Członkostwo

Rozdział III Statutu
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 10
 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
1. zwyczajnych 
2. wspierających 
3. honorowych 
4. zagranicznych. 
 
§ 11
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski działający na rzecz rozwoju i postępu produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska, który zadeklaruje współpracę w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa. 
 
§ 12
1. Członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków. 
2. W przypadku podjęcia uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna. 
3. Wykaz przyjętych członków przesyła Zarząd Oddziału do wiadomości Zarządowi Głównemu. 
§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością w zakresie określonym celami Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny. 
 
§ 14
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa lub wyświadczyła mu szczególne zasługi 
2. Członek honorowy – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiada wszystkie członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Honorowy członek zagraniczny nie płaci składki członkowskiej, a jego prawa określa § 15 p. 3. 
3. Członkostwo honorowe nadaje, jak również członkostwa honorowego pozbawia, Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek zarządu Głównego. 
 
 
 
STATUT 
http://www.up.poznan.pl/pta/statut.html
 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PTA