Historia oddziału

ODDZIAŁ RZESZOWSKI Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych, obecnie Polskiego Towarzystwa Agronomicznego został powołany na pierwszym zebraniu członków PTNA w Rzeszowie odbytym w dniu 8 listopada 1983 r.

            W zebraniu tym uczestniczył prof. dr hab. Ryszard Kostuch, wyznaczony przez prof. dr hab. Leszka Malickiego, sekretarza Komitetu Uprawy Roślin, Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN na organizatora PTNA w Rzeszowie.

            Z upoważnienia prof. dr hab. Ryszarda Kostucha zebranie prowadził doc. dr hab. Jan Pyzik, kierownik Zespołu Szczegółowej Uprawy Roślin Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie Akademii Rolniczej w Krakowie  

            Doc. dr hab. Jan Pyzik przedstawił cel i zakres działania PTNA, warunki powołania oddziału i członkostwa oraz założenia statutowe.

            W zebraniu uczestniczyło 20 osób, w tajnym głosowaniu wybrano pierwszy Zarząd Oddziału PTNA w Rzeszowie.

 

 

I ZARZĄD RZESZOWSKIEGO ODDZIAŁU PTNA

LATA 1983-1989

 

Doc. dr hab. Jan Pyzik - przewodniczący

Doc. dr hab. Henryk Piróg - wiceprzewodniczący

Dr inż. Grażyna Kruczek - sekretarz

Mgr inż. Maria Płonka - sekretarz (od 1987r.)

Mgr inż. Stanisława Czyż - skarbnik

 

Władze Rzeszowskiego Oddziału PTNA/PTA 

Wygłoszone referaty w czasie zebrań PTNA/PTA 

 

            Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego liczy obecnie 24 członków, wywodzących się z pracowników Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,  IOR-PIB Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i firmy Cornagra.

            Siedziba Oddziału mieści się w murach (budynek D 9, p. 320) Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ulicy Zelwerowicza 4.