Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzący aktywną działalność badawczą lub zawodową w problematyce nauk o glebie i jej ochronie, chemii rolnej i biologii gleb i/lub zainteresowany celami działalności Towarzystwa.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków wprowadzających.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

b) uczestniczenia w zjazdach, konferencjach i zebraniach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach preferencyjnych,

c) korzystania z pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa,

d) występowania z inicjatywami w zakresie działalności Towarzystwa.

Do obowiązków członka zwyczajnego Towarzystwa należy:

a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwal władz Towarzystwa,

b) aktywny udział w realizacji celów i zadań Towarzystwa,

c) regularne płacenie składek członkowskich,

d) przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,

b) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich,

c) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność niezgodną ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa i w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

e) rozwiązania się Towarzystwa.

 

Członkowie Towarzystwa są jednocześnie członkiem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) oraz Europejskiej Konfederacji Towarzystw Gleboznawczych.

 

Osoby, które chciałyby zostać członkami Towarzystwa, powinny wypełnić deklarację członkowską (do pobrania) i wysłać ją do Sekretarza Oddziału PTG – dr inż. Stanisława  Właśniewskiego ([email protected]).