O Instytucie

Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska został utworzony 1 października 2019 roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednostka została wyodrębniona z Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Instytut posiada kategorię  B+, co wiąże się z uprawnieniami do nadawania stopnia  doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Instytut mieści się w kampusie Zalesie (ul. Zelwerowicza oraz ul. Ćwiklińskiej), w kompleksie budynków (D3, D7, D9 i Laboratorium Aeropolis) wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i zaplecze dydaktyczne. Instytut posiada także Stację Doświadczalną w Krasnem, gdzie pracownicy i studenci prowadzą badania polowe.

Obecnie Instytut zatrudnia 5 profesorów zwyczajnych tytularnych, 21 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień doktora habilitowanego), 31 adiunktów (ze stopniem doktora), 16 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 2 pracowników Stacji Doświadczalnej.

Instytut tworzy 10 jednostek:

 • Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu,
 • Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
 • Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin,
 • Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii,
 • Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej,
 • Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu,
 • Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami,
 • Zakład Produkcji Roślinnej,
 • Pracownia Architektury Krajobrazu,
 • Pracownia Bioróżnorodności,

Kształceniem w Instytucie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych objętych jest kilkuset studentów, którzy mają do wyboru studia I i II stopnia na kierunkach:

 • rolnictwo,
 • ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • architektura krajobrazu
 • logistyka w sektorze rolno-spożywczym.

oraz studia I stopnia na kierunku:

 • agroleśnictwo,

Ponadto Instytut oferuje studia podyplomowe:

 • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych,
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

W Instytucie Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska w ramach Szkoły Doktorskiej obecnie kształci się 5 doktorantów w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska podejmuje współpracę z biznesem, przemysłem oraz jednostkami samorządowymi.

Pracownicy Instytutu w ramach programów Erasmus+, NAVA i RID prowadzą działalność naukową i badawczą w zagranicznych ośrodkach naukowych m in. w Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Szwajcarii, Słowacji, Włoszech, Turcji, na Węgrzech.

Pracownicy Instytutu od lat prowadzą szeroką współpracę naukową z wieloma jednostkami naukowymi w kraju: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Krakowska oraz zagranicą m.in.: University of Granada (Hiszpania), University of Oxford (UK), Meise Botanic Garden (Belgia), Dumlupinar University (Turcja), The Vietnam Academy of Science and Technology (Wietnam), University of Otago (Nowa Zelandia).

Do najważniejszych działań promocyjnych i popularyzujących naukę prowadzonych przez Instytut należą:

 • Organizacja warsztatów związanych z rolnictwem i ochroną środowiska dla uczniów dla szkół podstawowych i średnich.
 • Organizacja cyklu wykładów otwartych realizowanych w ramach kierunku Rolnictwo.
 • Aktywny udział poprzez wykłady, warsztaty i pokazy w ogólnopolskiej Nocy Biologów.
 • Uczestnictwo w cyklicznych wydarzeniach związanych z rolnictwem, m.in. w „Dniach Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale”, „Agro Targach Wschód” , „Dniach Pola” organizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Podczas tych wydarzeń pracownicy INROiKS prezentują ofertę szkoleniową i edukacyjną, szczególnie kierunku Rolnictwo oraz uczestniczą w plenerowych dyskusjach o problematyce związanej z rolnictwem.
 • Udział w „Dniach Pola” organizowanych przez SDOO w Przecławiu, gdzie podczas sesji terenowych prezentowane są doświadczenia prowadzone we współpracy z SDOO Przecław.
 • Udział w Pikniku Nauki Explorer
 • Udział w Festiwalu Nauki i Techniki w Kolbuszowej, licznych targach edukacyjnych oraz w debatach w mediach społecznościowych i audycjach radiowych.