Członkostwo

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających honorowych.

 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy, kto deklaruje się jako miłośnik przyrody, uznaje za swoje cele wymienione w niniejszym statucie, zostanie polecony Towarzystwu przez dwóch jego członków i przyjęty przez Zarząd Oddziału. Nazwiska nowych członków ogłasza się na posiedzeniach naukowych oddziałów.

Aby zostać członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika należy zapoznać się ze statutem towarzystwa, który został uaktualniony na Walnym Zjeździe PTP w dniu 03.12.17.

Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy [email protected] lub przynieść do siedziby Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników  im. Kopernika (adres:
Rzeszowski Oddział PTP im. Kopernika

Uniwersytet Rzeszowski

Wydział Biologiczno-Rolniczy
ul. Ćwiklińskiej 1a
35-601 Rzeszów


Roczna składka członkowska wynosi 30zł.
 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Członkowie wspierający mają prawo brać udział we wszystkich pracach związanych z realizacją zadań statutowych Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie nauki lub pracy dla Towarzystwa. Zgłoszone przez Zarząd Główny kandydatury Walne Zgromadzenie przyjmuje lub odrzuca. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, lecz są zwolnieni od płacenia składek.