Kierunek Ochrona środowiska

ochrona_środowiska_2020.jpg [2.52 MB]

 

Ochrona środowiska

studia inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)

Ochrona środowiska jest kierunkiem studiów dedykowanym miłośnikom przyrody, ludziom ciekawym świata, zainteresowanym ekologią i ochroną otaczającej przyrody. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i nauczyć się jak w praktyce ją wykorzystywać. Kierunek Ochrona środowiska jest właśnie dla Ciebie! Pogłębiaj swoją wiedzę i zasoby praktycznych umiejętności!

Dlaczego warto studiować ten kierunek na Uniwersytecie Rzeszowskim?

 • Kształcimy praktycznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod!
 • Oferujemy szeroką gamę ciekawych przedmiotów, poruszających najnowsze zagadnienia związane z oceną stanu ekologicznego, monitoringiem środowiska czy wdrażaniem technik ochrony środowiska i przyrody.
 • Umożliwiamy studentom udział w badaniach prowadzonych przez naszych pracowników naukowych.
 • Prowadzimy zajęcia w świetnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach, ale także w terenie, w tym w karpackich parkach narodowych


www_kierunekOS_zajęcia terenowe.jpg [125.93 KB]

 • Zapewniamy wybór miejsca odbywania praktyk zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami naszych studentów.
 • Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych, podczas obozów naukowych, wymiany międzyuczelnianej i międzynarodowej.
 • Oferujemy przyjazne otoczenie oraz świetną atmosferę sprzyjającą nauce i życiu studenckiemu.

Lokalizacja kampusu UR Zalesie sprawia, że wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu (bez konieczności przemieszczania się samochodem czy komunikacją miejską). Dodatkowo na terenie kampusu znajdują się dwa domy studenckie – Hilton i Merkury,  nowoczesna hala sportowa, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne, a do centrum miasta można się dostać w kilka minut!


SPECJALNOŚCI

Podczas studiów pierwszego stopnia  studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności, a prace badawcze i dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) prowadzone są pod opieką fachowców, przyrodników, doskonale orientujących się w przepisach prawa oraz postępach w naukach przyrodniczych.

 • Ochrona zasobów przyrodniczych
 • Ochrona i kształtowanie terenów rolniczych

www_kOS_specI.jpg [101.13 KB]

Na studiach II stopnia można wybrać jedną z trzech specjalności. Każda z nich skupia się na innych aspektach związanych z zasadami ochrony i zarządzaniem przyrodą ożywioną i nieożywioną oraz pozwala nabyć kompetencje niezbędne na rynku pracy.
 
 
 • Hydroekologia i zarządzanie środowiskiem wodnym to unikalna, niespotykana na innych uczelniach specjalność, na której poruszane są zagadnienia dotyczące stosowania różnych metod oceny stanu ekosystemów wodnych, sposoby rekultywacji środowisk wodnych, ochrony i restytucji fauny wodnej czy zagadnień związanych z niedoborami wody i ekologicznymi skutkami suszy.
 • Specjalność Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody pozwala na pogłębienie wiedzy na temat m.in. ochrony flory, fauny i przyrody nieożywionej oraz zasad ochrony i zarządzania ekosystemami wodnymi.
 • Ochrona środowiska agrarnego skupia się na ochronie bioróżnorodności terenów rolniczych, ocenie oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz innych zagadnieniach związanych z rolnictwem ekologicznym czy krajobrazem obszarów wiejskich.

nowe specjalności II stopień.jpg [120.84 KB]

 


PRACA PO STUDIACH

www_kierunekOS_infodla kandydatów.jpg [132.59 KB]

Nasi Absolwenci to dobrze wykształceni przyszli specjaliści - A gdzie teraz pracują?

