Strategia rozwoju dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

 

 

STRATEGIA ROZWOJU DYSCYPLINY ROLNICTWO I OGRODNICTWO

W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

W LATACH 2021-2030

 

INNOWACJE – DOSKONAŁOŚĆ – PERSPEKTYWY

 

 

Słowo wstępne dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo funkcjonuje zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) i mieści się w dziedzinie nauk rolniczych. Reforma Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadzona w 2019 roku zainicjowała powstanie Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, włączonego w strukturę Kolegium Nauk Przyrodniczych. Instytut powstał po podzieleniu Wydziału Biologiczno-Rolniczego na instytuty reprezentujące poszczególne dyscypliny naukowe. Choć pracownicy Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska w zdecydowanej większości przypisani są do Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo, to jednak reprezentują oni nie tylko nauki rolnicze, ale także obszar nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo jest oparta na całej społeczności pracowników Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska. Z uwagi na istniejące struktury organizacyjne uczelni, na potrzeby realizacji celów naukowych i kształcenia pracownicy naukowo-dydaktyczni przypisani do dyscypliny współpracują z innymi dyscyplinami w  Uniwersytecie Rzeszowskim.

Aktualnie do dyscypliny przyporządkowane są kierunki studiów: Agroleśnictwo, Architektura Krajobrazu, Logistyka w przemyśle rolno-spożywczym, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, Ochrona środowiska oraz Rolnictwo, na których kształci się studentów na I i II stopniu studiów. Dla tych kierunków Dyscyplina jest wiodąca, tzn. w jej ramach jest uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. Z Dyscypliną związana jest działalność studenckich kół naukowych: Krajobrazy, Rolników ,,Włościanin’’, Zrównoważonego Rozwoju oraz Koło Naukowe Przyrodników. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Dyscyplinie.

W ramach Dyscypliny możliwe jest kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Strategia rozwoju Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo jest dokumentem wewnętrznym Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska i przedstawia ona uwarunkowania i kierunki jego rozwoju.

Strategia rozwoju Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo opiera się na kompleksowej diagnozie strategicznej, związanej z polityką rozwoju Uczelni, a także uwzględnia strategiczne cele Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz sposoby ich realizacji. Przy sporządzeniu diagnozy strategicznej wykorzystano analizę SWOT.

Strategia obejmuje lata 2021-2030. Okres ten jest zgodny z przygotowaną strategią rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego i Kolegium Nauk Przyrodniczych. W dokumencie sformułowano misję, wizję, cele strategiczne i cele szczegółowe, a także określono sposób monitorowania.

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo pełni ważną rolę w regionie, z uwagi na uwarunkowania środowiskowe (zasoby środowiska przyrodniczego i specyfikę gospodarczą). Chcemy, aby silna Dyscyplina odgrywała ważną rolę naukową nie tylko w regionie. Zależy nam również na tym, by nasze prace badawczo-rozwojowe były jeszcze lepiej rozpoznawalne także w świecie, dlatego wzmocnienie współpracy zagranicznej w obszarze nauki i dydaktyki jest jednym z ważniejszych celów strategii. Mamy świadomość bardzo mocnych podstaw, umożliwiających dalszy, intensywny rozwój, naszą siłą są zwłaszcza doświadczeni i kompetentni pracownicy, nowe pokolenia studiujących oraz nowoczesna infrastruktura dydaktyczno-badawcza.

Dążymy również do tego, aby Instytut był postrzegany jako przestrzeń wszechstronnego rozwoju pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, miejsce zintegrowane wewnętrznie, z którym wszyscy się identyfikujemy. Pomyślny rozwój Instytutu i Dyscypliny nie będzie możliwy bez naszego zaangażowania, kreatywności i wytrwałości. Realizacja ambitnych celów zapisanych w tym dokumencie dokona się bowiem za sprawą mądrego współdziałania całej społeczności. Przyszłość Instytutu oraz reprezentowanej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo zależy od nas wszystkich.

 

MISJA

Misją dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo jest tworzenie odpowiednich warunków i koordynowanie działań służących:

  • prowadzeniu wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych w Dyscyplinie,
  • pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe i badawczo-rozwojowe,
  • zwiększaniu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,

w tym komercjalizacja i popularyzacja wyników badań naukowych oraz współdziałanie

z otoczeniem zewnętrznym,

  • podnoszeniu jakości kadry naukowej,
  • prowadzeniu wysokiej jakości działalności dydaktycznej opartej o badania naukowe.

Działalność powyższa będzie realizowana adekwatnie do zadań i kompetencji Dyscypliny, wynikających z rozwiązań określonych w Strategii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Kolegium Nauk Przyrodniczych.

