Instructions for Authors (PL, EN, UA)

(Wymogi redakcyjne i techniczne przygotowania artykułów)

 • W czasopiśmie Acta Carpathica zamieszczane są oryginalne, nigdzie nie publikowane, artykuły naukowe opracowane na podstawie przeprowadzonych eksperymentów badawczych oraz opracowania przeglądowe dotyczące szczegółowych zagadnień z dziedziny: biologii, rolnictwa, leśnictwa, ekologii, turystyki i innych, nawiązujące do regionu karpackiego.
 • Artykuły pisane są w jednym z języków narodowych kraju leżącego w obrębie szeroko pojętego Euroregionu Karpackiego z obszernym (jednostronnicowym) streszczeniem w j. angielskim. Dopuszcza się prace w języku angielskim, wówczas końcowe streszczenie należy przygotować w języku narodowym głównego Autora.
 • Objętość artykuł łącznie ze streszczeniem i spisem literatury nie ma ograniczeń liczby stron - format B-5 o polu zadruku szerokości 13 cm i wysokości 19 cm (w związku z tym na formacie A-4 ustawiamy marginesy: lewy 1,5 cm, prawy 6,5 cm, górny 2,5 cm i dolny 6,5 cm).
 • Tekst powinien zawierać kolejno:
 • pełne imiona i nazwiska autorów, z nazwą instytucji/uczelni i adresem e-mail do korespondencji z głównym Autorem,
 •  tytuł artykułu,
 • abstrakt (około 900-1100 znaków ze spacjami),
 • słowa kluczowe  (nie mogą być powtórzeniem tytułu, a powinny rozszerzać informacje o zawartości pracy),
 • następnie rozdziały: WSTĘP, METODYKA, WYNIKI BADAŃ, DYSKUSJA WYNIKÓW, WNIOSKI, SPIS LITERATURY, STRESZCZENIE KOŃCOWE (z tytułem pracy i słowami kluczowymi). W pracach przeglądowych możliwe jest wydzielenie innych rozdziałów.
 • Spis literatury powinien obejmować nie mniej niż 20 pozycji (zalecana jest również angielskojęzyczna) w tym nie mniej niż połowa to czasopisma z LF.
 • Streszczenie końcowe powinno być szczegółowe i zawierać 2700-3000 znaków ze spacjami.
 • Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman CE, wielkość 10pkt, z pojedynczym odstępem między wierszami. Tytuł artykułu i nazwiska autorów czcionką 12pkt, tabulator 0,5cm, na stronie tytułowej pozostawiamy wolne miejsce na główkę wydawniczą (4 wiersze),
 • Tytuły wykresów, rysunków i fotografii powinny być zamieszczone poniżej, zaś tabel powyżej i łącznie mieścić się na stronie o wymiarach 13x19 cm. Tytuły i opisy oraz tekst w komórkach tabel muszą być dwujęzyczne w języku artykułu i języku angielskim/narodowym.
 • Literaturę przywołujemy w tekście w kwadratowych nawiasach, np.: [13],
 • Rozdział Spis Literatury zestawiamy alfabetycznie umieszczając kolejno: nazwisko i skrót imienia autora/autorów, rok wydania, tytuł artykułu, nazwę czasopisma/konferencji, kolejny numer i strony, np.:

27. Klima K., Wiśniewska - Kielian B., 2007. Ocena strat gleby w wyniku spływu powierzchniowego w rejonie wyżynnym zależnie od rodzaju użytku. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 520, 821-827.

23. Kowalska J., 2001. Życie płciowe królików w Australii a zmiany klimatu w Europie. Mat. XIX Konf. Nauk. nt Sozologia w służbie człowieka. AR Kraków, 241-247.