 • W parkach narodowych, gdzie zajmują się zadaniami z zakresu ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej.
 • W placówkach edukacji przyrodniczo-ekologicznej, prowadząc warsztaty i zajęcia terenowe adresowane do najmłodszych, jak i starszych słuchaczy.
 • W różnych placówkach naukowych – Uniwersytetach i Instytutach, gdzie prowadzą różnorodne badania naukowe, pracują przy sporządzaniu ekspertyz i opinii oraz współpracują z gospodarką i administracją państwową.
 • Wielu naszych absolwentów podjęło pracę w Uniwersytecie Rzeszowskim w charakterze asystentów, adiunktów, ale także pracowników naukowo-technicznych, technicznych, czy administracyjnych. Od 2019 roku absolwenci OŚ mogą rozwijać się naukowo i kontynuować prace badawcze w szkołach doktorskich.
 • W Inspektoratach Ochrony środowiska, gdzie realizują zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska w Polsce i Europie.
 • W strukturach administracji państwowej i samorządowej (urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin), gdzie realizują zadania zapisane w prawie ochrony przyrody, prawie wodnym, geologicznym, leśnym, łowieckim, jak również prawie związanym z gospodarką odpadami, gruntami rolnych oraz prawie rybactwa śródlądowego.
 • W Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizując zadania z zakresu ochrony wód, powietrza i gleby.
 • W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, które zajmuje się administrowaniem i koordynowaniem zadań związanych z gospodarowaniem wodami powierzchniowymi w kraju, w tym ochroną przeciwpowodziową czy retencją wody.
 • W oddziałach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracując w terenie, w laboratoriach i w biurach.
 • W przedsiębiorstwach związanych z oczyszczaniem ścieków i nadzorujących gospodarkę wodno-ściekową. Zajmują się wdrażaniem procedur dotyczących aktualnych wymagań zawartych w przepisach ochrony wód. Wykonują również raporty i analizy środowiskowe dotyczące stanu wód.
 • W firmach recyklingowych, powstałych z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Specjalizują się one w odzyskiwaniu, przerobie i uszlachetnianiu surowców wtórnych.
 • Jako specjaliści do spraw ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, gdzie sporządzają wnioski, operaty oraz opracowania środowiskowe.
 • W firmach przygotowujących opracowania przyrodnicze, zatrudniających ekspertów m.in. z botaniki, ichtiologii, hydrobiologii czy ornitologii.

vasily-koloda-8CqDvPuo_kI-unsplash (1).jpg [142.50 KB]


INFORMACJE DLA STUDENTÓW:
 • Dziekanat

Pani mgr inż. Olga Sulencka

telefon: (17) 872 17 75, e-mail: [email protected]
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów, bud. D3, pok. 0.17

Godziny otwarcia dziekanatu:
     Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:00
     Sobota zjazdowa  8:00 - 12:00

 • Opiekunowie roczników (lista dostępna tutaj)
 • Plany studiów z podziałem na przedmioty realizowane w poszczególnych semestrach (dostępne tutaj)
 • Program studiów dla I stopnia (dostępny tutaj)
 • Program studiów dla II stopnia (dostępny tutaj)
 • Sylabusy przedmiotów (dostępne tutaj)

 

 • Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Ochrona środowiska na kadencję 2020-2024:

prof. dr hab. Krzysztof KUKUŁA - kierownik kierunku

dr hab. Aneta BYLAK, prof. UR

dr hab. Jan BUCZEK, prof. UR

dr Agata  ĆWIK

dr Natalia KOCHMAN-KĘDZIORA

dr Bernadetta ORTYL

Natalia TOKARZ - MIŚKIEWICZ – przedstawicielka studentów

 

 • Obowiązujące regulaminy, wzory pism oraz pliki do poprania dostępne są na stronie Kolegium Nauk przyrodniczych - tutaj
 • Informacje dotyczące przygotowania prac dyplomowych (dostępne tutaj)

www_kierOS_praca.jpg [99.90 KB]


Kierunek Ochrona środowiska, podobnie jak wszystkie kierunki studiów, poddawany jest cyklicznej ocenie programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Do istotnych kryteriów uwzględnianych w tej ocenie należą m.in. koncepcja i program kształcenia umożliwiający nabywanie przez studentów umiejętności zawodowych i kompetencji inżynierskich. Ponadto w analizie jakości kształcenia zwraca się uwagę na właściwy dobór kadry naukowo-dydaktycznej, opiekę i wsparcie studentów oraz warunki studiowania i infrastrukturę wykorzystywaną w procesie kształcenia.

Kierunek Ochrona środowiska, na podstawie przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów
uzyskał po raz kolejny ocenę pozytywną!

 

IMG_6579.jpg [100.33 KB]

Ochrona środowiska - kształcimy ekspertów!