O Instytucie

Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska został utworzony 1 października 2019 roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednostka została wyodrębniona z Wydziału Biologiczno-Rolniczego, który powstał w 2005  r. na bazie i doświadczeniu Zamiejscowego Wydziału Krakowskiej Akademii Rolniczej założonego w 1973 r., jako pierwszej tego typu placówki akademickiej zlokalizowanej w południowo-wschodniej Polsce. Do 2019 roku Wydział Biologiczno-Rolniczy był jedną z nielicznych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych, której profil działania koncentrował się komplementarnie w obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia  doktora i doktora habilitowanego z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

Instytut mieści się w kampusie Zalesie (ul. Zelwerowicza oraz ul. Ćwiklińskiej), w kompleksie budynków wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i zaplecze dydaktyczne. Część budynków powstała w ramach realizowanego od 2008 roku projektu pt. „Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym”, który otrzymał dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.1 „Infrastruktura uczelni” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Z kolei w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2015 roku powstał nowy budynek naukowo-dydaktyczny (D7). Instytut posiada także Stację Doświadczalną w Krasnem, gdzie pracownicy i studenci prowadzą badania polowe.

Obecnie Instytut zatrudnia 5 profesorów zwyczajnych tytularnych, 19 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień doktora habilitowanego), 29 adiunktów (ze stopniem doktora), 4 asystentów (ze stopniem magistra), 16 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 2 pracowników Stacji Doświadczalnej.

Instytut tworzy 11 jednostek:

 • Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu,
 • Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
 • Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin,
 • Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii,
 • Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej,
 • Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu,
 • Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami,
 • Zakład Produkcji Roślinnej,
 • Pracownia Architektury Krajobrazu,
 • Pracownia Bioróżnorodności,
 • Pracownia Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej.

Kształceniem w Instytucie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych objętych jest ok. 700 studentów, którzy mają do wyboru studia I i II stopnia na kierunkach:

 • Rolnictwo,
 • Ochrona Środowiska,
 • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, 
 • Architektura Krajobrazu

oraz studia I stopnia na kierunkach:

 • Agroleśnictwo,
 • Logistyka w sektorze rolno-spożywczym.

 

Ponadto Instytut oferuje studia podyplomowe:

 • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, 
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska podejmuje współpracę z biznesem, przemysłem oraz jednostkami samorządowymi.

Pracownicy Instytutu od lat prowadzą szeroką współpracę naukową z wieloma jednostkami naukowymi w kraju: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Krakowska oraz zagranicą m.in.: University of Granada (Hiszpania), University of Oxford, Meise Botanic Garden (Belgia), Dumlupinar University (Turcja), The Vietnam Academy of Science and Technology (Wietnam), University of Otago (Nowa Zelandia).

Do najważniejszych działań promocyjnych i popularyzujących naukę prowadzonych przez Instytut należą:

 • Organizacja warsztatów związanych z rolnictwem i ochroną środowiska dla uczniów dla szkół podstawowych i średnich.
 • Organizacja cyklu wykładów otwartych realizowanych w ramach kierunku Rolnictwo.
 • Aktywny udział poprzez wykłady, warsztaty i pokazy w ogólnopolskiej Nocy Biologów.
 • Uczestnictwo w cyklicznych wydarzeniach związanych z rolnictwem, m.in. w „Dniach Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale”, „Agro Targach Wschód” , „Dniach Pola” organizowanych przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Podczas tych wydarzeń pracownicy INROiKS prezentują ofertę szkoleniową i edukacyjną, szczególnie kierunku Rolnictwo oraz uczestniczą w plenerowych dyskusjach o problematyce związanej z rolnictwem.
 • Udział w „Dniach Pola” organizowanych przez SDOO w Przecławiu, gdzie podczas sesji terenowych prezentowane są doświadczenia prowadzone we współpracy z SDOO Przecław.
 • Udział w Festiwalu Nauki i Techniki w Kolbuszowej, licznych targach edukacyjnych oraz w debatach w mediach społecznościowych i audycjach radiowych.

 

Więcej informacji, w tym aktualności oraz informacje o bieżących wydarzeniach można znaleźć w zakładce Aktualności oraz na naszym Facebooku