 

WIZJA

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo będzie nadal wspólnotą sprawnie zarządzaną i przyjazną całej społeczności Uczelni. Dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników Instytutu, Dyscyplina osiągnie wysoką pozycję naukową wśród ośrodków akademickich w kraju, prowadząc zaawansowane badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, a kształcenie na kierunkach przyporządkowanych do Dyscypliny będzie realizowane na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy. Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo powinna być także dyscypliną o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki. Będzie to możliwe, gdy prowadzone w jej ramach badania będą cechowały się wysokim poziomem naukowym, a ich wyniki znajdą uznanie w krajowym i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Głównym celem działania Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska będzie dalszy dynamiczny rozwój dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo. Realizowane to będzie poprzez zintensyfikowanie aktywności badawczej i publikacyjnej pracowników Instytutu oraz zwiększenie ich rozpoznawalności na arenie międzynarodowej. Działania te przyczynią się także do wzrostu znaczenia Dyscypliny w życiu społeczno- gospodarczym kraju.

 

Rozwój Dyscypliny jest możliwy poprzez realizację trzech celów strategicznych:

Cel strategiczny 1.

Wzrost jakości badań naukowych prowadzonych w ramach Dyscypliny

Cele szczegółowe

1.1. Uzyskanie przez Dyscyplinę, a następnie utrzymanie, wysokiej kategorii naukowej w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej

1.2. Dążenie do uzyskania wysokiej pozycji naukowej kadry badawczo-dydaktycznej, wyrażonej m.in. publikacjami w prestiżowych czasopismach

1.3. Zwiększenie aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe

1.4. Poszerzenie krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej, opartej na projektach naukowych i wspólnych publikacjach naukowych

1.5. Wspieranie rozwoju młodych, początkujących pracowników naukowo-dydaktycznych

1.6. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz zdobywanie przez reprezentantów Dyscypliny kolejnych stopni i tytułów naukowych

1.7. Integracja naukowa społeczności Instytutu dla dobra rozwoju Dyscypliny oraz poszerzanie współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin

1.8. Promowanie zasad rzetelnej pracy naukowej realizowanej w przyjaznej atmosferze,

z poszanowaniem praw własności intelektualnej

 

Cel strategiczny 2.

Dbałość o wysoki poziom kształcenia na kierunkach, dla których Dyscyplina jest dyscypliną wiodącą

Cele szczegółowe

2.1. Postrzeganie wysokiej jakości kształcenia, jako długoterminowej inwestycji w absolwentów, tj. tworzenia perspektywy współpracy z absolwentami, jako przyszłymi pracownikami uczelni lub instytucji sektora społeczno-gospodarczego

2.2. Czuwanie nad kształceniem na kierunkach, dla których Dyscyplina jest dyscypliną wiodącą

2.3. Podniesienie poziomu i utrzymanie wysokiej jakości kształcenia, opartego na wynikach najnowszych badań naukowych

2.4. Zwiększenie oferty przedmiotów prowadzonych w języku angielskim

2.5. Utrzymanie wysokiego poziomu praktyk zawodowych

2.6. Zwiększanie udziału studentów w badaniach naukowych, poprzez rozszerzenie możliwości podjęcia indywidualnego toku studiów

2.7. Pełniejsze wykorzystanie możliwości zatrudnienia w projektach badawczych najzdolniejszych absolwentów, stwarzanych przez granty krajowe i międzynarodowe

2.8. Zwiększenie roli przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w kształtowaniu programów kształcenia, w celu systematycznego dopasowywania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy

 

Cel strategiczny 3.

Zwiększenie wpływu Dyscypliny na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Cele szczegółowe

3.1. Zintensyfikowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy.

3.2. Zwiększenie roli prac badawczo-rozwojowych w działalności naukowej prowadzonej w ramach Dyscypliny, w tym zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych.

3.3. Zwiększenie wpływu na otoczenie społeczne, poprzez rozszerzenie działań popularyzujących naukę.

3.4. Implementowanie wyników badań naukowych w opracowania o charakterze praktycznym,

w tym zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym, oraz promowanie „zasobooszczędnych”, innowacyjnych, konkurencyjnych i opartych na wiedzy naukowej metod i technik pozyskiwania zasobów naturalnych.

 

Ze względu na dużą zmienność uwarunkowań zewnętrznych, konieczne jest elastyczne dostosowywanie systemu monitorowania założeń przyjętych w Strategii do istniejących rozwiązań. Monitorowanie realizacji Strategii odbywać się będzie w ramach Rady Dyscypliny i polegać będzie na ewaluacji, oraz przyjmowaniu rozwiązań służących poprawie jej wdrażania, a w razie konieczności zmian jej zapisów.