowań naukowych studentów.

In the Department of Ecology and Environmental Protection students have the opportunity to pursue master's, engineer's and bachelor's theses. Scientists from the Department of Ecology and Environmental Protection deal with a variety of research topics, from issues related to broad ecology, hydrobiology, protection of water ecosystems and monitoring of flowing waters, to monitoring air quality, issues related to ecology of lined mushrooms and assessment of the dynamics of forest communities. That is why the subject matter of our work is so extensive. We are also open to new issues - it is possible to modify the topics of the works, being an adaptation to the students' academic interests.

 

Nasi Absolwenci.jpg [48.24 KB]

 

 

Przykładowe tytuły prac dyplomowych zrealizowanych na kierunku Ochrona środowiska:

Promotor/ Supervisor: prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

 • Aktualny stan i zagrożenia ekologiczne zbiornika zaporowego w Solinie
 • Betonowy substrat dna jako podłoże zastępcze dla reofilnej bentofauny
 • Funkcjonowanie ekosystemów wodnych - zagrożenia wynikające z ekspansji obcych gatunków ryb
 • Ichtiofauna i makrozoobentos potoków nizinnych przekształconych przez człowieka
 • Makrobezkręgowce bentosowe zdegradowanego potoku leśnego na Pogórzu Dynowskim
 • Makrobezkręgowce bentosowe zdegradowanego potoku leśnego z Pogórza Przemyskiego
 • Naturalna regeneracja fauny bezkręgowej zasiedlającej dno potoku górskiego
 • Obiekty hydrotechniczne związane z infrastrukturą drogową jako czynnik modyfikujący siedliska i makrozoobentos rzek żwirowodennych
 • Ocena aktualnych i potencjalnych zagrożeń ekosystemu rzeki podgórskiej
 • Ocena reakcji zespołu bezkręgowców wodnych na okresowe wysychanie koryta potoku górskiego
 • Ocena stanu ekologicznego Jeziora Tarnobrzeskiego na podstawie bezkręgowców wodnych
 • Ocena stanu ekologicznego małego potoku górskiego oparta na wskaźnikach różnorodności i indeksach biotycznych
 • Ocena stanu ekologicznego rzeki górskiej w oparciu o strukturę makrozoobentosu
 • Ocena stopnia naturalnej regeneracji dna potoku górskiego oparta o analizę makrozoobentosu
 • Ocena stopnia zagrożenia ekosystemu dużego potoku górskiego w parku narodowym o wysokim natężeniu ruchu turystycznego
 • Ocena stopnia zagrożenia ekosystemu potoku w Bieszczadzkim Parku Narodowym
 • Ocena wpływu zanieczyszczeń punktowych i obszarowych na makrozoobentos oraz stan ekologiczny potoku podgórskiego
 • Prognozowanie zagrożeń biocenozy potoku górskiego w Magurskim Parku Narodowym - na przykładzie rzeki Kłopotnica
 • Reakcje bezkręgowców bentosowych na przebudowę dna potoku podgórskiego
 • Reakcje bezkręgowców wodnych dużej rzeki górskiej na ścieki komunalne doprowadzane przez mały dopływ
 • Reakcje bezkręgowców wodnych na zamulanie dna potoku górskiego, generowane przez gospodarkę leśną
 • Stan ekologiczny potoku Wołosatka - wykorzystanie indeksów biotycznych opartych na makrozoobentosie
 • Stopień przekształcenia fauny bezkręgowej wynikający z oddziaływań człowieka
 • Wpływ bobra europejskiego Castor fiber na procesy renaturyzacji w potoku górskim
 • Wpływ działalności bobra europejskiego Castor fiber na retencję wód w zlewni małego wyżynnego potoku  
 • Wpływ działalności bobra europejskiego Castor fiber na retencję wód w zlewni małego nizinnego potoku
 • Wpływ zmian wywołanych przez bobra europejskiego Castor fiber L. na bezkręgowce małego, górskiego potoku
 • Wpływ czynników ekologicznych na rozmieszczenie ichtiofauny w dorzeczu górnego Sanu
 • Wpływ ścieków komunalnych na makrozoobentos potoku górskiego
 • Wpływ użytkowania nieutwardzonego brodu na makrozoobentos potoku górskiego
 • Zagrożenia bezkręgowej fauny reolitofilnej zasiedlającej rzekę podgórską, generowane przez zanieczyszczenia

 

