Zakład Optometrii i Spektroskopii

Pracownicy

Badania naukowe

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

tel. 17 851 86 73
e-mail: [email protected]
pok. 307, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania wykorzystujące spektroskopię Ramana i spektroskopię IR (z transformatą Fouriera FTIR) w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni w kryształach półprzewodnikowych, szkłach i tkankach. W kryształach badania dotyczą oddziaływania elektron - fonon. W szkłach dotyczą badań strukturalnych. W tkankach poszukiwane są markery dające odpowiedź w leczeniu wybranych nowotworów.

dr inż. Grzegorz Gruzeł

tel. 17 851 87 43
e-mail: [email protected]
pok. 319, B1, budynek A0
pok. 101, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Wytwarzanie metodami chemicznymi nanocząstek metali szlachetnych oraz tak zwanych nanoramek o różnej morfologii (kształt, rozmiar, skład chemiczny, segregacja fazowa), jako potencjalnych nanokatalizatorów w ogniwach paliwowych. Charakteryzacja otrzymanych nanostruktur za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, pomiarów potencjału zeta, a także zbadanie ich własności elektrochemicznych w reakcjach utleniania alkoholi.

dr Yaroslav Shpotyuk

tel. 17 851 86 74
e-mail: yshpotyuk@ur.edu.pl
pok. 308, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania materiałów amorficznych na podstawie szkieł i ceramik chalkogenidkowych dla fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych.

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

mgr Bohdan Mahlowanyi

phone: 17 851 86 74
e-mail: [email protected]
room 308, B3, building A0
st. Pigonia 1, 35-310 Rzeszow