Pracownia Bioróżnorodności

 

dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

 

tel. 17 8721632
e-mail: [email protected]
pok. 211, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów

Zainteresowania badawcze dotyczą: ekologii owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera), ze szczególnym uwzględnieniem dzikich pszczół (Apoidea) jako zapylaczy roślin dzikich i uprawnych, parazytoidów z nadrodziny Chalcidoidea oraz żądłówek z nadrodziny złotolitek (Chrysidoidea) i os (Vespoidea); różnorodności biologicznej i ochrony bezkręgowców Polski; systematyki złotolitkowatych (Chrysididae) i nastecznikowatych (Pompilidae) zachodniej Palearktyki i krainy Orientalnej;

dr Grzegorz Pitucha


tel. 17 8721628
e-mail: [email protected]
pok. 209, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów

Zainteresowania badawcze dotyczą: ekologii ptaków i ssaków różnych środowisk; monitoringu i ochrony przyrody w Karpatach (gatunki ptaków objęte ochroną strefową)

dr Andrzej Wojton

 
tel. 17 8721634
e-mail: [email protected]
pok. 208, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1A, 35-601 Rzeszów

Zainteresowania badawcze dotyczą: ekologii ptaków, szczególnie gatunków leśnych; znaczenia bobra europejskiego jako gatunku kluczowego w ekosystemie oraz różnorodności biologicznej i ochrony przyrody, głównie Polski południowo-wschodniej