Promotor/ Supervisor: dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

 • Ekologiczne uwarunkowania zróżnicowania fauny bezkręgowej zasiedlającej dno potoku górskiego
 • Makrozoobentos referencyjnego odcinka potoku fliszowego i możliwości jego wykorzystania w monitoringu środowiska
 • Niska zabudowa poprzeczna jako czynnik wpływający na faune wód płynących - ocena wpływu konstrukcji hydrotechnicznych w potoku podgórskim
 • Ocena jakości siedlisk dla bezkręgowców wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu hydrotechnicznego
 • Ocena jakości wody w potoku górskim oparta o makrozoobentos (Karpaty Zachodnie)
 • Ocena reakcji fauny bezkręgowej potoku podgórskiego na dopływ zanieczyszczeń
 • Ocena skutków gospodarki leśnej w odniesieniu do ekosystemu potoku podgórskiego
 • Ocena stanu ekologicznego małego potoku nizinnego zabudowanego przez bobry
 • Ocena stanu ekologicznego potoku górskiego: zastosowanie metody RHS oraz wybranych indeksów biotycznych
 • Ocena stanu ekologicznego potoku ze zlewnią objętą ekstensywną gospodarką leśną
 • Ocena struktury makrofauny bezkręgowej w potoku ze zlewnią podlegającą naturalnym procesom renaturyzacji
 • Ocena wpływu prac regulacyjnych ingerujących w dno na makrozoobentos rzeki podgórskiej
 • Ocena wpływu prac renaturyzacyjnych koryta potoku górskiego w oparciu o parametry hydromorfologiczne i makrozoobentos
 • Ocena wpływu zaburzenia naturalnej struktury dna na stan ekologiczny rzeki podgórskiej
 • Odtwarzanie się fauny bezkręgowej podgórskiego potoku narażonego na wysychanie
 • Pobór żwiru z koryta rzeki podgórskiej jako czynnik degradujący siedliska fauny bezkręgowej
 • Przekształcenia makrozoobentosu potoku fliszowego wynikającego z obecności nieutwardzonego brodu
 • Reakcje zespołu bezkręgowców wodnych potoku górskiego na dopływ zanieczyszczeń
 • Rola martwego drewna w korycie potoku górskiego w ochronie naturalnych siedlisk fauny bezkręgowej
 • Stan ekologiczny rzeki górskiej na odcinku ulegającym naturalnej renaturyzacji
 • Sztuczne bystrze, jako obiekt modyfikujący warunki siedliskowe wodnej fauny bezkręgowej
 • Wpływ akumulacji materiału drobnoziarnistego w korycie potoku podgórskiego na makrozoobentos
 • Wpływ betonowego przepustu o małym świetle, na makrozoobentos potoku górskiego
 • Wpływ charakteru zagospodarowania zlewni potoku podgórskiego na wodną faunę bezkręgową
 • Wpływ melioracji na ekosystemy wodne i od wody zależne na przykładzie zlewni potoku podgórskiego
 • Wpływ pstrągowego gospodarstwa rybackiego na faune bezkręgową potoku górskiego
 • Wpływ zanieczyszczeń komunalnych na strukturę makrozoobentosu małej rzeki podgórskiej
 • Wpływ okonia Perca fluviatalis L. na faunę wodną rzek górskich obszarów chronionych
 • Zagrożenia ekosystemu małej rzeki górskiej - propozycje działań ochronnych
 • Zagrożenia ichtiofauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego spowodowane ekspansją okonia Perca fluviatilis
 • Zagrożenie fauny wodnej potoków górskich generowane przez gatunki obce
 • Zastosowanie indeksów biotycznych opartych na makrozoobentosie w ocenie stanu ekologicznego potoku górskiego

Promotor/ Supervisor: dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR

 • Wpływ wtórnych metabolitów porostowych na wzrost i rozwój grzybów patogenicznych
 • Wpływ metabolitów wtórnych porostów na rozwój i wzrost grzybów patogennych
 • Ocena zanieczyszczenia środowiska miejskiego wybranymi metalami ciężkimi z wykorzystaniem metody transplantacji plech Hypogymnia physodes na przykładzie Rzeszowa
 • Lichenoindykacja miasta Rzeszowa przy wykorzystaniu metod analityczno-chemicznych oraz współczynnika IAP
 • Znaczenie murszejącego drewna dla ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych – praca przeglądowa na podstawie literatury
 • Znaczenie rezerwatu torfowiskowego Brodoszurki koło Dubiecka dla zachowania i ochrony bioty porostów w mikroregionie
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Rzeszowie w oparciu o biomonitoring porostów epifitycznych metodą I.A.P. (Index of Atmospheric Purity)
 • Wykorzystanie transplantowanych plech Hypogymnia physodes do oceny zanieczyszczenia środowiska miejskiego Rzeszowa związkami siarki i azotu
 • Rola podgórskiej doliny rzecznej w zachowaniu bioróżnorodności porostów na przykładzie lichenobioty doliny potoku Turnica w Górach Sanocko-Turczańskich
 • Wpływ czynników środowiskowych na zmiany populacyjne wybranych gatunków runa leśnego w Gorczańskim Parku Narodowym w okresie 2002-2017
 • Wykorzystanie transplantowanych plech Hypogymnia physodesw ocenie dynamiki zanieczyszczenia miasta Rzeszowa związkami siarki i azotu oraz wybranymi metalami ciężkimi
 • Znaczenie ochrony strefowej Lobaria pulmonariadla zachowania różnorodności gatunkowej porostów na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego
 • Znaczenie ochrony strefowej Thelotrema lepadinumdla zachowania różnorodności gatunkowej porostów na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego
 • Ocena jakości powietrza atmosferycznego miasta Rzeszów z wykorzystaniem lichenobioty epifitycznej jako biowskaźnika oraz w oparciu o analizę współczynnika I.A.P.
 • Waloryzacja bioty porostów rezerwatu leśnego Starzawa i propozycje ochrony jej najcenniejszych zasobów