Historia oddziału

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego został powołany z inicjatywy członków założycieli na Walnym zebraniu założycielsko-wyborczym, które odbyło się w dniu 21.11.2002.
Na zebraniu w głosowaniu tajnym został wybrany przewodniczący Oddziału i członkowie Zarządu, oraz Komisja Rewizyjna. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału został prof. dr hab. Tadeusz Lulek,
a wiceprzewodniczącym dr inż. Czesław Puchalski. W chwili obecnej Oddział liczy 19 członków, pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków
w dziedzinie agrofizyki i upowszechnianie osiągnięć naukowych z pożytkiem dla gospodarki narodowej.

Główne formy działalności:

 • organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, seminariów, sympozjów,  konferencji itp.;
 • organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie agrofizyki ;
 • organizowanie i pogłębianie współpracy z osobami, pokrewnymi instytucjami
  i stowarzyszeniami;
 • kształcenie i dokształcanie członków w zakresie agrofizyki;
 • wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie agrofizyki;
 • współdziałanie w ujednoliceniu metod i norm oraz ustalaniu standardów i nomenklatury
  w zakresie agrofizyki;
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki w dziedzinie agrofizyki.

 

1.jpg [53.82 KB]