O Instytucie

 

Instytut Nauk Fizycznych jest jednostką organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołanego decyzją J M Rektora UR, w dniu 1. października 2019r. Nowa struktura Instytutu Nauk Fizycznych została wówczas utworzona na bazie istniejących na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym UR katedr: Fizyki Doświadczalnej, Fizyki Teoretycznej, Biofizyki oraz Centrum Dydaktyczno – Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Zapleczem badawczym Instytutu Nauk Fizycznych zostały też wybrane laboratoria Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej UR. W szczególności są to: Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu, Laboratorium Spektroskopii Materiałów, Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska, Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych oraz Pracownia Wibroakustyki w Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych.                                                  

W strukturze Instytutu Nauk Fizycznych funkcjonują 3 mniejsze jednostki: Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych, Zakład Badań Materiałowych i Spektroskopowych, Zakład Optometrii i Spektroskopii. W Instytucie zatrudnionych jest 25 nauczycieli akademickich (w tym 4 z tytułem profesora, 11 ze stopniem doktora habilitowanego, 9 ze stopniem doktora i 1 z tytułem magistra) oraz 11 pracowników inżynieryjno – technicznych i administracyjnych.

W Instytucie prowadzone badania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z:

  • fizyką fazy skondensowanej,
  • spektroskopią optyczną, ramanowską, FT-VIS/UV, FTIR, LIF i jej zastosowaniach w medycynie, środowisku i materiałach,
  • interdyscyplinarnymi zagadnieniami wspólnymi dla fizyki, medycyny i biotechnologii,
  • fizyką wysokich energii,
  • wibroakustyką,
  • astrofizyką.